Direcția Asistență Socială

0
4947

Pe perioada pandemiei – Programul de lucru cu publicul va fi suspendat, vom comunica exclusiv online – asistentasociala@primaria-navodari.ro

Luni – Miercuri 8:00 – 16:00

Joi 8:00 – 18:00

Vineri 8:00 – 14:00

TELEFON: 0241 760822

email: asistentasociala@primaria-navodari.ro

Direcția Asistență Socială este organizata astfel:

 • Compartiment BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Compartiment Protectia Persoanelor cu Handicap
 • Compartiment Protectia Copilului
 • Compartiment Expert pentru problemele romilor
 • Compartiment Asistenta Medicala Scolara si Asistenta Medicala Comunitara
 • Compartiment SERVICII SOCIALE:
  • Cantina de ajutor social
 • Centru de Zi pentru Copii
 • Centru de Zi pentru Persoane in Varsta
 • Cresa nr.20
 • Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice

_______________________________________________________________

 

Beneficii de asistenta sociala acordate : 

 1. A) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat:

– pentru categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie, respectiv beneficiarii de venit minim garantat,

– pentru sustinerea familiei, respectiv alocaţiile de susţinere a familie;

– prestații acordate mamei și copilului: indemnizatii si stimulente, alocații de stat;

– ajutoare de încălzire a locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;

 1. B) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul local, respectiv :
 • ajutoare de înmormantare acordate beneficiarilor de venit minim garantat si altor persoane al căror buget nu permit acoperirea cheltuielilor de inmormantare, care nu au beneficiat de acest sprijin in baza altor legi,
 • alte categorii de ajutoare de urgenta acordate pentru situatii datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, probleme medicale etc. ;
 • tichete sociale acordate de Pasti si Craciun unor categorii de populatie defavorizate ;
 1. C) ajutoare în natură, alimentare şi materiale:

tichete sociale pentru gradinita acordate in baza Legii nr.248/2015 privind stimularea    participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

–  articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii, cât şi jucării, obţinute din donaţii;

 1. Servicii sociale :
 2. informare si consiliere sociala privind drepturi şi obligatii, beneficiile si serviciile acordate pe plan local şi/sau judetean,
 3. ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice;
 4. cantină de ajutor social, în vederea asigurării hranei zilnice, pentru copii si adulti in dificultate, fara venituri sau cu venituri reduse ;
 5. cresa de zi pentru copiii cu varsta de pana la 4 ani, în vederea supravegherii si ingrijirii acestora pe timpul zilei ;
 6. servicii socio-educative, consiliere psihologica si logopedie pentru copiii in dificultate inscrisi la Centrul de Zi pentru Copii;
 7. servicii de integrare/reintegrare sociala (socializare si petrecerea timpului liber) pentru persoanele varstnice inscrise la Centrul de Zi pentru Persoane in Varsta.

Legislației în domeniul asistenței sociale:

 

Legea asistenţei sociale nr.292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor varstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

 

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

 

Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Alocație de stat

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

 

Alocatia de stat este un drept acordat copiilor, in baza Legii nr.61/1993. In prezent, cuantumul alocatiei de stat este de 150 lei.

Dosarul se depune la sediul Directiei de Asistenta Sociala Navodari, ultima zi de depunere fiind data de 25 ale fiecarei luni. Ulterior, dosarele sunt centralizate si inaintate Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta, institutie care instrumenteaza cererile in vederea efectuarii platii alocatiei.

 

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • DECLARATIA CELUILALT PARINTE
 • CERTIFICAT DE NASTERE PENTRU TOTI COPIII AFLATI IN INTRETINEREA FAMILIEI, ORIGINAL SI COPIE
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR PARINTI, IN ORIGINAL SI COPIE
 • CERTIFICAT DE CASATORIE, ORIGINAL SI COPIE
 • LIVRET DE FAMILIE, ORIGINAL SI COPIE
 • EXTRAS DE CONT PE NUMELE SOLICITANTULUI
 • CARTI DE REZIDENTA PENTRU PARINTI SI COPIL (SPANIA)
 • CODICELE FISCAL (CARTE DE SANATATE) PENTRU PARINTI SI COPIL (ITALIA)
 • CODICELE NINO (ANGLIA)
 • ANEXA 1 PENTRU COPIII NASCUTI IN ALTA TARA
 • DOVADĂ ELIBERATĂ DE AUTORITĂŢILE COMPETENTE DIN STATELE UE DIN CARE SĂ REZULTE CĂ MEMBRII FAMILIEI NU BENEFICIAZĂ SAU NU AU DREPTUL LA ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII ÎN ACEL STAT, CAT SI MOTIVUL NEACORDARII, TRADUSA IN LIMBA ROMANA
 • DOSAR CU SINA

Documente necesare

Anexa 1 Formular pentru copii nascuti in spatiul UE

Cerere acordarea_alocatiei_de stat_pentru_copii

MODEL NEGATIE ALOCATIE DE STAT

Indemnizație de creștere a copilului

Indemnizatia de crestere a copilului se acorda in baza OUG nr.111/2010 si este in cuantum de 85% din venitul net al parintelui realizat pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului.

Dosarul se depune la sediul Directiei de Asistenta Sociala Navodari, ultima zi de depunere fiind data de 25 ale fiecarei luni. Ulterior, dosarele sunt centralizate si inaintate Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta, institutie care instrumenteaza cererile in vederea efectuarii platii.

 

Acte necesare:

 • CERERE TIP
 • DECLARATIA TIP A CELUILALT PARINTE
 • STAGIUL DE COTIZARE DE LA CASA JUDETEANA DE PENSII PENTRU CELALALT PARINTE  (GHISEUL 7, DUPA ORA 13:00- IN CAZUL IN CARE  SOTUL/SOTIA SOLICITANTULUI  NU  ARE 12 LUNI  LUCRATE  IN ULTIMILIE 24 LUNI ANTERIOARE NASTERII COPILULUI  SAU  NU  ARE CONTRACT DE MUNCA  IN  TARA).
 • CARTILE DE  IDENTITATE  ALE  PARINTILOR  IN COPIE SI
 • CERTIFICATE DE  NASTERE  PENTRU  TOTI  COPIII  DIN  FAMILIE IN  COPIE  SI
 • ADEVERINTA DE  LA  ANGAJATOR CU  STAGIUL  DE  COTIZARE  PENTRU  PARINTELE   CARE   SOLICITA  INDEMNIZATIA
 • COPIE DUPA  CEREREA  DEPUSA  LA  ANGAJATOR  PENTRU  CONCEDIUL  DE  CRESTERE  A  COPILULUI, CU PERIOADA  PENTRU CARE  A  SOLICITAT, APROBATA  SI  INREGISTRATA
 • DECIZIA DE SUSPENDARE A  CONTRACTULUI  DE MUNCA
 • FISA DE  PERSONAL
 • ADEVERINTE DE  VENIT  DE LA  ANAF  PE ANII  DE  STAGIU –SOLICITANT
 • EXTRAS DE CONT  PE NUMELE  SOLICITANTULUI
 • DOSAR CU

Trecerea de la Indemnizatie de crestere a copilului

 la STIMULENT DE INSERTIE

 

Stimulentul de insertie se acorda parintelui care isi reia activitatea la locul de munca, conform OUG nr.111/2010. In prezent, cuantumul acestuia este de 640 lei/luna.

Dosarul se depune la sediul Directiei de Asistenta Sociala Navodari, ultima zi de depunere fiind data de 25 ale fiecarei luni. Ulterior, dosarele sunt centralizate si inaintate Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta, institutie care instrumenteaza cererile in vederea efectuarii platii.

 

Acte necesare:

 • CEREREA TIP
 • DECLARATIA TIP A CELUILALT PARINTE
 • CARTILE DE IDENTITATE ALE  PARINTILOR  IN  COPIE  SI ORIGINAL
 • CERTIFICATE DE  NASTERE  PENTRU  TOTI  COPIII  DIN  FAMILIE IN COPIE SI ORIGINAL
 • CERTIFICAT DE  CASATORIE  COPIE  SI  ORIGINAL
 • LIVRETUL DE FAMILIE  IN COPIE SI ORIGINAL
 • DECIZIA DE RELUARE A CONTRACTULUI  DE MUNCA  SAU NOUL  CONTRACT  DE MUNCA
 • EXTRAS DE CONT PE NUMELE SOLICITANTULUI
 • DOSAR CU SINA

 

Documente necesare

Cerere ICC stimulent de insertie

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda conform OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.

Ajutorul lunar pentru ENERGIE TERMICĂ se acorda în situatia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de maxim 786 lei în cazul familiilor și de maxim 1082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA, precum şi cel cu LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

 

Cererea-declaraţia pe proprie răspundere va fi inregistrata doar împreuna cu documentele doveditoare solicitate, in functie de fiecare caz, respectiv:

 1. Documente doveditoare privind componenţa familiei:
 • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului; actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • alte documente solicitate, după caz.
 1. 2Documente doveditoare privind veniturile:
 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
 • talon de şomaj;
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii/ adeverinţă eliberată de Casa de Pensii Constanta din care să reiasă dacă figurează cu dosar;
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul 2018 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut(în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei);
 • alte documente doveditoare, după caz.
 1. Documente doveditoare privind locuinţa:
 • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
 • actul de succesiune deţinut de titular;
 • contractul de închiriere deţinut de titular;
 • contractul de comodat deţinut de titular;
 • împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;
 • alte documente solicitate, după caz.
 1. Furnizorul de gaze sau de energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de Congaz, respectiv de ENEL.

Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.

Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor şi  certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

 

Documente necesare

Cerere acordare drepturi de asistenta sociala 2018

Ajutor social (Venit minim garantat)

Ajutorul social se acordă conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, și Hotararii de Guvern nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii in vigoare.

Beneficiarii de ajutor social sunt cetateni romani, familii sau persoane singure, precum și cetatenii altor state sau apatrizi, care au reședința sau, dupa caz  domiciliul în România. Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute de lege si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Nivelul venitului minim garantat se stabileste dupa cum urmeaza:

 • pentru o persoana singura: 142 lei
 • pentru doua persoane: 255 lei
 • pentru trei persoane: 357 lei
 • pentru patru persoane: 442 lei
 • pentru cinci persoane: 527 lei
 • câte 37 lei pentru fiecare altă persoană, peste numărul de 5 persoane care face parte din familie.

Plata ajutorului social se asigură de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța prin mandat poștal sau cont bancar, conform opțiunii beneficiarului.

În vederea verificări îndeplinirii de către solicitant a condițiilot de acordare a ajutorului social, se efectuează o anchetă socială la domiciliul acestuia în termen de 15 zile de la depunerea cererii. Cererea de acordare a ajutorului social se soluționează în termen de maximum 30 zile de la data înregistrării, dreptul la ajutor social acordându-se începând cu luna următoare celei care s-a înregistrat cererea însoțită de acte doveditoare.

 

Actele necesare acordarii ajutorului social :

* Cerere si declaratia tip – se inregistreaza la sediul Directiei Asistenta Sociala Navodari;

* Actele de identitate – original si xerocopii;

* Certificatele de nastere – original si xerocopii;

* Certificat de casatorie – original si xerocopie;

* Adeverinta eliberata de Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primariei Navodari;

* Certificat de atestare fiscala privind bunurile mobile si imobile detinute eliberat de Serviciul Impozite si Taxe Locale Navodari. In cazul in care persoana detine bunuri in alta localitate se va solicita dovada de la serviciul local al localitatii respective;

* Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Constanta;

* Adeverinta eliberata de la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru persoanele apte de munca;

* Adeverinta privind frecventarea cursurilor scolare pentru copiii de varsta scolara;

* Dupa caz, pot fi solicitate si alte acte doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor realizate: hotarare de divort, hotarare privind incredintarea minorilor, certificat privind incadrarea intr-un grad de handicap, adeverinta/certificat medical pentru persoanele aflate in incapacitate de munca, cupon de pensie, dispozitie de curatela privind ocrotirea intereselor minorului, declaratii privind veniturile realizate care nu pot fi dovedite cu acte.

 

Documente necesare

Cerere acordare drepturi de asistenta sociala 2018

Cerere pentru modificarea cererii de acordare drepturi de asistenta sociala-2018

Ajutoare de înmormântare și de Ajutoare de urgență

 1. AJUTOR DE INMORMANTARE

 

Se acorda un ajutor de urgenta in suma fixa de 1.000 lei in urmatoarele situatii:

 I.1. In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul se acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, sotul sau sotia supravietuitor/ supravietuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.

Ajutorul de inmormantare se acorda prin dispozitie a primarului, in baza  urmatoarelor documente:

– cerere scrisa,

– certificatul de deces, in original si in copie;

– actul de identitate al solicitantului;

– acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul,

– acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, dupa caz;

– dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea: factura insotita de bon/chitanta.

  I.2. Persoanelor fara venituri sau cu venituri reduse pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, pe membru de familie, indexat in conditiile legii, respectiv: sustinatorului legal sau acelor persoane (care nu intra in categoria mostenitorilor si nu au obligatii legale de intretinere fata de persoana decedata) care nu au beneficiat de ajutor de deces din partea altor institutii, cu conditia prezentarii unui document justificativ, in original, care sa ateste faptul ca au suportat cheltuielile de inmormantare.

Ajutorul de inmormantare se acorda unei singure persoane solicitante, prin dispozitie a primarului, in baza solicitarii scrise a persoanei si a documentelor justificative: acte de stare civila, certificat de deces, adeverinte de venit, factura fiscala si chitanta, alte documente relevante.

Ajutoarele de inmormantare mai sus mentionate se pot acorda si persoanei cu domiciliul in alta localitate care dovedeste ca a suportat cheltuielile de inmormantare, cu conditia ca defunctul sa fi avut, la data decesului, domiciliul pe raza orasului Navodari.

I.3. Cheltuielile ocazionate de inhumarea persoanelor fara identitate sau fara apartinatori legali, decedate pe raza orasului Navodari,  se vor deconta de Primaria Navodari in baza unui contract de prestari servicii incheiat cu o firma specializata.

 

 1. AJUTOARE DE URGENTA

Se acorda ajutoare de urgenta in urmatoarele situatii:

II.1. Se acorda ajutor de urgenta familiilor sau persoanelor care se confrunta cu probleme medicale deosebite, certificate in acest sens de medicul specialist.

Solicitantii trebuie sa aiba domiciliul in Orasul Navodari si sa aiba venituri reduse, pe membru de familie, pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, indexat in conditiile legii.

Ajutorul de urgenta acordat este in cuantum de maxim 1.000 lei, in functie de valoarea medicamentelor, a interventiei medicale sau a investigatiilor recomandate.

Ajutorul de urgenta se acorda prin dispozitie a primarului, in baza urmatoarelor documente:

– solicitarea scrisa a persoanei/reprezentantului sau,

– documente justificative: acte de stare civila, adeverinte de venit, acte medicale s.a.,

– facturi fiscale insotite de bon/chitanta care atesta cheltuiala. In cazul achizitionarii medicamentelor, efectuarii interventiei/investigatiilor medicale dupa acordarea ajutorului de urgenta, beneficiarul este obligat sa prezinte documentele financiare justificative in termen de maxim 60 zile de la ridicarea sumei, in caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate.

– ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa nr.16 din Normele Metodologice din 19.01.2011, actualizate, de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

        

II.2. Se acorda ajutor de urgenta in situatia de necesitate cauzata de calamitati naturale, incendii, accidente familiilor sau persoanelor, in cuantum de 1.000 lei.

Solicitantii trebuie sa domicilieze in Orasul Navodari si sa aiba venituri reduse, pe membru de familie, pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, indexat in conditiile legii.

Ajutorul de urgenta se acorda prin dispozitie a primarului, in baza urmatoarelor documente:

– solicitarea scrisa a beneficiarului,

– documente justificative: acte de stare civila, adeverinte de venit, proces-verbal de constatare intocmit de institutiile abilitate (ex. I.S.U.), dupa caz si alte documente relevante,

– ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa nr.16 din Normele Metodologice din 19.01.2011, actualizate, de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Dupa acordarea ajutorului de urgenta, solicitantul este obligat sa prezinte facturi fiscale insotite de bon/chitanta care sa ateste cheltuielile efectuate privind materialele de constructii, in termen de maxim 60 zile de la ridicarea sumei, in caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate.

 

II.3. In situaţia în care familia care îngrijeşte un copil se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului, si care are venituri reduse pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, pe membru de familie, indexat in conditiile legii, se acorda un ajutor de urgenta in cuantum de maxim 1.000 lei/ copil, pe perioada unui an scolar.

Ajutorul de urgenta se incadreaza in categoria prestaţiilor excepţionale prevazute de Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturior copilului, ce se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii legăturii copilului cu familia sa.

Ajutorul de urgenta se acorda pentru achizitionarea de alimente, imbracaminte si incaltaminte copil, manuale şi rechizite sau echipamente şcolare.

Ajutorul de urgenta se acorda prin dispozitie a primarului, in baza urmatoarelor documente:

– solicitarea scrisa a parintelui/  reprezentantului legal al copilului,

– documente justificative: acte de stare civila pentru toti membrii familiei, adeverinte de venit, documente care sa ateste situatia exceptionala in care se afla familia si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului,

– ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa nr.16 din Normele Metodologice din 19.01.2011, actualizate, de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Dupa acordarea ajutorului de urgenta, solicitantul este obligat sa prezinte facturi fiscale insotite de bon/chitanta care sa ateste cheltuielile efectuate, in termen de maxim 30 zile de la expirarea perioadei de acordare prevazuta in dispozitia de primar; in caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate.

 

II.4. Ajutoarele de urgenta care necesita o suma mai mare de 1.000 lei, rezultata din expertize si documente legale, se vor aproba sume individual prin Hotarare a Consiliului Local.

In vederea aprobarii ajutorului de urgenta in sedinta a Consiliului Local, Directia Asistenta Sociala inainteaza Comisiei de specialitate din cadrul Primariei Navodari dosarul care contine urmatoarele documente:

– solicitarea scrisa a beneficiarului,

– documente justificative: acte de stare civila, adeverinte de venit, acte care dovedesc situatia de necesitate in functie de caz s.a.,

– facturi fiscale insotite de bon/chitanta care atesta cheltuielile. In cazul in care cheltuielile se efectueaza dupa acordarea ajutorului de urgenta, beneficiarul este obligat sa prezinte documentele financiare justificative in termen de maxim 60 zile de la ridicarea sumei, in caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate.

– ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în Anexa nr.16 din Normele Metodologice din 19.01.2011, actualizate, de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 

Documente necesare

Cerere pentru înmormântare

Alocație de susținere a familiei

ALOCATIE DE SUSTINERE A FAMILIEI

acordata in baza Legii nr.277/2010

 

 

Venitul persoanelor solicitante de alocatie pentru sustinerea familiei nu trebuie sa depaseasca suma de 530 lei/membru de familie. Actele se depun intre 1 – 20 ale fiecarei luni.

Dosarul solicitantului va contine urmatoarele acte in copie, in functie de situatie:

 • certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiei
 • certificatul de casatoriei
 • carte de identitate
 • livretul de familie
 • cupon de pensie
 • certificat de deces
 • adeverinta de venit eliberata de angajator (trebuie specificat daca se acorda tichete de masa, numarul si valoarea totala a acestora) si de la ANAF pentru toti adultii din dosar
 • hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii (unde este cazul)
 • hotararea judecatoreasca de divort (chiar daca unul din parinti s-a recasatorit) (unde este cazul)
 • hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii (unde este cazul)
 • hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii (unde este cazul)
 • actul doveditor care atesta calitatea de curator sau tutela (unde este cazul)
 • hotarare judecatoreasca prin care sotul / sotia este declarat / declarata disparut / disparuta (unde este cazul)
 • hotarare judecatoreasca prin care sotul / sotia este arestat / arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor (unde este cazul)
 • cupon de somaj (unde este cazul)
 • adeverinta scolara eliberata de unitatea de invatamant la depunerea cererii si la inceputul fiecarui an scolar (trebuie mentionat in adeverinta daca elevul a inregistrat absente nemotivate in semestrul anterior depunerii cererii)
 • dovada detinerii de bunuri mobile si imobile eliberata de Serviciul de Taxe si Impozite (foaie de patrimoniu)
 • adeverinta de indemnizatie pentru persoana cu handicap de la primarie (unde este cazul)
 • adeverinta detinere pamant care sa stipuleze ce clasa de calitate au conform Ordinului nr. 278/2011

Solicitantii care au in proprietate o a doua locuinta sau mijloace de transport (autoturism mai nou de 10 ani sau mai mult de doua, cu o vechime mai mare de 10 ani, motocicleta sau mai mult de doua, cu o vechime mai mare de 10 ani, scuter, autoutilitara, barca cu motor… etc), depozit bancar mai mare de 3000 lei, nu se incadreaza conform legii 277 / 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

 

 

In functie de venitul pe membru de familie, cuantumul se stabileste astfel:

1) venitul familiei pana in 200 lei/persoana:

 1. a) Cuantumul acordat pentru familiile cu doi parinti, va fi:

familia cu 1 copil, va primi 82 lei;

familia cu 2 copii, va primi 164 lei

familia cu 3 copii, va primi 246 lei

familia cu 4 sau mai mult de 4 copii, va primi 328 lei

 1. b) Cuantumul acordat pentru familiile cu un parinte, va fi:

familia cu 1 copil, va primi 107 lei;

familia cu 2 copii, va primi 214 lei

familia cu 3 copii, va primi 321 lei

familia cu 4 sau mai mult de 4 copii, va primi 428 lei

 

2) venitul familiei cuprins intre 200,1 lei si 530 lei/persoana:

 1. a) Cuantumul acordat pentru familiile cu doi parinti:

familia cu 1 copil, va primi 75 lei;

familia cu 2 copii, va primi 150 lei

familia cu 3 copii, va primi 225 lei

familia cu 4 sau mai mult de 4 copii, va primi 300 lei

 1. b) Cuantumul acordat pentru familiile cu un parinte, va fi:

familia cu 1 copil, va primi 102 lei;

familia cu 2 copii, va primi 204 lei

familia cu 3 copii, va primi 306 lei

familia cu 4 sau mai mult de 4 copii, va primi 408 lei

 

 

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI, IN BAZA LEGII nr.277 /2010 sunt urmatoarele:

1) La inceputul fiecarui an scolar trebuie prezentata adeverinta scolara pentru copiii de varsta scolara, cu mentiunea ca au urmat neintrerupt semestrul scolar incheiat;

Conform art. 28 alin. (2) din lege, in cazul in care se constata absente nemotivate pe parcursul unui semestru scolar, cuantumul alocatiei se diminueaza proportional cu numarul absentelor, dupa cum urmeaza:

– cu cate 20 %  pentru fiecare copil care inregistreaza un numar de maximum 10 absente;

– pentru fiecare copil care inregistreaza un numar mai mare de 20 absente, este scos de la plata.

Diminuarea se aplica incepand cu  luna urmatoare celei in care s-a constatat neindeplinirea conditiei si se mentine pe o perioada de 3 luni. Dupa perioada de 3 luni, alocatia se acorda in cuantumul aprobat anterior.

2) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si / sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, in termen de maximum 15 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.

3) Titularul alocatiei are obligatia sa informeze institutia cu privire la schimbarea domiciliului.

 

Documente necesare

Cerere acordare drepturi de asistenta sociala 2018

Cerere pentru modificarea cererii de acordare drepturi de asistenta sociala-2018

Tichete sociale

ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE

 

n baza Hotararii Consiliului Local Navodari nr.30/24.02.2017 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare, modificata si completata ulterior prin HCL nr.236/30.09.2019 se  acorda beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale valorice persoanelor sau familiilor care se confrunta cu probleme sociale si care au domiciliul/resedinta stabilit/a in orasul Navodari, pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala.

 

Beneficiarii tichetelor sociale sunt urmatoarele categorii de persoane:

 • beneficiarii de venit minim garantat stabilit in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • beneficiarii de alocatie de sustinere a familiei stabilita in baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • persoanele incadrate in grad de handicap grav si accentuat;
 • pensionarii ale caror venituri proprii, nete, sunt sub 1.450 lei/luna, inclusiv,
 • persoane cu varsta peste 60 ani, fara niciun venit.

O persoana/ familie beneficiaza de tichete sociale pentru o singura categorie de persoane defavorizate careia ii apartine la data distribuirii tichetelor, chiar daca se regaseste la acea data in mai multe dintre categoriile de mai sus.

In cazul persoanelor cu handicap grav si accentuat care se regasesc si in celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.

 

         Acordarea tichetelor sociale va fi efectuata de Directia Asistenta Sociala numai la cererea-declaratie a persoanei indreptatite/ reprezentantul familiei (formular tip), depusa la sediul Directiei Asistenta Sociala. Cererea solicitantului va fi insotita in mod obligatoriu de actul de identitate, in copie si documentele prevazute in cerere pentru fiecare categorie de beneficiari.

Valoarea unui tichet social si numarul de tichete acordate pe fiecare categorie de beneficiari se stabileste anual, prin dispozitie a Primarului.

Si pentru anul 2020 tichetul social s-a mentinut la valoarea de 10 lei. Tichetele sociale se acorda de doua ori/an, cu ocazia Sarbatorilor de Paste si Craciun, urmatoarelor categorii de persoane:

Nr. crt. Tip beneficiari Valoare/persoana/ eveniment
1 beneficiari de

venit minim garantat

60 lei/fiecare persoana din familie
2 beneficiari de alocatie de sustinere a familiei 60 lei/fiecare persoana din familie
3 persoane cu handicap grav sau accentuat 60 lei/pers.
4 pensionari cu venit net propriu  mai mic sau egal cu 1.450 lei -cu venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime in vigoare la momentul depunerii cererii;

 

-cu venit net peste valoarea pensiei sociale minime – pana la  1.000 lei, inclusiv;

 

-cu venit net intre 1.001 lei – 1.450 lei, inclusiv.

60 lei/pers.

 

 

50 lei/pers.

 

 

40 lei/pers.

5 persoane cu varsta de peste 60 ani, fara venituri 60 lei/pers.

 

 

Documente necesare

Cerere tip tichete sociale

Tichete sociale pentru grădiniță

STIMULENTE EDUCATIONALE (TICHETE DE GRADINITA)

Conform  Legii nr.248/2015 privind  stimularea  participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile  defavorizate, modficata si completata prin Legea nr.49/2020, se acorda  stimulentul  educațional sub formă  de tichete sociale în valoare de 100  lei lunar.

            CONDITII  DE  ACORDARE:

In conformitate cu art.2 din legea mai sus amintita, stimulentele educationale se acorda:

 • copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat,
 • prin excepţie, stimulentul educaţional se acordă şi copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform  104 din Legea nr. 272/2004privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei,
 • numai pentru copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru copiii care au drepturile stabilite la data de 1 ianuarie 2021 (respectiv data intrării în vigoare a Legii nr.49/2020), stimulentul educational se acordă până la finalizarea anului şcolar în curs.

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de lege.

 

ACTE DOVEDITOARE NECESARE LA INTOCMIREA DOSARULUI PENTRU TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA, in functie de caz::

 1. Cerere si declaratie pe proprie raspundere
 2. Carti de identitate parinti
 3. Certificat de casatorie
 4. Certificate de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiei;
 5. Livretul de familie;
 6. Certificat de deces;
 7. Hotarare judecatoreasca in vederea adoptiei, potrivit legii
 8. Hotarare judecatoreasca de divort (se cere chiar daca unul din parinti s-a recasatorit)
 9. Decizia de plasament
 10. Hotarare judecatoreasca de incuviintare a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii
 11. Actul doveditor care atesta calitatea de curator sau tutore
 12. Hotarare judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta
 13. Hotarare judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor
 14. Cupon de somaj
 15. Cupon de alocatie de stat (in cazul in care alocatia este virata in cont de card, se va prezenta un extras de cont)
 16. Cupon de pensie
 17. Adeverinta de venit eliberata de angajator (in care sa se precizeze si daca societatea acorda tichete de masa, numarul si valoarea acestora)
 18. Adeverinta de venit de la ANAF Constanta (pentru cei care nu realizeaza venituri)
 19. Cupon de somaj
 20. Adeverinta indemnizatie de la primarie
 21. Adeverinta detinere pamant (eliberata de Primarie – Compartiment Registrul Agricol)
 22. Adeverinta privind inscrierea copilului la gradinita
 23. Dosar cu sina

 

DOSARELE SE VOR DEPUNE PANA LA DATA DE 20 IN FIECARE LUNA, la sediul Directiei Asistenta Sociala.

 

Documente necesare

Cerere-declaratie tichete gradinita

 

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII PRESTATIILOR SOCIALE

(AJUTOR SOCIAL, ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI, AJUTOARE DE INCALZIRE)

 

Bunuri imobile
 1. 1
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală                                                                   

 

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum  şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile               
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani   
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze                                    
4  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor  necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei  “Delta Dunării”                                                          
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată                       
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale         
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul   acţionate hidraulic, mecanic sau electric                               
(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare
   1         Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

 

Terenuri/crecătorii animale sau păsări
   1          Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

 

 

NOTĂ:

    Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării de prestatii sociale

 

Creșa nr 20

Cresa nr.20 Navodari

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in “Cresa nr.20 Navodari”, conform  Legii creselor nr.263/ 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt copiii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani care au domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a oraşului Năvodari, cat si in  vecinatatea orasului.

Conditiile de admitere:

Inscrierea copiilor la cresa se face in baza unei solicitari scrise: cerere tip, cat si a documentelor justificative din partea parintilor/ reprezentantilor legali ai copiilor. Admiterea in cresa se face in ordinea datei de depunere a cererilor, in limita locurilor disponibile si a planului de scolarizare aprobat, prioritate avand cazurile sociale.

Acte necesare :

 • cerere de inscriere tip;
 • copie de pe certificatul de nastere al copilului;
 • copii după actele de identitate ale părinţilor/ reprezentanţilor legali, certificatele de nastere ale fratilor minori si, dupa caz, copie a hotararii/ sentintei de plasament sau a sentintei de incredintare in vederea adoptiei ;
 • adeverinta de venituri pentru fiecare dintre parinti/ reprezentanti legali;
 • decizie de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului (dacă este cazul);
 • in situatia in care unul dintre parinti este elev/ student, adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată la forma de zi (dacă este cazul);
 • in situatia in care copilul este expus riscului de separare de familie, planul de servicii si copie a dispozitiei primarului privind sustinerea din bugetul local al primariei a contributiei ce revine parintilor/reprezentantilor legali;
 • adeverinta ANAF (daca este cazul);
 • adeverinta medicala pentru intrare in colectivitate/copil, eliberata de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore inainte de a incepe frecventarea unitatii;
 • adeverinta medicala pentru ambii parinti.

Documente necesare

CERERE INSCRIERE MODEL APROBATCERERE MODIFICATA IUN 2018

Centru de zi

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII SI PERSOANE IN VARSTA

 

 1. Centrul de Zi pentru Copii

 Centrul de Zi pentru Copii se adreseaza copiilor aflati in dificultate si familiilor acestora, avand ca scop dezvoltarea de programe socio-educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, in vederea prevenirii separarii copilului de familiei si creșterea calității vieții copiilor aflați în dificultate, conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi a prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, misiunea centrului este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activitati de educatie, ingrijire, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare etc. pentru parinti/ reprezentanti legali/ alte persoane care au in ingrijire copii.

Beneficiari: copiii si familiile acestora care locuiesc pe raza orasului Navodari si care se afla in situatie de dificultate, respectiv:

 • copiii şi părinţii cărora li se acorda prestaţii şi servicii destinate prevenirii separarii lor;
 • copiii din familii monoparentale;
 • copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate;
 • copiii cu un grad ridicat de abandon școlar;
 • copiii aflați în situații de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situatie de risc psiho-social în care se află copilul la un moment dat ;
 • copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială, respectiv plasament familial sau tutela;
 • copiii care au beneficiat de o măsura de protecţie specială şi au fost reintegrati în familie.

Centrul de zi dispune de doua sali principale destinate activitatilor desfasurate cu copiii. Capacitatea totala a centrului este de maxim 50 de locuri pentru copii de varsta scolara care sunt repartizaţi in doua grupe in funcţie de programul şcolar, varsta, etc.

Centrul de zi pentru copii ofera urmatoarele servicii sociale, prin personalul sau:

 1. activitati socio-educative, se desfasoara in grupuri mici de copii, tinand cont de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au, urmarindu-se  pregatirea temelor scolare si, la solicitarea acestora, sprijina dezvoltarea abilitatii de lucru individual si responsabilizare in privinta efectuarii temelor. Educatorul poate sa realizeze interventia de Recuperarea scolara, in scopul aducerii copilului la un nivel corespunzator cerut de nivelul clasei si de curriculum scolar, pentru acea categorie de beneficiari care intampina dificultati scolare, ramaneri in urma la invatatura sau sunt in situatie de corigenta / repetentie, dar detin un nivel de inteligenta normal dezvoltat si un potential de invatare, factorii socio-familiali sau de personalitate constituind impedimentul intr-un randament scolar bun. Centrul de zi ofera copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru intre activitatile de invatare si cele de relaxare si joc, care ii ajuta sa isi mentina echilibrul psihic si fizic necesar dezvoltarii lor armonioase.

Activitati socio-educative pentru copiii cu cerintețe educaționale speciale se va desfasura in scopul sprijinirii unei integrari mai usoare si adecvate in cadrul invatamantului de masa,pe  grupe de lucru de 4-5 copii. Conditii specifice: varsta – cuprinsa intre 4-13 ani, nivelul de achizitii – mediu, din punct de vedere cognitiv si psihomotric, pentru a raspunde salocitarilor acestuia (nivelul de achizitii se stabileste de catre echipa multidisciplinara, in urma evaluarii). Acest program va fi  construit pentru a oferi beneficii pe latura socio-afectiva a copilului si nu inlocuieste activitatile recuperative, desfasurate individual in alte unitati de specialitate.  Acest program va fi  construit pentru a oferi beneficii pe latura socio-afectiva a copilului si nu inlocuieste activitatile recuperative, desfasurate individual in alte unitati de specialitate.

 1. consiliere psihologica, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare, nevoile, aptitudinile si interesele acestora. Printre obiectivele cuprinse in planul de consiliere se pot enumera: dezvoltarea increderii in propria persoana si a stimei de sine, responzabilizare si dezvoltarea independentei personale, motivare pentru activitatea scolara, dezvoltarea unor abilitati si deprinderi de viata sanatoase (informari privind debutul vietii sexuale, metode contraceptive, boli cu transmitere sexuala, prevenirea sarcinilor nedorite, etc.), descoperirea / dezvoltarea  unor pasiuni, hobby-uri, educatie pentru societate, transmiterea unor valori, principii, modele de viata, identificarea si constientizarea comportamentelor nedorite si inlocuirea acestora cu cele dezirabile, suport pentru depasirea evenimentelor traumatizante
 2. logopedie: depistarea tulburarilor de comunicare, dezvoltarea comunicarii pe grup cu obiectivele: dezvoltarea comunicarii orale si scrise, intelegerea mesajului unei comunicari, dezvoltarea achizitiilor generale, invatarea elementelor gramaticale, alcatuirea unei comunicari scrise, compunere dupa reguli și terapia logopedica individuala – ameliorarea tulburarilor de comunicare, dezvoltarea comunicarii scrise si orale.

 

 1. Centrul de zi pentru persoane în vârstă

Centrul de zi pentru persoane în vârstă are misiunea de a  îmbunătăți calitatea vieții persoanelor vârstnice din orașul Navodari, în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități socio-ocupaționale și de petrecere a timpul ui liber, cât și a unor activități de supraveghere a sănătății prin programe de educație sanitară.

Oferă următoarele servicii, prin personalul său:

Servicii de integrare/reintegrare socială prin derularea de activități socio-ocupaționale și de petrecere a timpului liber.  Activitățile sunt cuprinse într-un program săptămânal, pe zile și intervale orare, participarea fiecăruia se face în funcție de dorința varstnicului.  Asistentul social împreună cu terapeutul ocupațional elaborează programul de activități pe diferite arii de interes, astfel:

–           Activitati informative/ lucrative /creative

–           Activitati educationale intergeneratii

–           Activitati artistice si in comunitate

–           Activități de socializare în grup

Activităţile puse la dispoziţia beneficiarilor sunt variate şi în concordanţă cu vârsta acestora şi starea lor fizică, punând în valoare apartenența la grup și diminuând sentimentul de inutilitate, precum și valorizarea persoanei vârstnice și experiența sa de viață.

Servicii de supraveghere și menținerea sănătății prin derularea de activități de asistență medicală primară și educație sanitară. centrul asigura supravegherea starii de sănătate (la nevoie, măsurare tensiune, glicemie, greutate)  a beneficiarilor, dispunând de personal medical. De asemenea, se vor asigura programe de educație sanitară pe domenii de interes specifice vârstei a III a, programe care promovează adoptarea unui stil de viață sănătos.

Documente necesare

CERERE CZ copii

CERERE CZ persoane in varsta

Cantina de Ajutor Social Năvodari

Cantina de Ajutor Social Navodari, functioneaza in baza Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social, avand sediul in cladirea situata in Navodari, str.Sanatatii, nr.2 (la etaj). Scopul  cantinei este pregatirea si servirea a doua mese, pranzul si cina, in limita alocatiei de hrana prevazuta de reglementarile in vigoare, pentru categoriile de beneficiari prevazute de lege.

 

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Cantina de Ajutor Social sunt:

 1. a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce functionează în condiţiile legii, pâna la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în

cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevazută la lit.a);

 1. c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în conditiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. d) pensionarii;
 3. e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 4. f) invalizii şi bolnavii cronici în limitele legii;
 5. g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

Acordarea serviciilor sociale se realizeaza in baza unui contract, incheiat intre Primaria Orasului Navodari  si beneficiar, in care sunt precizate  serviciile acordate, drepturile si obligatiile partilor, durata etc.

Cantina de Ajutor Social presteaza  servicii gratuite pentru persoanele mai sus mentionate care nu au venituri sau ale caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura luat in calcul la stabilirea ajutorului social.

Persoanele indreptatite sa beneficieze de serviciile Cantinei de Ajutor Social si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul pentru o persoana, luat in calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a se depasi costul meselor servite, calculat pe aceeasi perioada.

 

 

Acte necesare:

– cerere tip;

– buletin de identitate sau carte de identitate (xerocopie);

– certificate de nastere pentru copii cu  varsta pana  la 14 ani (xerocopie);

– acte stare civila  (ex. certificat casatorie, certificat de deces sot/sotie , sentinta divort dupa caz) ;

– acte din care sa rezulte calitatea reprezentantului al minorului (alta persoana decat parinte) ;

– adeverinta de la unitatea de invatamant pentru copii si tineri  (cu varsta 18-26  ani) care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii;

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, pentru beneficiarii de servicii sociale din cadrul cantinei, din care sa rezulte faptul ca nu sufera de boli contagioase si pot frecventa astfel programul cantinei de ajutor social;

– adeverinta medicala eliberata de medicul specialist, pentru beneficiarii diagnosticati cu boli cronice;

– documente din care sa ateste starea de sanatate ex. (certificat de incadrare in grad de handicap);

– acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinta salariu net, cupoane pensie, acte doveditoare privind toate veniturile obtinute) , alte acte doveditoare;

– alte documente considerate necesare pentru clarificarea situatiei  solicitantului.

Documente necesare

Cerere de înscriere cantina socială

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Direcția Asistență Socială acordă prin personal calificat servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu persoana vârstnică care se regăsește în una din următoarele situații:

¨ nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta;

¨ nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

¨ nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

¨ nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

¨ se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 

Serviciile de îngrijire la domiciliu acordate constau în ajutor pentru următoarele activități:

 

 • asigurarea igienei corporale
 • îmbrăcare și dezbrăcare
 • hrănire și hidratare
 • asigurarea igienei eliminărilor
 • transfer și mobilizare
 • deplasare în interior
 • comunicare
 • prepararea hranei
 • efectuarea de cumpărături
 • activități de menaj și spălătorie
 • facilitarea deplasării în exterior și însoțire
 • activități de administrare și gestionare a bunurilor
 • acompaniere și socializare.

 

 

Serviciile de îngrijire la domiciliu se asigură:

A.fără plata contribuției persoanelor vârstnice care se regăsesc în una din următoarele situații:

a)nu au venituri și nici susținători legali;

b)sunt beneficiari ai ajutorului social sau realizează venituri al căror cuantum este sub suma de 640 lei;

c)susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează venituri al căror cuantum este sub suma de 640 lei;

B.cu plata contribuției persoanelor vârstnice care realizează venituri al căror cuantum este peste suma de 640 lei.

 

Contribuția reprezintă un procent din valoarea costului total al serviciului.

Calcularea contribuției se face în funcție de venituri și de grila de venituri aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Năvodari.

Documente necesare

CERERE de înscriere

OBLIGATIILE PARINTILOR CARE INTENTIONEAZA SA PLECE LA 

 MUNCA IN STRAINATATE

 

Obligaţiile pe care le au, faţă de proprii copii, părinţii care pleacă la muncă în străinătate sunt incluse în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. „Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara”, scrie în document, cu precizarea că regula este valabilă, în egală măsură, pentru situaţia în care ambii părinţi sau tutorele urmează să plece la muncă în străinătate.

Prin intermediul notificării, părinţii trebuie să desemneze o persoană care să se ocupe de întreţinerea copilului în lipsa lor, iar confirmarea acesteia se face de către instanţa de tutelă. Concret, persoana respectivă trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă cel puţin 18 ani şi să fie capabilă de creşterea şi îngrijirea copilului.

Astfel, persoanei desemnate şi apoi confirmate de instanţa de tutelă, i se delegă temporar (dar pentru cel mult un an) autoritatea părintească, în perioada de absenţă a părinţilor. În acest sens, acordul persoanei desemnate trebuie exprimat în faţa instanţei. Cererea de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti trebuie să fie depusă împreună cu acte care să dovedească apartenenţa la familia extinsă, vârsta minimă necesară şi îndeplinirea condiţiilor materiale şi a garanţiilor morale necesare pentru creşterea şi îngrijirea unui copil. “Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea”, se arată în actul normativ amintit. Totodată, copii ale hotărârii de delegare trebuie să ajungă la primaria de la domiciliul părinţilor/tutorelui şi la primaria de la domiciliul persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului.

Documente necesare

Declarație părinte plecat în străinătate

TELEFON: 0241 760822

email: asistentasocialanavodari@yahoo.com

str. Sanatatii, nr.2 (langa Serviciul Taxe si Impozite)

TELEFONUL COPILULUI – 0241/983

La acest numar de telefon pot fi reclamate cazurile de abuz impotriva minorilor.

Prin intermediul acestui telefon pot fi luate masuri de urgenta in functie de gravitatea cazurilor.

 

TELEFONUL VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE – 0341/921 (gratuit, cu apelare 24 de ore din 24)

Sunand la acest numar de telefon, victimele dar si martorii cazurilor de abuz pot primi imformatii utile, consiliere psihologica, juridica, mediere familiala.

In cadrul DGASPC Constanta exista si un Modul de Primire in Regim de Urgenta pentru victimele violentei in familie. Acesta este un serviciu social care asigura gratuit pe o perioada determinata, asistenta familiala atat victimelor cat si minorilor aflati in ingrijirea acestora, protectie impotriva agresorului, asistenta medicala si ingrijire, hrana, cazare, consiliere psihologica, consiliere juridica, etc.

 

Important: Aceste servicii se afla in subordinea DGASPC Constanta.