CONSILIUL LOCAL NAVODARI

REGULAMENTUL INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI ORASULUI NAVODARI
2007
PRIMARIA ORASULUI NAVODARI

EXPUNERE DE MOTIVE
(NOTA DE PREZENTARE)

Prezentul REGULAMENT INTERN al aparatului propriu al Consiliului Local Navodari a fost elaborat plecand de la cerintele de perfectionare in domeniul managementului administratiei publice locale, precum si de la necesitatea indeplinirii atributiilor ce revin autoritatii publice locale, asa cum sunt ele stabilite in Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
Regulamentul Intern este reglementarea interna de comanda, raspundere si actiune menita sa conduca la realizarea atributiilor legale ale autoritatii deliberative si executive prin personalul din aparatul propriu al primarului, pus în slujba comunitatii locale.
Regulamentul stabileste competentele si atributiile personalului încadrat in structura organizatorica a primariei, ca organism executiv, în conditiile prevazute de lege si de particularitatile locale ale orasului, ca entitate sociala, economica si administrativa.
El are ca particularitate conceptul de organizare structurala a institutiei, in baza unei organigrame de forma piramidala, cu subordonare pe verticala si relatii functionale pe orizontala.
La elaborarea lucrarii s-au avut, deasemenea, în vedere si urmatoarele principii:
a) principiul unitatii de conducere, raspundere si actiune
b) principiul utilizarii specialistilor pentru reducerea riscului în decizii si hotarâri
c) principiul divizarii activitatilor pe compartimente, fiecare acoperind un anumit segment al vietii unitatii administrativ-teritoriale
d) principiul apropierii conducerii de locul de executie, printr-un minim de trepte organizatorice
e) principiul delegarii de autoritate si responsabilitate pentru reducerea verigilor intermediare de raportare si informare
f) flexibilitatea organizatorica în functie de cerinte pe termen scurt sau mediu si eficienta muncii desfasurate de fiecare salariat
Asezand la baza aceste principii, Regulamentul s-a structurat astfel incat sa raspunda unor cerinte bine definite si anume:
– precizarea atributiilor legale ce revin la nivelul conducerii operative a primariei, respectiv primar, viceprimar si secretar
– atributiile de serviciu ale structurilor organizatorice, respectiv directii, servicii si birouri, potrivit profilului si scopului pentru care au fost constituite prin organigrama
– stabilirea atributiilor directorilor de directii, ale sefilor de servicii si birouri potrivit cu obiectul de activitate al fiecarei structuri organizatorice, aceste atributii fiind înscrise în fisa postului fiecarui sef de compartiment
– precizarea atributiilor fiecarui salariat, prin intocmirea fisei postului
În aceste conditii se poate pune în valoare priceperea, initiativa si raspunderea individuala pentru lucrul sau sarcina de serviciu realizata.
Este demn de remarcat ca schimbarile ce au loc în descentralizarea serviciilor publice locale, ca si în administratia publica locala presupune o structura organizatorica de conducere si executie foarte supla, adaptabila mutatiilor profunde ce au loc în democratizarea si descentralizarea administratiei publice locale.
De aceea, se impune reactualizarea periodica a structurii organizatorice a paratului de specialitate al primarului si implicit a atributiunilor de serviciu pe diverse trepte organizatorice, functie de legislatia în vigoare si de nevoile obiective strategice ale administratiei publice locale.
În baza celor prezentate mai sus si în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, supunem spre aprobarea Consiliului Local Navodari prezentul Regulament Intern al aparatului propriu al primarului orasului.

CAPITOLUL 1
DISPOZITII GENERALE

Art.1 – Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul orasului Navodari sunt: Consiliul Local, ca autoritate deliberativa si primarul ca autoritate executiva, care se aleg în conditiile prevazute de lege.
Art. 2 – Consiliul Local si primarul lucreaza ca autoritati autonome si rezolva treburile publice ale orasului, în conditiile prevazute de lege.
Art. 3 – Primaria orasului Navodari este institutie publica cu activitate permanenta, formata din primar, viceprimar, secretar si aparatul de specialitate al primarului, care aduc la îndeplinire hotarârile Consiliului Local si solutioneaza problemele curente ale activitatii locale.
Art.4– Primarul orasului Navodari, ca autoritate executiva, subordoneaza personalul ce încadreaza serviciile functionale ale primariei, organizeaza si conduce activitatea de servicii publice în scopul solutionarii hotarârilor Consiliului Local si a dispozitiilor legale în vigoare.
Art. 5– Organigrama, numarul de personal din aparatul propriu, precum si din serviciile publice subordonate Consiliului Local, se aproba prin hotarârea acestuia, la propunerea primarului.
Art. 6 – Regulamentul Intern, prin care se stabilesc competentele si atributiunile personalului pe diverse nivele ierarhice de conducere si subordonare, se aproba de Consiliul Local.
Art.7 – Prevederile Regulamentului Intern reprezinta un ansamblu de norme interne de organizare si functionare a institutiei primarului de care trebuie sa tina seama fiecare salariat, conform cu atributiunile încredintate pentru rezolvarea treburilor publice în interesul colectivitatii locale.
Art.8 – Normele stabilite în prezentul Regulament Intern sunt coroborate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu hotarârile Consiliului Local si alte acte normative în vigoare, tinand cont de necesitatea realizarii unui management performant în utilizarea resurselor umane de care dispune institutia.
Art. 9 – Prevederile prezentului Regulament nu reduc libertatea de actiune a salariatilor încadrati pe diverse trepte de conducere si executie, daca aceasta actiune este îndreptata spre realizarea la timp si de calitate a prerogativelor de putere publica locala.

CAPITOLUL 2
STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI NAVODARI

Art. 10 – Pentru realizarea actelor si faptelor de administratie publica locala, Primaria orasului Navodari dispune de un colectiv de functionari publici si personal contractual, organizati în directii, servicii, birouri si compartimente de specialitate, asa cum se prezinta în Organigrama aprobata de Consiliul Local, conform anexei la prezentul Regulament.
Structura organizatorica este de tip piramidal cu subordonare pe trepte ierarhice pe verticala si functionale pe orizontala, fiind structurata pe sase nivele, respectiv primar, viceprimar, secretar, directii, servicii, birouri si compartimente functionale.
În cadrul organigramei vom gasi:
a) Primarul care subordoneaza, organizeaza si conduce personalul ce încadreaza serviciile functionale ale aparatului Consiliului Local si ale carui atributiuni sunt, în general, stipulate in Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
b) Viceprimarul, care exercita atributiile delegate de catre primar
c) Secretarul Consiliului Local care indeplineste atributiile prevazute de Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala precum si altele, repartizate de catre Consiliul Local sau prin dispozitie scrisa a primarului
d) Directiile de specialitate în domeniul economic, tehnic si administrativ, care organizeaza, conduc si controleaza aplicarea prevederilor hotarârilor Consiliului Local si a dispozitiilor legale în vigoare, potrivit cu obiectul lor de activitate
e) Servicii, birouri si compartimente, structurate pe profile de activitati specifice administratiei publice locale din domeniul economic, juridic, administrativ, relatii publice,integrare europeana, mediu si alte activitati
Organigrama astfel structurata permite conducerea si coordonarea activitatilor
direct de catre sefii de compartimente desemnati conform cu specializarea
acestora si cu delegarile de autoritate date de primar.

2.1. RELATIILE FUNCTIONALE ALE PRIMARIEI

Art. 11 – În exercitarea atributiunilor ce revin institutiei primarului, se creeaza multiple relatii functionale între primarie, ca autoritate executiva si populatie, agenti economici si diverse institutii interne si externe în domeniul economic, financiar, tehnic, administrativ, învatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala si altele. În acelasi timp se stabilesc si relatii interne între compartimentele din structura organizatorica a primariei.
Relatiile functionale ale Primariei pot fi:
a) Relatii ierarhice, care sunt relatii pe verticala, în ambele sensuri si se refera la subordonarea structurilor functionale si a personalului
b) Relatii de directivare, care sunt relatii pe verticala într-un singur sens de sus în jos si se refera la respectarea unor obiective, strategii, directive de serviciu, restrictii si diverse reglementari
c) Relatii functionale, care sunt predominant pe orizontala si se refera la circuitul informatiilor intre compartimente
Art. 12 Circuitul documentelor in interiorul institutiei precum si inafara acesteia,va respecta,în mod obligatoriu si urmatoarele cerinte:
a) Toate documentele transmise esaloanelor superioare din tara si institutiilor sau persoanelor din strainatate vor fi semnate de directorul directiei emitente si de primar sau de înlocuitorul sau de drept.
b) Documentele catre diverse institutii, agenti economici si persoane fizice vor fi semnate de directorii de directii si sefii de servicii sau birouri, precum si de catre primar sau inlocuitorul sau legal
c) Dispozitiile emise în numele primarului vor fi semnate de acesta, în baza documentatiilor prezentate de emitent si avizate de secretarul unitatii administrativ-teritoriale, cu privire la legalitatea acestora
d) Toate documentele adresate Consiliul Local vor purta viza primarului orasului si a secretarului Consiliului Local.
Art. 13 Modificarea si reactualizarea organigramei aparatului propriu se va face cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea si motivarea scrisa a primarului, ori de câte ori se considera necesara o astfel de modificare.
Art.14 Legatura intre diferitele compartimente ale primariei se face prin conducatorii acestora, iar legatura cu alte institutii sau cu conducerea ministerelor si a celorlalte organe ale administratiei de stat, prin reprezentantii legali ai Primariei.
Art.15 Conducatorii compartimentelor de specialitate prezinta, la cererea sefului ierarhic superior, ori de cate ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.
Art.16 Conducatorii compartimentelor de specialitate vor colabora permanent in vederea indeplinirii la timp si in mod corespunzator a sarcinilor ce le revin.
Art.17 In functie de specificul activitatii fiecaruia, si in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin, compartimentele din cadrul aparatului propriu intocmesc proiecte de hotarari si dispozitii pe care le prezinta primarului in vederea emiterii acestora.
Art.18 Conducatorii compartimentelor de specialitate, din dispozitia sau cu aprobarea conducerii Primariei orasului Navodari, pot stabili si alte sarcini decat cele prevazute in prezentul Regulament, pentru personalul din subordine. Aceste sarcini vor fi prezentate in scris si asumate sub semnatura de catre cei indreptatiti sa le duca la indeplinire.
Art.19 Structurile functionale in cadrul Primariei orasului Navodari sunt urmatoarele :
1. Primar
2. Viceprimar
3. Secretar oras
3.1 SPCLEP
3.2 Compartiment Registratura – Arhiva
3.3 Compartiment Administratie Publica Locala, Autoritate Tutelara, Relatia cu Consiliul Local
3.4 Compartiment Agricol
4. Compartimente aflate in subordinea directa a primarului orasului
4.1 Compartiment Resurse Umane
4.2 Compartiment Corp Control
4.3 Compartiment Management Programe de Dezvoltare
4.4 Compartiment Informare, Relatii Publice
4.5 Compartiment Audit Intern
4.6 Compartiment Protectie Civila
4.7 Compartiment Secretariat
4.8 Arhitect sef – Compartiment Urbanism, Disciplina in Constructii
5. Directia Administrarea Domeniului Public si Privat
5.1 Birou Juridic
5.2 Compartiment Evidenta Domeniului Public si Privat
5.3 Compartiment Investitii Tehnice
5.4 Compartiment Achizitii Publice
5.5. Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat
5.5.1Compartiment Transport Public Local, Iluminat Public
5.5.2Compartiment Administrare Drumuri, Strazi, Salubrizare
6. Directia Economica
6.1 Birou Buget – Contabilitate
6.2 Compartiment Control Financiar Preventiv
6.3 Compartiment Administrativ
6.4 Serviciul Impozite si Taxe Locale
6.4.1Compartiment Impozite si Taxe Locale
6.4.2Compartiment Executare Silita
6.4.3Compartiment Inspectie Fiscala
7. Directia Politia Comunitara
7.1 Serviciul Ordine Publica, Paza Bunuri si Valori
7.2 Compartiment Logistic
7.3 Dispecerat
8. Compartimente aflate in subordinea directa a viceprimarului orasului :
8.1 Compartiment Sprijinire Asociatii de Proprietari
8.2 Compartiment Probleme de Mediu
8.3 Cresa nr.20
8.4 Serviciul Administrativ
8.4.1Compartiment Administrare Piete, Targuri, Oboare
8.4.2Compartiment Intretinere

CAPITOLUL 3
ATRIBUTIUNI, COMPETENTE SI RESPONSABILITATI

3.1. PRIMARUL ORASULUI

Art. 20 Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului, a hotarârilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotarârilor consiliului judetean, în conditiile legii.
20.1Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
c) atributii referitoare la bugetul local;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
e) alte atributii stabilite prin lege.
20.2 În exercitarea atributiilor prevazute la alin.1 lit.b, primarul:
– prezinta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
– prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
– elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
20.3 În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
– exercita functia de ordonator principal de credite;
– întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
– initiaza, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;
– verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
20.4 În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
– coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
– ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
– ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
– numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
– asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
– emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative;
– asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
20.5 Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
20.6 Primarul îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului.
20.7 Primarul îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege
Art. 21 – Îndeplinirea atributiunilor ce revin primarului se face si prin atributiuni delegate viceprimarului, secretarului si directiilor de specialitate, conform cu prevederile actelor normative în vigoare.

3.2. PRINCIPALELE ATRIBUTII DELEGATE VICEPRIMARULUI
Art. 22 Viceprimarul indeplineste, in principal, urmatoarele atributii
– coordoneaza si controleaza activitatea compartimentelor de specialitate care i-au fost încredintate in subordine directa prin organigrama aprobata de Consiliul Local la propunerea primarului
– aproba atributiunile de serviciu ale salariatilor din subordine
– avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna ale salariatilor din compartimentele coordonate
– semneaza corespondenta emisa de compartimentele date în subordine
– întocmeste rapoartele de evaluare anuala pentru personalul subordonat
– propune masuri de stimulare a salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare împotriva celor vinovati de savârsirea unor abateri conform prevederilor legale
– coordoneaza elaborarea proiectelor si studiilor în domeniile încredintate prin prezentele atributiuni si le sustine spre aprobare in fata Consiliului Local sau altor institutii abilitate de lege
– inlocuieste, in conditiile legii, primarul
– duce la îndeplinire orice alte sarcini sau atributii stabilite prin dispozitii ale primarului sau hotarâri ale Consiliului Local

3.3. ATRIBUTIUNILE SECRETARULUI
Art. 23 Secretarul Consiliului Local este functionar public, se supune regulilor cuprinse în statutul functionarului public si are, în principal, urmatoarele atributiuni:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si hotarârile consiliului local
participa la sedintele consiliului local,
b) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si între acestia si prefect;
c) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotarârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului,
d) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. c), în conditiile <LLNK 12001 544 10 201 0 18>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
e) asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotarârile consiliului local
f) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
g) avizeaza programarea anuala a efectuarii concediilor de odihna a salariatilor din subordine.
h) face propuneri primarului pentru premierea si promovarea salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru diverse abateri disciplinare.
i) intocmeste rapoartele de evaluare anuala pentru personalul subordonat
j) indeplineste orice alte atributiuni încredintate de catre Consiliul Local sau primar

3.4.ATRUBUTIILE COMPARTIMENTELOR AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTA A PRIMARULUI

3.4.1 COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Art.24 Compartimentul Resurse Umane are, in principal, urmatoarele atributii
– asigura gestiunea curenta, unitara si eficienta a resurselor umane si a functiilor publice din cadrul Primariei orasului Navodari;
– întocmeste, actualizeaza, rectifica, pastreaza si tine evidenta dosarelor profesionale ale functionarilor publici si a registrului de evidenta a functionarilor publici, cu respectarea legislatiei în vigoare privind protectia datelor cu caracter personal;
– pastreaza carnetele de munca ale personalului angajat; efectueaza inscrierile impuse de modificari ale raporturilor de serviciu
– întocmeste proiectul de hotarâre pentru aprobarea de catre Consiliul Local a organigramei, statului de functii si de personal, împreuna cu anexele legale;
– organizeaza concursuri si examene pentru ocuparea functiilor publice vacante, în conditiile legii; raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a comisiei de încadrare; asigura secretariatul acestei comisii;
– întocmeste dispozitiile de încadrare, detasare, transfer, încetarea activitatii, pensionare si orice alte modificari aparute în raporturile de munca si de serviciu;
– asigura întocmirea, completarea si pastrarea carnetelor de munca si tine evidenta fiselor postului ce cuprind sarcini de serviciu ale fiecarui functionar public si salariat;
– asigura aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului;
– efectueaza operatiunile privind încadrarea, drepturile salariale si orice modificare intervenita pe parcursul desfasurarii activitatii pentru tot personalul din cadrul primariei;
– verifica si certifica lunar statele de plata
– coordoneaza activitatea de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale salariatilor institutiei si de acordare a gradelor profesionale;
– tine evidenta centralizatoare a concediilor de odihna, medicale, de studii, fara plata, maternitate si întocmirea comunicarii catre biroul buget contabilitate în vederea calcularii drepturilor banesti;
– asigura aplicarea prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici si a Legii nr.53/2003 – Codului Muncii, privind sanctionarea disciplinara si raspunderea functionarilor publici si a personalului contractual ;
– elibereaza la cerere a adeverintele privind calitatea de salariat
– elaboreaza ,împreuna cu sefii compartimetelor, bibliografia pentru concursurile organizate in vederea ocuparii unor posturi vacante, precum si pentru examenele de promovare a functionarilor publici ai institutiei
– elaboreaza proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul propriu al Consiliului Local Navodari;
– tine evidenta functiilor publice si raporteaza situatia acestora Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, conform prevederilor legale în vigoare;
– întocmeste pontajele lunare pentru primar, viceprimar, secretar si pentru personalul subordonat primarului si secretarului; verifica si vizeaza pentru corectitudine pontajele intocmite de sefii compartimentelor, urmarind respectarea timpului legal de lucru
– asigura solutionarea petitiilor în termenele prevazute de legislatia în vigoare, din domeniul sau de activitate;
– asigura si pastreaza confidentialitatea si securitatea datelor vehiculate în domeniul sau de activitate;
– întocmeste referatele de specialitate pentru proiectele de hotarâri ce urmeaza a fi promovate în Consiliul Local, din domeniul sau de activitate;
– elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu a salariatilor primariei, precum si a consilierilor locali;
– tine evidenta declaratiilor de avere si de interese;
– la discutarea problemelor de personal invita reprezentantul sindicatului, conform prevederilor legale;
– colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei, precum si cu alte institutii în limita atributiilor stabilite.
3.4.2 COMPARTIMENTUL CORP CONTROL
Art.25 Compartimentul Corp Control are, in principal, urmatoarele atributii
– urmarirea si verificarea în teren a legalitatii lucrarilor de construire în orasul Navodari;
– verificarea respectarii amplasamentelor constructiilor cu caracter provizoriu eliberate de serviciul administrarea domeniului public si privat;
– verificarea comerciantilor ( daca efectueaza acte de comert cu îndeplinirea conditiilor prevazute de lege, daca desfasoara activitati comerciale în locuri aprobate, cu respectarea obiectului activitatii înscris în actul de înfiintare si a suprafetelor aprobate);
– verificarea actelor si documentelor de provenienta a marfurilor sau produselor aflate la desfacere sau depozitate în vederea comercializarii;
– participarea la actiunile de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor amplasate pe domeniul public si privat al orasului Navodari;
– constatarea contraventiilor si propunerea de masuri administrative,conform reglementarilor în vigoare, pentru nerespectarea regimului de autorizare a constructiilor;
– urmareste indeaproape activitatea agentilor economici autorizati de pe raza orasului, astfel incat acestia sa respecte legislatia in vigoare, sa indeplineasca cerintele privind igiena in localuri publice,
– verifica, in limita competentelor, modul de respectare a prevederilor legale referitoare la vanzarea cu amanuntul a produseloe alimentare, a bauturilor alcoolice si racoritoare
– urmareste modul in care agentii economci respecta normele de depozitare a deseurilor menajere, precum si cele ce privesc protectia mediului
– colaboreaza permanent cu institutiile specializate pentru asigurarea unui comert civilizat, care sa respecte cerintele populatiei, desfasurat in localuri corespunzatoare din punct de vedere al igienei si controlului calitatii produselor
– avansarea, catre organele competente nominalizate de legislatia în vigoare, a unor propuneri privind suspendarea sau retragerea, dupa caz, a autorizatiei de functionare daca se constata ca nu sunt respectate conditiile stabilite în autorizatie.
– prezinta primarului,periodic si ori de cate ori i se solicita, rapoarte de activitate si informari privind stadiul rezolvarii petitiilor si reclamatiilor primite de la cetateni
– se preocupa permanent de cunoasterea prevederilor legale in domeniul de activitate, pentru aplicarea lor corecta in practica
– colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei,precum si cu alte institutii în limita atributiilor stabilite;

3.4.3 COMPARTIMENT MANAGEMENT PROGRAME DE DEZVOLTARE
Art.26 Compartimentul are, in principal, urmatoarele atributii :
– elaborarea programelor, strategiilor si planurilor de actiune convenite cu organismele internationale: Comisia Europeana, NATO, Fondul Monetar International, Banca Mondiala;
– participarea la elaborarea programelor de dezvoltare locala si urmarirea indeaproape a derularii acestora
– preocuparea pentru stabilirea de relatii cu unitati administrativ teritoriale si institutii ale altor state membre ale Uniunii Europene
– asigurarea traducerii corespondentei care are legatura cu realizarea de programe sau studii finantate din strainatate sau de autoritatile române, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene;
– colaborarea cu organizatiile neguvernamentale în vederea aplicarii de proiecte comune pe diverse teme;
– asigurarea relatiilor de colaborare cu Consulatele, Inspectoratele de Cultura, Învatamânt sau alte institutii, în functie de cerinte;
– însotirea delegatiilor straine pe parcursul vizitelor;
– îndeplinirea formalitatilor de rigoare pentru obtinerea vizelor cu ocazia deplasarilor în strainatate ale reprezentantilor Consiliului Local Navodari;
– asigurarea permanenta a relatiilor cu orasele înfratite precum si cu restul oraselor, forurilor sau institutiilor din tara si strainatate care solicita colaborare cu Primaria Navodari;
– alcatuirea de proiecte de hotarâri în vederea înfratirii cu alte orase;
– pregatirea, elaborarea si traducerea documentelor necesare pentru înfratiri, conventii, congrese si alte actiuni internationale;
– acorda sprijin organizatiilor de copii si tineret constituite la nivel local, in derularea unor programe si activitati ce implica participare interna sau internationala, care pot duce la promovarea imaginii orasului in tara sau in strainatate
– primirea si rezolvarea sesizarilor specifice domeniului de activitate;
– participarea la seminarii si cursuri de perfectionare pe teme de management de proiect;
– initeierea si completarea formularelor standard privind accesarea programelor interne si internationale pe teme sociale, de sanatate, etc. asigurarea asistentei tehnice în derularea acestora sau dirijându-le spre compartimentele cu competenta;
– preocuparea permanenta în cunoasterea legislatiei nationale si studierea legislatiei europene în scopul elaborarii strategiilor locale de dezvoltare.

3.4.4 COMPARTIMENT INFORMARE, RELATII PUBLICE
Activitatea compartimentului este structurat pe doua segmente de activitate :
– relatii cu publicul
– relatii publice, informare

Art. 27 In domeniul relatiilor cu publicul, compartimentul are urmatoarele atributii:
– primeste sesizarile, reclamatiile si petitiile inaintate de cetateni sau persoane juridice institutiei, asigurand circulatia acestora intre compartimentele functionale cu sarcini in rezolvarea lor
– intocmeste programarea audientelor la primar, viceprimar si secretar tinand evidenta acestora intr-un registru special
– culege informatiile de la compartimentele de specialitate referitoare la problemele ridicate de cetateni in cadrul audientelor, pe care le inainteaza persoanei care acorda audienta, in vederea solutionarii operative a acestora
– comunica tuturor compartimentelor modul de solutionare a solicitarilor sau eventuale sarcini de serviciu stabilite in acest sens in timpul audientelor, urmarind incadrarea in termenul legal de solutionare
-primeste, inregistreaza si urmareste rezolvarea in termenul legal a petitiilor si reclamatiilor venite din partea cetatenilor sau a unor organizatii legal constituite
– pentru a respecta termenul legal de rezolvare, reclamatiile vor fi inaintate compartimentelor carora le-au fost repartizate , precizand termenul de formulare a raspunsului.
– intocmeste lunar situatia privind respectarea termenelor legale de solutionare a reclamatiilor
– indeplineste si alte sarcini de serviciu, stabilite prin dispozitia primarului

Art.28 In domeniul relatiilor publice, compartimentul are urmatoarele atributii principale :

– asigurarea functiei de purtator de cuvânt al Primariei Navodari;
– asigurarea relatiei institutiei cu presa locala si centrala si monitorizarea acesteia;
– anuntarea conferintelor de presa organizate de primar si participarea la conferintele de presa;
– elaborarea comunicatelor de presa catre mass-media centrala si locala care sa informeze asupra activitatii Primariei si transmiterea comunicatelor de presa;
– organizarea si mediatizarea în conditii optime a diferitelor evenimente organizate de Primarie;
– pregatirea zilnica a revistei de presa pentru primar;
– primirea referatelor pentru anunturile care se transmit mijloacelor mass-media;
– mediatizarea activitatii zilnice a directiilor primariei si gestionarea imaginii institutiei în ansamblu, mediatizarea actiunilor primariei,simpozioanelor, întrunirilor oficiale organizate de aceasta;
– elaborarea discursurilor oficiale pentru ocazii speciale;
– elaborarea dosarelor de presa necesare evenimentelor organizate de primarie si pregatirea materialelor cu informatii necesare pentru conferintele de presa;
– crearea si actualizarea permanenta a bazelor de date referitoare la institutiile de presa si persoanelor din presa care colaboreaza cu institutia;
– planificarea si organizarea campaniilor de presa;
– elaborarea continutului materialelor promotionale si de informare (textul cu care vor fi inscriptionate afisele, pliantele, bronsurile, posterele, mapele de prezentare) necesare mediatizarii evenimentelor organizate de primarie;
– pastrarea si arhivarea corespunzatoare a documentelor compartimentului;
– executarea lucrarilor de secretariat ale biroului, inclusiv expedierea corespondentei curente si a celei ocazionate de evenimente speciale la nivelul conducerii
Art.29 In desfasurarea activitatii compartimentului, personalul care incadreaza aceste posturi va adopta un stil de lucru, o tinuta si o atitudine corespunzatoare, astfel incat sa nu prejudicieze imaginea institutiei.

3.4.5 COMPARTIMENT AUDIT INTERN
Art.30 Auditul intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionând activitatile entitatii publice;
– compartimentul de audit intern se constituie în subordinea directa a conducerii entitatii publice si prin atributiile sale nu trebuie sa fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern si în desfasurarea activitatilor supuse auditului intern;
– functia de audit intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa;
– numirea sau revocarea auditorilor interni se face de catre conducatorul entitatii publice;
– auditorii interni trebuie sa-si îndeplinesca atributiile în mod obiectiv si independent cu profesionalism si integritate, conform Legii nr.672/2002 si potrivit tuturor procedurilor specifice activitatii de audit public intern;
– auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul intern desfasurat la entitatea publica;
– auditorii interni trebuie sa respecte prevederile Codului privind conduita etica a auditului intern;
– auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, fapte sau situatii pe care le-au verficat în cursul ori în legatura cu îndeplinirea misiunilor de audit intern;
– raspunderea pentru masurile luate în urma analizarii recomandarilor prezentate în rapoartele de audit apartine conducerii entitatii publice;
– elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice în care îsi desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic imediat superior entitatilor publice subordonate;
– elaboreaza proiectul planului anual de audit intern;
– auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate într-o entitate publica, entitatile subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si administrarea patrimoniului public;
– informeaza UCAAPI despre recomandarile neînsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
– elaboreaza raportul anual al activitatii de audit intern si le transmite la UCAAPI;
– în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate;
– examinarea legalitatii ,regularitatii si conformitatea operatiunilor;
– evaluarea economicitatii,eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si executie utilizeaza resursele financiare,umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
– identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control si propunerea de masuri pentru corectarea acestora sau diminuarea riscurilor dupa caz;
– asigura solutionarea petitiilor în termenele precizate de legislatia în vigoare;
– identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si a fraudelor precum si propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
– elaborarea documentelor privind corespondenta interna si externa din cadrul compartimentului.

3.4.6 COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA
Art. 31 Compartimentul are, in general, urmatoarele atributii :
a) organizeaza activitatea de prevenire a populatiei împotriva atacurilor din aer si a dezastrelor, întocmind planul de aparare civila, planul de evacuare de bunuri si persoane, planul de aparare împotriva dezastrelor, planul de protectie chimica si radioactiva a populatiei si bunurilor materiale
b) asigura, verifica si mentine în mod permanent în stare de functionare punctele de comanda a operatiunilor, a sistemului de alarmare si informare în mass-media, precum si actualizarea permanenta a documentelor de protectie si evacuare în cazuri de necesitate
c) organizeaza si coordoneaza pregatirea subunitatilor de aparare civila si interventie organizata în diverse unitati economice si urmareste dotarea acestora cu materiale si utilaje de interventie
d) coordoneaza activitatea structurilor locale cu atributii in situatii de urgenta
e) asigura asistenta de specialitate si documentele necesare activitatilor ce revin comisiei locale de protectie civila pentru prevenirea si înlaturarea efectelor dezastrelor si atacurilor din aer pe raza orasului
f) organizeaza instructaje de specialitate cu formatiile de aparare civila si prezentarea unor exercitii în teren, în prezenta membrilor comisiei locale
g) organizeaza colaborarea între formatiile de aparare civila si formatiile de pompieri, de Cruce Rosie, politie si armata pentru cazuri de necesitate
h) participa la actiuni de asanare a teritoriului de munitie ramasa neexplodata
i) asigura masuri de dotare si întretinere în stare de functionare a adaposturilor pentru populatie
j) intocmeste si tine evidenta constructiilor de pe raza orasului care indeplinesc conditiile cerute de lege în domeniul protectiei populatiei
k) întocmeste si tine la zi evidenta materialelor si utilajelor si mijloacelor de transport ce pot fi utilizate în actiunile de interventie în caz de necesitate
l) asigura masuri de întretinere si reparare a aparaturii de alarmare, de masurare a unor parametri de mediu si de cercetare din dotarea Primariei sau date spre folosint de organele în drept
m) participa prin personalul încadrat la exercitiile organizate de esaloanele superioare
n) însoteste organele de control în domeniul protectiei populatiei si bunurilor respective, sesizând de îndata primarul orasului constatarile si recomandarile facute în timpul controlului pentru a se lua masuri de înlaturare a neajunsurilor semnalate
o) întocmeste si prezinta Biroului Buget – Contabilitate necesarul de fonduri banesti pentru actiunile de protectie a populatiei si bunurilor, urmarind cheltuirea cu eficienta a sumelor aprobate de Consiliul Local
p) organizeaza periodic exercitii publice de alarmare a întregii populatii si de evacuare a unor segmente de populatie
q) asigura confidentialitatea si secretul documentelor în conditiile legale în vigoare
r) participa cu propuneri si sugestii la operatiunile de aparare împotriva dezastrelor, initiate de Comisia locala sau de primar si Consiliul Local
s) duce la îndeplinire si alte atributiuni ce rezulta din legislatia în domeniul apararii civile si a hotarârilor Consiliului Local si din dispozitiile Primarului
t) întocmirea si prezentarea spre aprobare primarului orasului Navodari a documentelor operative si de conducere privind: planul de protectie civila, planul de dispersare – evacuare, de protectie si interventie la dezastre;
u) îndrumarea pregatirii pentru protectie civila a personalului din cadrul Primariei Navodari, a comisiilor si formatiilor de protectie civila din teritoriul orasului pe baza dispozitiilor Comandamentului Protectiei Civile si respectiv a Inspectoratului Judetean de Protectie Civila;
v)dirijarea, controlarea si îndrumarea actiunii de pregatire pe linie de protectie civila în institutii de invatamant
x) prezentarea de propuneri Consiliului Local pentru completarea necesarului de adapostire, înstintare-alarmare, protectei N.B.C si dezvoltarea capacitatii de protectie civila în planul de mobilizare a economiei nationale;
Art.32 Compartimetul Protectie Civila colaboreaza cu Consiliul Local Navodari, Consiliul Judetean Constanta si cu toate organismele abilitate, atunci cand se impune, pentru indeplinirea urmatoarelor atributii specifice:
a) in timp de pace:
1. Calculeaza necesarul de produse rationalizate pentru populatie, avand in vedere atat numarul de rezervisti mobilizati in fortele sistemului national de aparare, cat si numarul de persoane care urmeaza sa soseasca in localitate ca urmare a actiunii de evacuare;
2. Inainteaza Consiliului Judetean situatiile cuprinzand necesarul si resursele estimate de produse rationalizate pentru a fi transmise oficiului/biroului de mobilizare in vederea includerii in proiectul planului de mobilizare a economiei nationale; primeste de la Consiliul Judetean indicatorii aprobati;
3. Solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru intocmirea programului de aprovizionare;
4. Intocmeste programul de aprovizionare la nivelul localitatii, pe baza indicatorilor aprobati prin planul de mobilizare, iar primarul localitatii inmaneaza agentilor economici de pe raza localitatii, cu avizul oficiului de mobilizare, documente si dispozitii care cuprind sarcinile acestora in caz de mobilizare sau de razboi;
5. Prevede fonduri banesti in bugetul de stat pentru primul an de razboi, in vederea tiparirii cartelelor
b) in timp de mobilizare sau de razboi:
1. Solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale pentru actualizarea programului de aprovizionare si punerea acestuia in aplicare;
2. Sprijina agentii economici cuprinsi in programul de aprovizionare, pentru a achizitiona produse alimentare si nealimentare rationalizate de la persoanele fizice care realizeaza surplusuri de produse peste necesarul de consum rationalizat;
3. In momentul trecerii la rationalizarea unor produse alimentare si nealimentare, afiseaza in locuri publice extrase cu drepturile cetatenilor la ratii si cartele;
4. Adopta masuri pentru includerea populatiei evacuate in programul de aprovizionare;
5. In cazul deficitelor de produse solicita sprijinul Consiliului Judetean
6. Adopta hotararea de trecere la ratia alimentara de supravietuire sau de diminuare procentuala a ratiilor, cand situatia impune acest lucru;
7. Conduce, supravegheaza si controleaza activitatea de comercializare a produselor rationalizate, avand in vedere si masurile stabilite de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
3.4.7 COMPARTIMENT SECRETARIAT
Art.33 Principalele atributii ale Compartimentului Secretariat sunt :
– organizarea activitatilor de secretariat la cabinetele de lucru ale primarului, viceprimarului si secretarului Consiliului Local
– tehnoredactarea lucrarilor dispuse de primar, viceprimar, secretar, precum si de catre sefii compartimentelor, in situatii speciale
– convocarea consilierilor locali la sedintele de consiliu;
– organizarea si coordonarea activitatilor de protocol si lansarea invitatiilor;
– primirea si transmiterea prin fax a anunturilor sau oricaror documente, pentru a asigura buna desfasurare a activitatii institutiei, pentru respectarea termenelor de raspuns la solicitarile adresate institutiei de alte institutii, autoritati locale sau centrale
– asigurarea traducerii documentelor oficiale primite in alte limbi, prin colaborarea cu persoane avizate in acest sens
– comunicarea, telefonic sau în scris, compartimentelor din cadrul Primariei a oricarei probleme aparuta în cursul zilei, care tine de competenta acestora, astfel încât informatiile pe care le furnizeaza sa fie corecte si actuale;
– centralizarea sesizarilor telefonice si distribuirea compartimentelor de specialitate pentru rezolvarea acestora conform legii;
– orice alte atributii stabilite prin dispozitie a primarului

3.4.8. ARHITECT SEF

Art.34 Arhitectul sef indeplineste urmatoarele atributii principale :
– elaboreaza documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, dezvoltarea infrastructurii urbane
– urmareste situatia incadrarii terenurilor in intravilan sau extravilanul orasului
– avizeaza documentaiile depuse in vederea acordarii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire
– realizeaza harta orasului, pe baza masuratorilor topografice efectuate in teren
– contribuie la realizarea planului urbanistic general, a planurilor urbanistice de detaliu , urmareste respectarea acestora in teren
-face propuneri pentru planul de amenajare a teritoriului, pe care il inainteaza spre aprobare consiliului local
– colaboreaza la intocmirea caietelor de sarcini aferente documentatiilor de urbanism aprobate pe lista obiectivelor de investitii ale consiliului local, in vederea pregatirii documentatiilor pentru contractarea lucrarilor de realizare a acestor obiective

– intocmeste rapoarte de specialitate si proiecte de hotarari ce privesc probleme de urbanism, amenajarea teritoriului, etc
– participa la lucrarile comisiei de urbanism a Consiliului Local Navodari, prezentand documentatiile inaintate de petenti
– intocmeste materiale informative pentru primar si consiliul local cu privire la urbanism si amenajarea teritoriului
– coordoneaza activitatea personalului si stabileste atributii si sarcini pentru personalul compartimentului
– întocmeste evaluarile performantelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
– asigura studierea legislatiei în vigoare de catre personalul din subordine; face propuneri pentru perfectionarea profesionala a acestuia;
– asigura conditii necesare pentru integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor vehiculate în sectoarele din subordine
3.4.8.1 COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII
Art.35 Compartimentul indeplineste urmatoarele atributii :
– verificarea si înregistrarea documentatiilor tehnice prezentate de beneficiari in vederea eliberarii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire
– verificarea pe teren a legalitatii documentatiilor tehnice prezentate; in acest scop va colabora cu Compartimentul Corp Control, organizand actiuni comune de control
– colaborarea cu: secretarul orasului, serviciul administrarea domeniului public si privat – protectia mediului, agricol, juridic, privind avizarea actelor si documentatiilor tehnice prezentate pentru autorizare;
– întocmirea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, autorizatiilor de demolare,autorizatiilor pentru scoaterea temporara din folosinta a domeniului public si privat, certificatelor de urbanism pentru lucrari de prima necesitate în cazuri de avarii;
– primirea spre avizare a cererilor privind întocmirea proceselor – verbale de receptie si a notelor de regularizare a taxelor la autorizatia de construire;
– participarea la receptia lucrarilor autorizate;
– înregistrarea în registrele de evidenta a lucrarilor eliberate (autorizatii de construire, autorizatii de demolare,certificate de urbanism,procese – verbale de receptie,note de regularizare a taxelor la autorizatiile de construire, note de constatare a demolarilor);
– întocmirea proceselor – verbale de receptie la terminarea lucrarilor în cadrul comisiei de receptie aprobata conform legii;
– asigura masuri pentru aplicarea normelor legale si tehnico-edilitare pentru amenajarea si folosirea eficienta a terenurilor intravilane, respectarea perimetrului construibil si a regimului constructiilor
– întocmirea situatiilor statistice privind stadiul fizic al lucrarilor autorizate pentru Directia Statistica a Judetului Constanta,Inspectoratul Pentru Calitatea în Constructii Constanta,Consiliul Judetean Constanta,Prefectura Constanta;
– inventarierea lucrarilor autorizate si pregatirea documentatiilor tehnice în vederea arhivarii;
– eliberarea raspunsurilor la cereri, sesizari ale cetatenilor cu privire la unele aspecte de legalitate a autorizatiei de construire,proceselor verbale de receptie eliberate;
– operarea pe calculator a tuturor cererilor primite si înregistrate, prelucrarea periodica a acestora în functie de cerintele lucrarii;
– verificarea continutului planurilor urbanistice de detaliu înaintate spre avizare si aprobare tinând seama de: teritoriul din care face parte terenul situat,amplasamentul în cadrul zonei si vecinatatile terenului,actul de proprietate si servitutile terenului(în cazul în care exista);
– supunerea spre avizare comisiei de urbanism a planurilor urbanistice de detaliu;
– urmarirea si verificarea lucrarilor de constructie (daca au fost executate conform documentatiilor si proiectelor de executie care au stat la baza autorizatiei de construire;
– urmarirea si verificarea în teren a legalitatii lucrarilor de construire în orasul Navodari;
– constatarea contraventiilor si propunerea de masuri administrative, conform reglementarilor în vigoare, pentru nerespectarea regimului de autorizare a constructiilor;
– verificarea respectarii amplasamentelor constructiilor cu caracter provizoriu;
– participarea la actiunile de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor aplasate fara forme legale pe domeniul public si privat al orasului Navodari;
– atribuirea si verificarea numerelor stradale;
– atribuirea de numere pentru solicitanti,proprietari de imobile situate în zone nou înfiintate ce cuprind parcelari care s-au format ca urmare a aplicarii Legii 18/1991 si Legii 44/1994; confirmarea de adrese la cererea solicitantilor – persoane fizice si juridice;
– eliberarea adeverintelor privind situatuatia intravilanului orasului Navodari, in conformitate cu planurile de urbanism aprobate
– colaboreaza cu unitatile specializate la elaborarea lucrarilor de amenajare a teritoriului, precum si pentru actualizarea acestora
– avizare cadastru în vederea întocmirii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire conform Legii 453/2001;
– pregatirea documentatiilor necesare pentru aprobarea P.U.D.-urilor de catre Consiliul Local;
– colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei,precum si cu alte institutii în limita atributiilor stabilite;
COMPARTIMENTUL PENTRU PROBLEMELE RROMILOR
Art.36 Conform prevederilor H.G. 430/25.04.2001, privind aprobarea strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor, expertii locali pentru romi functioneaza la nivelul primariilor si sunt responsabili pentru desfasurarea pe plan local a actiunilor de imbunatatire a situatiei romilor. Ei se subordoneaza atat birourilor judetene pentru romi, cat si primarului.
Expertii locali reprezinta principalii mediatori intre autoritatile publice si comunitatile de romi.
In indeplinirea atributiilor lor, expertii locali pentru romi se asigura de indeplinirea prevederilor H.G. 430/25.04.2001.

3.5 ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR AFLATE IN SUBORDINEA VICEPRIMARULUI ORASULUI

3.5.1 COMPARTIMENT SPRIJINIRE ASOCIATII DE PROPRIETARI

Art.37 Compartimentul indeplineste urmatoarele atributii principale :
a) pe linia asigurarii asistentei tehnice asociatiilor de proprietari :
– indrumarea metodologica si sprijinirea asociatiilor de proprietari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc si ai spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta in scopul infiintarii asociatiilor de proprietari in conditiile legii
– intocmirea si distribuirea materialelor informative de interes pentru asociatia de proprietari prin care sa contribuie la buna functionare a acestora
– indrumarea si sprijinirea asociatiilor de proprietari pentru indeplinirea de catre acestea a obligatiilor ce le revin pentru intretinerea si repararea constructiilor si instalatiilor din condominiu
– atestarea persoanelor fizice in vederea exercitarii functiei de administrator de imobil, in baza art.7 al.2 din OG nr.85/2001 si HG nr.400/2003 modificata si completata de HG nr.1386/2003, prin intermediul comisiei de atestare
– solutionarea reclamatiilor si a sesizarilor primite de la cetateni, in termenele si conditiile stabilite de lege; deplasarea in teren, cand situatia o cere, pentru remedierea deficientelor constatate
– intocmirea rapoartelor pentru proiectele de hotarari care au legatura cu domeniul de activitate al compartimentului
– intocmirea rapoartelor de activitate , atunci cand sunt solicitate de seful direct
– constatarea contraventiilor prevazute de art.20 din OG nr.85/2001 si aplicarea sanctiunilor

b) pe linia urmaririi respectarii legislatiei privind contabilitatea asociatiilor de proprietari :
– indrumarea si sprijinirea asociatiilor de proprietari pentru respectarea de catre acestea a prevederilor OG nr.85/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2002, a HG nr.400/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
– intocmirea unui grafic de lucru trimestrial si anual privind activitatea de control a documentelor intocmite de catre administratorii asociatiilor
– elaborarea unei metodologii de lucru si a unei tematici de control pe care, dupa aprobarea de catre primar, le va respecta in activitatea permanenta
– verificarea activitatii asociatiilor de proprietari cu privire la corectitudinea repartizarii cheltuielilor asociatiei pe persoane si apartamente
– verificarea corectitudinii operatiunilor de depunere a sumelor incasate de la proprietari la furnizorii de servicii si utilitati
– consilierea cetatenilor, atunci cand acestia solicita, in fata comitetului asociatiei, pe probleme ce fac obiectul de activitate al compartimentului
– primirea, verificarea in teren si solutionarea reclamatiile primite de la proprietari cu privire la modul de repartizare a cheltuielilor asociatiei
– intocmirea de rapoarte de activitate si procese verbale de control pe care le prezinta primarului, impreuna cu propuneri pentru rezolvarea problemelor constatate
– contatarea contraventiilor in conformitate cu legislatia in vigoare si propunerea de sanctiuni
– intocmirea rapoartelor pentru proiectele de hotarari care au legatura cu domeniul de activitate al compartimentului
3.5.2 COMPARTIMENT PROBLEME DE MEDIU
Art.38 In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, Compartimentul Probleme de Mediu indeplineste urmatoarele atributiuni :
– supravegherea aplicarii, la nivel local, a prevederilor din legislatia de mediu;
– supravegherea agentilor economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti;
– coordonarea implementarii sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile;
– initierea de programe pentru dezvoltarea retelelor de canalizare de apa potabila, de colectare a apelor pluviale, in concordanta cu planificarea de mediu;
– initierea de masuri administrative la nivel local pentru reducerea poluarii atmosferice in concordanta cu politicile de protectie a atmosferei cuprinse in strategia de dezvoltare locala;
– elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a deseurilor;
– promovarea unei atitudini corespunzatoare a comunitatii in legatura cu importanta protectiei mediului
– primirea si rezolvarea sesizarilor specifice domeniului de activitate;
– initierea si completarea formularelor standard privind accesarea programelor de finantare interne si internationale pe teme ecologice, sociale, de sanatate, etc. asigurand asistenta tehnica in derularea acestora sau dirijandu-le spre compartimentele cu competente in domeniu;
– mentinerea legaturii cu mass-media privind corecta informare asupra problemelor de mediu ivite la nivelul orasului;
– colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in vederea aplicarii de proiecte comune, pe diverse teme;
– colaboreaza cu institutiile abilitate (I.P.M., Garda de Mediu, D.S.P., D.S.V., O.P.C.) in efectuarea unor controale tematice pe intreaga perioada a anului, la agenti economici ce isi desfasoara activitatea pe raza orasului
– participa, in urma invitatiilor, la seminarii si dezbateri pe teme de mediu, sanatate si alte nevoi ale colectivitatii locale;
– acorda consultanta tehnica de specialitate agentilor economici, la cerere
– se preocupa de permanenta cunoastere a legislatiei nationale; studiaza problematica internationala in domeniul mediului, in scopul elaborarii strategiilor locale.
– avanseaza propuneri de mobilare urbana a spatiilor verzi ale orasului sau de reabilitare a acestora, acolo unde este cazul
– elaborarea programelor, strategiilor si planurilor de actiuni ce decurg din conventiile si tratatele convenite de Romania cu organismele internationale
– asigurarea traducerii corespondentei care are legatura cu realizarea de programe sau studii finantate din strainatate pe probleme de mediu
– colaborarea cu organizatiile neguvernamentale în vederea aplicarii de proiecte comune
– raspunde cu promptitudine, solicitarilor venite din partea organismelor abilitate, în scopul diminuarii efectelor unor poluari accidentale;
– primirea si rezolvarea sesizarilor specifice domeniului de activitate;

3.5.3 CRESA NR.20
Art.39 Coordonata de un asistent medical pediatru, cresa are utmatoarele atributii principale:
– organizarea regimului de viata al copilului
– asigurarea alimentatiei rationale, individualizata
– luarea de masuri in vederea cresterii rezistentei copilului
– efectuarea de programe educative pe grupe de varste
– luarea de masuri pe linia prevenirii si combaterii bolilor transmisibile
– acordarea primului ajutor in caz de accident sau imbolnavire
– asigurarea cadrului si climatului favorabil petrecerii timpului in mod util pentru copil
3.5.4 SERVICIUL ADMINISTRATIV
Art.40 Serviciul administrativ are, in principal, urmatoarele atributii :
– se îngrijeste de întocmirea contractelor cu furnizorii de servicii necesare bunei functionari a institutiei pe linie administrativa, cum ar fi servicii de posta, energie electrica,agent termic,telefonie fixa si mobila,apa, canalizare, echipamente de lucru, valorificarea materialelor recuperabile, etc
– analizeaza si centralizeaza cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante si a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate
– intocmeste planul de aprovizionare al primariei.
– urmareste aprovizionarea cu produsele cuprinse in planul de aprovizionare.
– asigura pastrarea si integritatea bunurilor ce apartin Primariei orasului si Consiliului Local Navodari
– avizeaza procesele-verbale de receptie pentru contractele de prestari servicii (curatenie, intretinere, multiplicare xerox, operare calculator, service copiatoare, tipografiere, etc.) si controleaza aceste activitati
– face propuneri pentru intocmirea unor contracte ce cuprind prestari servicii si utilitati necesare
– avizeaza plata facturilor ce reprezinta bunuri si prestari servicii contractate : energie electrica, apa-canal, incalzire, chirie, salubrizare, deservire xerox, masini de scris, calculatoare, telefoane, mobile, transport persoane, etc.
– administreaza toate automobilele apartinand primariei
– coordonarea si îndrumarea activitatii conducatorilor auto;
– controlul si evidenta foilor de parcurs pentru autovehicolele din dotarea Primariei si urmarirea încadrarii îm norma de consum de carburanti aprobata;
– rezolva problemele legate de asigurarea auto obligatorie si de asigurarea in caz de avarie a autoturismului (CASCO).
– gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar
– efectueaza subinventarierea de folosinta pe sedii si birouri pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar si urmareste folosirea in buna stare a lor.
– receptioneaza toate obiectele de inventar si mijloacelor fixe intrate in magazie
– face propuneri pentru casare in urma inventarierilor anuale.
– organizeaza si conduce serviciul de paza al primariei
– organizeaza, conduce si controleaza activitatile desfasurate de personalul de deservire si de efectuare a curateniei zilnice a spatiilor de orice fel
– face propuneri pentru lucrarile de întretinere si reparatii în vederea alocarii de fonduri de la buget si dupa aprobare urmareste executarea acestora
– face propuneri pentru planul de cheltuieli cu ocazia unor zile festive, pavoazarea cladirii, limitându-se la strictul necesar
– duce la îndeplinire orice alte atributiuni dispuse de directii, primar sau Consiliul Local

Art.41 Activitatea serviciului este structurata pe doua compartimente, astfel :
41.1 COMPARTIMENT ADMINISTRARE PIETE, TARGURI, OBOARE
Acesta are urmatoarele atributii :
– raspunde de asigurarea conditiilor minime de dotare a spatiilor destinate activitatii de comert
– raspunde de aplicarea si respectarea regulilor generale de functionare a formelor specifice de comert si de prestari servicii in pietele si oboarele orasului
– raspunde de organizarea comertului in zonele publice, in conditii de protectie optima a consumatorilor si de asigurarea unei concurente loiale intre agentii economici si persoane fizice
– raspunde de respectare programului zilnic aprobat pentru activitatea din pietele orasului
– raspunde de gestionarea activitatilor desfasurate in perimetrul pietelor amenajate ale orasului
– raspunde de buna desfasurare a activitatii de alimentatie publica in incinta pietelor
– respectarea regulamentului de organizare si functionare a pietelor, aprobat
– urmareste activitatea de comert si alimentatie publica dsfasurate in locuri publice, in timpul desfasurarii unor evenimente organizate de catre Consiliul Local, astfel ca agentii economici si persoanele fizice care presteaza astfel de servicii sa fie autorizati si sa respecte normele de igiena in vigoare

41.2 COMPARTIMENTUL INTRETINERE are urmatoarele atributii :
– efectueaza întreaga activitate de intretinere si reparatii necesare bunei administrari a sediului primariei si a celorlalte cladiri aflate in administrarea Consiliului Local
– supravegheaza si sesizeaza eventuale nereguli privind starea de functionare a dotarilor institutiei, propunand actiunile ce se impun pentru remedierea acestora
– asigura conditiile optime pentru desfasurarea activitatii in sediul primariei
– intocmeste referate de necesitatea procurarii materialelor si pieselor de schimb necesare, pe care le inainteaza spre analiza si aprobare sefului serviciului
– avanseaza propuneri cu privire la planul de intretinere si reparatii ale cladirilor, utilajelor si mijloacelor de transport ale Consiliului Local
– pune in aplicare planul de reparatii aprobat de primar, conform graficelor intocmite si cu incadrarea in prevederile bugetare
– asigura exploatarea in bune conditii si conform legislatiei in vigoare a mijloacelor de transport ale primariei, urmarind incadrarea in consumurile normate de combustibil si cu respectarea cotelor alocate.
– asigura accesul publicului in institutie, pe baza unui program stabilit de catre primar
– asigura accesul persoanelor straine, a persoanelor oficiale sau reprezentantilor unor institutii ale statului, conform procedurilor stabilite prin prezentul Regulament.
3.6 ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR AFLATE IN SUBORDINEA SECRETARULUI CONSILIULUI LOCAL
3.6.1.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Art.42 Serviciul Public Comunitar Local are urmatoarele atributii principale:
– Intocmeste, pastreaza, tine evidenta si elibereaza, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator.
– Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanei, în conditiile legii.
– Întocmeste si pastreaza registrele de stare civila, în conditiile legii.
– Întocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, în conditiile legii.
– Actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a populatiei, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul în raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv.
– Furnizeaza în cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenta Populatiei.
– Furnizeaza, în conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale persoanei.
– Întocmeste listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Pesoanelor.
– Constata contraventiile si aplica sanctiuni, în conditiile legii.
– Primeste cererile si documentele necesare în vederea eliberarii pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si le înainteaza serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, prin intermediul serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor.
– Primeste de la serviciile publice comunitare competente pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor si placile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le elibereaza solicitantilor.
a) Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.
b) Îndeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

36.1 ATRIBUTII PE LINIE DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI ELIBERAREA A ACTELOR DE IDENTITATE
Art.43 In domeniul evidentei persoanelor si eliberarii actelor de identitate, serviciul public comunitar local are urmatoarele atributii principale:
– organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator, sens în care primeste, analizeaza si solutioneaza cererile pentru eliberarea cartilor de identitate, satbilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta, în conformiate cu prevederile legale.
– Pentru îndeplinirea întocmai a atributiilor si sarcinilor din competenta, raspunde de aplicarea întocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor.
– Înregistreaza toate cererile, în registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru.
– Raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si înscrise în formularele necesare eliberarii actelor de identitate.
– Colaboreaza cu formatiunile de politie organizând în comun actiuni si controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri,campinguri si alte unitati de cazare turistica, în vederea identificarii persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenta a populatiei, precum si a celor urmarite în temeiul legii.
– Asigura aplicarea mentiunilor corespunzatoare în actele de identitate ale cetatenilor fata de care s-a luat masura interdictiei de a se afla în anumite localitati sau de a parasi localitatea de domiciliu.
– Identifica pe baza mentiunilor operative, elementele urmarite, cele cu interdictie prezentei în anumite localitati etc. si anunta unitatile de politie în vederea luarii masurilor legale ce se impun.
– Înmâneaza actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora.
– Actualizeaza Registrul permanent de evidenta a populatiei cu informatiile din cererile cetatenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunicarile autoritatilor publice prevazute de lege.
– Desfasoara activitati de primire, examinare si rezolvare a petitiilor cetatenilor.
– Asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I., în scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor commune ce le revin, în temeiul legii.
– Formuleaza propuneri pentru îmbunatatirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.
– Întocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, în cadrul serviciului, precum si procesele-verbale de scadere din gestiune.
– Raspunde de activitatile de selectionare, creare, folosire si pastrare a arhivei specifice.
– Solutioneaza cererile formatiunilor operative din M.A.I., S.R.I.,S.P.P., Justitie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice.
– Organizeaza, asigura conservarea si utilizeaza, în procesul muncii, evidentele locale.
– Elibereaza acte de identitate persoanelor internate în unitati sanitare si de protectie sociala, precum si celor aflate în arestul unitatilor de politie ori în unitati de detentie din zona de responsabilitate.

– Acorda sprijin în vederea identificarii operative a persoanelor internate în unitati sanitare, ce nu poseda asupra lor acte de identitate.
– Asigura securitatea documentelor serviciului.

36.2 ATRIBUTIILE PE LINIE DE ELIBERARE A PASAPOARTELOR, A PERMISELOR DE CONDUCERE,
ACERTIFICATELOR DE INMATRICULARE SI A PLACILOR CU NUMERE DE INMATRICULARE A VEHICULELOR
Art.44 Pentru eliberarea pasapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare si a placilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, serviciul public comunitar local are urmatoarele atributii principale:
– Primeste cererile si documentele necesare în vederea eliberarii si preschimbarii pasapoartelor simple, includerii minorilor în pasapoartele parintilor,eliberarii si preschimbarii permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare si a placilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetatenii care domiciliaza în raza de competenta.
– Trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respective serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, cererile si documentele necesare în vederea producerii pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si placilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor.
– Preia de la serviciile publice comunitare competente pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor si placile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea înmânarii lor catre solicitanti.
– Înmâneaza pasapoartele, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare si placile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora.
– Raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si înscrise de cetateni în formularele utilizate pentru eliberarea pasapoartelor, permiselor de conducere auto si certificatelor de înmatriculare.
– Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

36.3 ATRIBUTIILE PE LINIE INFORMATICA
Art.45 Pe linie informatica, serviciul public comunitar local are urmatoarele atributii principale:
– Actualizeaza Registrul permanent de evidenta a populatiei locale cu datele privind persoana fizica în baza comunicarilor înaintate de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si a documentelor prezentate de cetateni cu ocazia solutionarii cererilor acestora.
– Preia în Registrul permanent de evidenta a populatiei datele privind persoana fizica în baza comunicarilor nominale pentru nascutii vii, cetateni români, ori cu privire la modificarile intervenite în statutul civil al personelor în vârsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate.
– Preia imaginea cetatenilor care solicita eliberarea actelor de identitate si a pasapoartelor.
– Actualizeaza datele si pregateste lotul în vederea producerii cartilor de identitate si a pasapoartelor.
– Copiaza pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cartilor de identitate si a pasapoartelor si completeaza fisa de însotire a lotului si celelalte evidente.
– executa activitati pentru întretinerea preventiva a echipamentelor din dotare.
– Evidentiaza incidentele de hard-soft si de aplicatie.
– Clarifica neconcordanta dintre nomenclatorul arterelor de circulatie si situatia din teren, respectiv din documentele cetatenilor.
– Rezolva erorile din baza de date locala (constatate cu ocazia unor verificari sau semnalate de alti utilizatori).
– Salveaza si arhiveaza pe suport magnetic, fisierul de imagini pentru loturile de carti de identitate.
– Furnizeaza, în conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agentii economici si catre cetateni, în cazul în care sunt necesare prelucrari de date în sistem informatic.
– Întocmeste listele electorale permanente.
– Administreaza reteaua si domeniul sistemului informatic pe probleme de competenta a serviciului public comunitar local.
– Desfasoara activitati de studiu si documentare tehnica, în scopul cunoasterii tehnologiilor în domeniul informatic si a posibilitatilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local.
– Colaboreaza cu specialistii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea asigurarii utilizarii datelor în conformitate cu prevederile legale.
– Executa operatii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de baza si de aplicatie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local si participa la depanarea si repunerea în functiune a echipamentelor de calcul, împreuna cu specialistii firmei care asigura asistenta tehnica în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicatie si software.
– Asigura protectia datelor si informatiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si secrete de serviciu.
– Executa alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

36.4 ATRIBUTII PE LINIE DE STARE CIVILA
Art.46 Atributiile n ceea ce priveste casatoriile sunt urmatoarele :
– primirea si inregistrarea declaratiilor de casatorie date de catre soti in fata ofiterului de stare civila, procedarea la identificarea persoanelor si verificarea legalitatii documentelor necesare;
– programarea oficierii casatoriei conform legii 119/1999 si afisarea, in extras, conform legii 23/1999, a declaratiei de casatorie;
– incheierea casatoriei de catre ofiterul de stare civila conform programarii stabilite si semnate de catre ambii soti si ofiterul de stare civila, la sediul starii civile pe raza administrativ teritoriala unde isi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti;
– intocmirea actelor de casatorie in registrele de stare civila pentru casatorii, dupa luarea consimtamantului ambilor soti;
– eliberarea certificatului de casatorie in urma oficierii;
– completarea si transmiterea buletinelor statistice de casatorie la Directia Judeteana de Statistica
– indosarierea declaratiilor de casatorie, transcrierea in ordine cronologica si depunerea in arhiva de acte primare de stare civila
– completarea si transmiterea comunicarilor de mentiuni de casatorie la primariile locurilor de nastere ale viitorilor soti, in termen de 10 zile de la oficierea casatoriei;
– primirea dosarelor cetatenilor ale caror acte s-au produs si inregistrat in strainatate pentru transcriere si transmiterea spre solutionare Politiei ;
– eliberarea certificatelor de casatorie in cazuri de pierdere sau deteriorare dupa identificarea solicitantului.
Art.47 Atributiile pe linie de decese sunt :
– primirea si inregistrarea declaratiilor de deces procedand la identificarea declarantilor si verificand actele prezentate;
– completarea actelor de deces in registrele de stare civila pentru decedati in doua exemplare si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare declarantilor ;
– eliberarea adeverintei de inhumare sau incinerare a cadavrului pe baza caruia urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea ;
– completarea si transmiterea lunara a borderoului cu buletinele decedatilor si datele de stare civila ale acestora catre Politie
– completarea si transmiterea catre Politie, lunar, a borderoului cu comunicarile de deces pentru copii decedati sub 14 ani, cu toate datele de stare civila ale acestora
– completarea si transmiterea lunara a borderoului cu livretele militare ale decedatilor cu obligatii militare la Centrul Militar Judetean Constanta ;
– completarea actelor de deces ca urmare a sentintelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile de moarte prezumata si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare;
– completarea actelor de deces ca urmare a aprobarii de transcriere a D.G.E.I.P. – Bucuresti pentru cetatenii romani decedati in strainatate si inregistrati la primariile din statele respective si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare ;
– completarea si transmiterea in termen de 10 zile a comunicarilor de mentiuni pentru decedati la primariile locurilor de nastere ale acestora, respectiv casatorie, iar pentru decedatii nascuti, respectiv casatoriti in orasul Navodari opereaza aceste mentiuni in registrele de nastere, respectiv casatorie, transmitandu-le la exemplarul II spre operare;
– completarea extrasului de pe actele de deces pentru cetatenii straini decedati si inregistrati in registrele de stare civila pentru decedati si transmiterea la Politia Judetului Constanta ;
– completarea si transmiterea lunara a buletinelor statistice pentru decedati la Directia Judeteana de Statistica ;
– inregistrarea, in registrele de stare civila pentru decedati, a cadavrelor neidentificate ;
– operarea comunicarilor de identificare facute de Politie sau Parchet in registrele de stare civila pentru decedati intocmind mentiunile corespunzatoare si eliberarea certificatului de deces corespunzator;
– completarea opisului alfabetic anual privind decedatii inregistrati in registrele de deces ;
– eliberarea certificatelor de deces in cazurile de pierdere sau deteriorare ale acestora la solicitarea cetatenilor pentru persoanele decedate si inregistrate in orasul Navodari.
Art. 48 Alte atributii :
– eliberarea livretului de familie la cererea scrisa a reprezentantului familiei;
– inscrierea divorturilor din oficiu (comunicate de catre judecatorii) sau la cererea oricaruia dintre fostii soti;
– operarea pe registrele de casatorie a inscrierii divortului prin mentiune, transmitand respectiva mentiune si la exemplarul II – de la Consiliul Judetean Constanta si de asemenea la primariile locurilor de nastere ale fostilor soti;
– primirea, inregistrarea, redactarea corespondentei primita de la organele locale ale administratiei de stat si alte institutii (primarii, procuratura, politie, D.G.E.I.P. – Bucuresti, notariate), intocmirea extraselor solicitate si transmiterea lor in termen de trei zile de la primire ;
– redactarea raspunsurilor in scris la sesizari, scrisori ale petentilor adresate Serviciului Stare Civila ;
– eliberarea Anexei 8 (dovezi din care rezulta daca s-a efectuat sau nu o inregistrare de stare civila in registrele de stare civila ale localitatii) la cererea persoanelor fizice sau juridice ;
– raspunde verificarilor telefonice solicitate de catre politie, procuratura, judecatorii, primarii sau alte institutii publice cu drept de acces la datele inscrise in registrele de stare civila prevazute in mod expres in legea 119 / 1996 .
– propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator, si îl comunica serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;
– formuleaza propuneri pentru îmbunatatirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru.etc.;- întocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, în cadrul serviciului public local, precum si procesele – verbale de scadere din gestiune;
– raspunde de activitatile de selectionare, creare, folosire si pastrare a arhivei;
– executa actiuni si controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formatiunile de ordine publica, în unitatile sanitare si de protectie sociala, în vederea depistarii persoanelor a caror nastere nu a fost înregistrata în registrele de satre civila si a persoanelor cu identitate necunoscuta;
– întocmeste documentele privind procedura succesorala – anexa 1.

36.5 ATRIBUTIILE PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZA
SECRETARIAT SI RELATII CU PUBLICUL

Art.49 În domeniul analiza-sinteza, secretariat si relatii cu publicul, serviciul public are urmatoarele atributii principale:
– Primeste, înregistreaza si tine evidenta ordinelor, dispozitiilor, instructiunilor, regulamentelor, stampilelor si sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului.
– Verifica modul în care se aplica dispozitiile legale cu privire la apararea secretului de stat si de serviciu, modul de manipulare si de pastrare a documentelor secrete.
– Organizeaza si asigura întretinerea, exploatarea si selectionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformiatte cu dispozitiile legale în materie.
– Asigura înregistrarea intrarii/iesirii tuturor documentelor si clasarea acestora în vederea arhivarii acestora.
– Repartizeaza corespondenta, o preda dupa executarea operatiunilor de înregistrare în registrele special destinate.
– Expediaza corespondenta.
– Asigura primirea si înregistrarea petitiilor si urmareste rezolvarea acestora în termenul legal.
– Organizeaza si desfasoara activitatea de primire în audienta a cetatenilor de catre conducerea serviciului sau lucratorul desemnat.
– Centralizeaza principalii indicatori realizati, verifica modul de îndeplinire a sarcinilor propuse si întocmeste sintezele, situatiile comparative si analizele activitatilor desfasurate periodic.
– Transmite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, judetean, sintezele si analizele întocmite.
– Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

3.6.2 COMPARTIMENTUL REGISTRATURA – ARHIVA
Art.50 Principalele atributii ale acestui compartiment sunt :
a) Registratura
– primirea, înregistrarea si repartizarea corespondentei compartimentelor din cadrul Primariei orasului Navodari, precum si a altor servicii descentralizate sau alte institutii;
– înregistrarea atât a documentelor primite din afara institutiei, cât si a documentelor interne ;
– repartizarea corespondentei primite catre compartimentele din cadrul primariei pe baza de semnatura într-un registru special întocmit în acest scop.
– repartizarea corespondentei catre alte institutii sau servicii descentralizate,prin Posta, cu confirmare de primire (prin întocmirea unor borderouri de predare a corespondentei catre posta);
– primirea cererilor de inscriere in audienta la primar si viceprimar, raspunzand de corecta lor completare
– tine evidenta confirmarilor de primire si a returnarilor documentelor expediate într-un registru special;
– gestionarea timbrelor postale(evidenta contabila primara a sumelor utilizate precum si corespondenta expediata, situatia întocmindu-se lunar);
– îndeplinirea atributiilor de curierat (distribuirea corespondentei, a presei, a Monitoarelor oficiale,etc);
– pastrarea confidentialitatii corespondentei;
– pastrarea si indosarierea corespunzatoare a documentelor întocmite si predarea pe baza de proces – verbal la arhiva institutiei.

b) Arhiva
– initierea si organizarea activitatii de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul unitatii;
– arhivarea tuturor documentelor din cadrul Primariei; verificarea si preluarea dosarelor constituite de la compartimente, pe baza de proces- verbal ;
– convocarea comisiei de selectionare în vederea analizarii dosarelor cu termenele de pastrare expirate si propunerea pentru topire ca fiind nefolositoare; întocmirea formelor prevazute de lege pentru confirmare de catre Arhivele Nationale; asigurarea predarii integrale a arhivei selectionate la recuperare;
– cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de catre cetateni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitatea cu legile în vigoare;
– punerea la dispozitie pe baza de semnatura si tinerea evidentei documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; verificarea la restituire a integritatii documentelor împrumutate; reintegrarea la fond dupa restituirea acestora;
– comunicarea raspunsurilor catre petenti în termen legal;
– organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite,conform Legii Arhivelor Nationale; mentinerea ordinii si asigurarea curateniei în depozitul de arhiva;
– punerea la dispozitiea delegatului Arhivelor Nationale a documentelor solicitate în vederea efectuarii actiunii de controlprivind situatia arhivelor de la creatori;
– pregatirea documentelor si inventarierea acestora,în vederea predarii la Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale.

3.6.3 COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, AUTORITATE TUTELARA, RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
Art.51 In domeniul administratiei publice locale, compartimentul are urmatoarele atributii :
– primeste si tine evidenta solicitarilor de locuinte cu chirie, efectueaza anchetele sociale pentru verificarea si confirmarea situatiei prezentate in dosarul de solicitare, intocmeste situatia privind numarul de solicitari de locuinte, precum si ierarhizarea acestora in functie de situatia concreta depistata la fata locului, in timpul efectuarii anchetei sociale
Art.52 In domeniul autoritatii tutelare, compartimentul are urmatoarele atributii :

– întocmeste dispozitiile si referatele pentru: tutele minori, tutele bolnavi,curatele minori, curatele bolnavi,încuviintare vânzare-cumparare bunuri minori si bolnavi, contracte întretinere pentru persoane vârstnice, munca neremunerata, nume-prenume copii abandonati, reprezentarea în instante si institutii pentru diferite cauze, comunicarea dispozitiilor petentilor si urmarirea aducerii lor la îndeplinire, înregistrarea dispozitiilor în registru;
– efectuarea în teren a anchetelor sociale pentru divorturi, minori infractori, persoane vârstnice, tutele, curatele bolnavi,amânarea sau întreruperea executarii pedepsei condamnatilor care au probleme sociale, pentru copii sau tutorii care au domiciliul în orasul Navodari;
– asigura asistenta minorilor si persoanelor vârstnice la încheierea actelor notariale si participarea la audierea minorilor care nu au alti reperezentanti legali, de catre organele de cercetare penala;
– verificarea anuala sau de cate ori este nevoie a tutelelor minorilor si persoanelor puse sub interdictie;
– întocmirea documentatiei necesare restituirii anumitor sume de bani, consemnate pe numele minorilor sau bolnavilor si controlarea modului cum acestia sunt cheltuiti;
– verificarea situatiei copiilor abandonati în institutiile sanitare sau de ocrotire;
– îndosarierea documentelor conform nomenclatorului si completarea opisurilor
– primeste, verifica si inainteaza catre ITM Constanta dosarele privind acordarea drepturilor conform OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
Art.53 Pentru asigurarea bunei desfasurari a lucrarilor Consiliului Local si a relatiei acestuia cu primarul si aparatul propriu, compartimentul are urmatoarele atributii :

– asigura pregatirea materialelor pentru sedintele Consiliului Local
– intocmirea si arhivarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local
– remiterea catre persoanele si institutiile interesate a hotararilor Consiliului Local
– inregistrarea si remiterea catre persoanele interesate si catre Institutia Prefectului a dispozitiilor primarului
– tine evidenta registrelor si a listelor electorale permanente;

3.6.4. COMPARTIMENTUL AGRICOL
Art.54 Activitatea compartimentului este structurata astfel incat sa se asigure indeplinirea urmatoarelor atributii :
– asigurarea înregistrarii efective a persoanelor fizice în registrul agricol în conformitate cu prevederile O.G nr. 1/1992;
– eliberarea certificatelor de producator;
– verificarea si eliberarea persoanelor fizice proprietari de teren agricol, adrese privind situatia actuala a terenurilor detinute (intravilan sau extravilan);
– primirea si verificarea dosarelor depuse în vederea stabilirii unor drepturi în baza art.13 din Legea 44/1994;
– primirea si verificarea documentatiei pentru aplicarea : H.G nr.834/1991 si H.G 450/1999;
– aplicarea art.36 din legea nr.18/1991 republicata privind atribuirea terenurilor aferent imobilelor;
– eliberarea documentelor de adeverire a proprietatii animalelor în vederea vânzarii acestora;
– înmânarea titlurilor de proprietate întrocmite de Comisia Judeteana de Fond Funciar, în conformitate cu prevederile Legii 18/1991, modificata si republicata;
– întocmirea evidentei detinatorilor de teren arabil pe categorii de folosinta si proprietari
– participarea alaturi de O.C.A.O.T.A la predarea – primirea suprafetelor de teren arabil în diverse scopuri (puneri în posesie – locatori, actionari, obiective de investitii);
– înregistrarea contractelor de arendare;
– întocmirea proiectelor de hotarâri apartinând domeniul de activitate;
– identificarea, masurarea, verificarea terenurilor care apartin orasului Navodari;
– punerea în posesie a persoanelor fizice si juridice care detin terenuri în orasul Navodari ca urmare a sentintelor civile, concesiuni, închirieri, asocieri, schimburi de teren si vânzari;
– verificarea si identificarea terenurilor propuse pentru concesiune si vânzare;
– primeste si verifica documentatia prevazuta de Legea nr.42/1990 republicata, în vederea atribuirii de teren revolutionarilor din decembrie 1989;
– participarea la actiuni de masurare, verificare si realizari de planuri de situatie cu alte servicii (birouri) din cadrul Primariei;
– completarea registrelor agricole cu adresele nou atribuite sau confirmate ( denumiri de strazi si numere stradale), cu Decretele de expropriere si cu notificarile conform Legii nr.10/2001;
– asigurarea raspunsurilor la corespondenta si orice alte sesizari adresate de cetateni;
– participa la aplicarea Legii nr. 1/2000, modificata si completata de Legea nr. 247/2005
– tine evidenta documentatiilor depuse de persoanele care solicita constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit Legii 169/1997, Legii 18/1991, Legii
Art.55 Atributii privind activitatea de obtinere a autorizatiilor emise în baza Legii nr.507/2002
– acordarea de informatii cu privire la documentele si metodologia impusa pentru autorizatiilor emise îm baza Legii nr.507/2002;
– verificarea/primirea documentatiilor în vederea obtinerii autorizatiilor emise conform Legii nr.507/2002;
– întocmirea,calcularea taxelor si eliberarea autorizatiilor emise în baza Legii nr.507/2002;
– îndosarierea si tinerea evidentei dosarelor lucrate;
– întocmirea vizei anuale a autorizatiilor emise în baza Legii nr.507/2002;
– înregistrarea lunara într-un registru de evidenta a autorizatiilor emise si eliberate în baza Legii nr.507/2002, precum si modificarile si completarile pe acestea;
– întocmirea autorizatiilor, a completarilor si modificarilor solicitate de petenti pentru autorizatiile emise în baza Legii nr.507/2002;
– eliberarea autorizatiilor cu înscrierea tuturor datelor pe cotorul autorizatiilor;
– colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei, precum si cu alte institutii în limita atributiilor stabilite.
3.7 DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
3.7.1 PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE DIRECTIEI
Art.56 Directia Administrarea Domeniului Public si privat, prin directorul executiv care se subordoneaza direct primarului, indeplineste urmatoarele atributii principale :
– asigura inventarierea si evidenta bunurilor proprietate publica si privata a autoritatii publice;
– întocmirea studiului de oportunitate a proiectului de hotarâre pentru concesionarea închirierea/ asocierea/ vânzarea terenurilor aflate pe domeniul public si privat si respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractuale încheiate;
– colaborarea cu institutiile publice de interes local, stabilite prin legea bugetului de stat ale caror investitii sunt finantate din bugetul local si aprobate de Consiliul Local;
– culegerea de informatii si primirea documentelor aprobate care justifica necesitatea si oportunitatea înscrierii în lista de investitii a cheltuielilor de capital;
– confirmarea pe documentele de plata a cheltuirii sumelor de plata pentru obiective prevazute în programul de investitii în limita prevederilor acestuia;
– colaborarea cu ANL pentru realizarea lucrarilor de viabilizare a terenurilor aferente locuintelor pe care le realizeaza agentia;
– înscrierea în programul de investitii a cheltuielilor de capital care întrunesc conditiile legale pentru a fi înscrise în program,supunerea acestora analizei comisiei de specialitate al Consiliului Local;
– deschiderea finantarii pentru obiectivele prevazute în programul de investitii si urmarire a cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocatiile aprobate;
– verifica daca actele normative care reglementeaza achizitiile publice prevad termene pentru diverse activitati ce se desfasoara cu ocazia achizitiilor si asigura desfasurarea în cadrul termenelor stabilite;
– întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investitii pe baza planurilor urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobarii ordonatorului de credite;
– participarea la comisiile de analiza a ofertelor pentru efectuarea achizitiilor proiectarii si executiei investitiilor publice;
– analizarea documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor publice, întocmirea documentatiilor pentru avizarea si aprobarea acestora;
– organizarea receptiilor obiectivelor de investitii, primirea cartii tehnice a constructiilor de la dirigintele de santier, predarea obiectivelor în exploatare si administrare dupa finalizare;
– urmarirea corectei intocmiri a documentatiilor in vederea eliberarii avizului de folosire a domeniului public in scopuri publicitare
– coordoneaza activitatea personalului si stabileste atributii si sarcini pentru personalul din subordine;
– întocmeste evaluarile performantelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
– asigura studierea legislatiei în vigoare de catre personalul din subordine; face propuneri pentru perfectionarea profesionala a acestuia;
– asigura conditii necesare pentru integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor vehiculate în sectoarele din subordine;
– asigura inventarierea si evidenta bunurilor proprietate publica si privata a autoritatii publice;

3.7.2 BIROUL JURIDIC
Art.57 Biroul Juridic indeplineste urmatoarele atributii :
– exercita controlul asupra legalitatii actelor întocmite de directiile, serviciile si birourile de specialitate din aparatul primariei;
– asigura reprezentarea orasului în fata instantelor judecatoresti, sustinând interesele acestuia si exercitând caile de atac legale;
– organizeaza activitatea de redactare a actiunilor în justitie si urmareste aducerea la îndeplinire a hotarârilor definitive ale instantelor de judecata;
– participa la asigurarea bunei desfasurari a alegerilor locale si generale în consens cu legile în vigoare;
– redacteaza diverse proiecte de hotarâri si dispozitii ale primarului pe care le supune spre aprobare dupa caz Consiliului Local sau primarului
– examineaza actele normative publicate, comunicându-le operativ la directiile, serviciile si birourile primariei spre cunoastere si aplicare;
– participa la activitatile de solutionare a contestatiilor la actele de control si procesele verbale de contraventie, luând masuri de comunicare a celor ce sunt de competenta instantelor de judecata;
– asigura consultanta juridica directiilor si serviciilor primariei si cetatenilor interesati;
– întocmeste diverse rapoarte si informari pe linia activitatilor desfasurate de directie;
– analizeaza, poarta corespondenta si întocmeste referate pentru notificarile depuse conform Legii nr.10/2001;
– participa la pregatirea licitatiilor publice organizate de catre institutie, asigurand consultnta juridica in intocmirea documentelor
– asigura prelucrarea, analizarea în cadrul biroului a unor acte normative, documente juridice, articole, alte lucrari în vederea pregatirii profesionale de specialitate;
– vizeaza, atunci cand este cazul, corespondenta externa a compartimentelor, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora
– sprijina pe linie juridica activitatile de stare civila, autoritate tutelara, prin sustinerea cazurilor in instanta
– indeplineste si alte atributii dispuse de primar sau consiliul local

3.7.3 COMPARTIMENT EVIDENTA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Art.58 Compartimentul se subordoneaza directorului executiv al Directiei ADPP si indeplineste urmatoarele atributii :
– organizeaza licitatii publice în vederea concesionarii sau închirierii terenurilor aprobate de Consiliul Local, cu respectarea conditiilor legale în vigoare
– asigura întocmirea documentatiilor de licitare sau închiriere, întocmind caietele de sarcini si stabileste contravaloarea garantiilor de participare si a caietelor de sarcini puse la dispozitia participantilor
– stabileste pretul de pornire a licitatiilor propuse si termenele de valabilitate pentru contractele ce urmeaza a fi încheiate cu câstigatorii licitatiilor respective
– asigura înscrierea si preselectia participantilor la licitatii pe baza criteriilor stabilite prin caietele de sarcini
– asigura întocmirea proceselor-verbale de licitatie si aduce la cunostinta participantilor rezultatele acesteia
– încheie contracte de concesiune sau închiriere pentru terenurile licitate sau de concesiune fara licitatie pentru obiectivele avizate în conditiile legii
– urmareste ca la eliberarea autorizatiilor de constructii sa se tina seama de conditiile stabilite prin caietele de sarcini, procesul-verbal si din contractele încheiate cu beneficiarii acestora
– face propuneri directorului economic, pentru componenta comisiilor de licitatii si concesionari si asigura secretariatul acestor comisii
– tine evidenta contractelor de închiriere si concesionare si urmareste respectarea clauzelor acestora, prin verificare în teren, luând masuri de respectare a disciplinei contractuale ori de câte ori constata abateri de la prevederile înscrise în acestea
cte normative privind impozitele si taxele locale
– întocmeste rapoarte, informari si dari de seama statistice, privind activitatile încredintate spre rezolvare, pe care le transmite la cei în drept la termenele scadente
– duce la îndeplinire orice alte atributiuni încredintate de Consiliul Local, de primar si conducerea directiei, conform cu normele legale în vigoare
– întocmirea contractelor pentru constructiile provizorii cu destinatia de garaje, identificarea detinatorilor de garaje dupa schite,deplasarea pe teren când situatia o cere;
– redactarea raspunsurilor si asigurarea solutionarii petitiilor în termenul prevazut de lege;
– întocmirea referatelor pentru proiectele de hotarâri care au legatura cu domeniul de activitate;
– participarea în comisiile de inventariere anuala a domeniului public si privat al orasului Navodari;

3.7.4COMPARTIMENT INVESTITII TEHNICE
Art. 59 Principalele atributii ale compartimentului sunt :
– elaboreaza si fundamenteaza programul de investitii curente si de perspectiva pe care il supune aprobarii Consiliului Local, dupa care urmareste realizarea lui
– avanseaza propuneri privind alocarea fondurilor de investitii, dupa criterii de prioritate in realizare
– raspunde de asigurarea documentatiilor tehnice si a proiectelor de executie pentru lucrarile admise la finantare de Consiliul Local
– coordoneaza si coreleaza consumurile de resurse pe obiective de investitii, organizand urmarirea acestora, in scopul mentinerii cheltuielilor in limita resurselor aprobate
– asigura încheierea contractelor de proiectare si de executie a lucrarilor tehnico-edilitare prin participarea la organizarea de licitatii si încheierea de contracte de executie ferme cu câstigatorul licitatiei
– colaboreaza cu proiectantul si cu constructorul pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
– organizeazadaca este cazul, contractarea utilajelor si instalatiilor pentru lucrarile de investitii prin colaborarea cu Compartimentul Achizitii Publice in vederea organizarii de licitatii si alegerii de oferta conform legilor în vigoare
– asigura supravegherea executarii corecte a lucrarilor de investitii prin legatura permanenta cu dirigintii de santier si semnaleaza proiectantului sau constructorului abaterile constatate pentru a lua masuri de corectare a lucrarilor sau proiectului respectiv
– organizeaza receptia lucrarilor de investitii executate pe faze de lucrari sau finalizate si avizarea documentelor de plata catre executant
– se preocupa de actualizarea devizelor generale pentru asigurarea concordantei dintre acestea si programul de investitii aprobat de Consiliul Local
– gestioneaza documentatiile tehnice si proiectele lucrarilor ce urmeaza a fi realizate sau au fost realizate, pentru a urmari comportarea lucrarilor în timp
– participa la inventarierea anuala a lucrarilor de investitii
– colaboreaza cu organismele abilitate in vederea realizarii de locuinte din fondurile statului sau la cererea cumparatorilor, când încheie cu acestia contracte de vânzare –cumparare la costurile efective de realizare
– colaboreaza cu banca finantatoare a lucrarilor de investitii în vederea decontarilor legale
– urmareste executarea remedierilor necesare la lucrarile de investitii, care sunt în garantie, pe cheltuiala executantului sau proiectantului
– primirea documentatiilor pentru fundamentarea necesitatii si oportunitatii alocarii de fonduri de investitii pentru regiile si institutiile subordonate Consiliului local;
– întocmirea documentatiilor pentru aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe pe baza documentelor justificative si a datelor furnizate de cei care le-au exploatat;
– organizeaza urmarirea si receptia lucrarilor la unitatile de invatamant programate a se executa in anul curent si la termenele scadente din contractele de prestari servicii a caror sursa de finantare este bugetul local
– organizeaza inventarierea anuala a lucrarilor de investitii
– întocmeste rapoarte, informari si dari de seama statistice privind executia investitiilor si le transmite la termenele scadente celor abilitati sa le primeasca
– duce la îndeplinire si alte atributiuni în domeniul investitiilor, dispuse de Consiliul Local, primar si de directia de resort, cu respectarea legilor în vigoare

3.7.5. COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Art.60 Principalelel atributii ale compartimentului sunt :
– asigurarea pregatirii documentelor necesare desfasurarii achizitiilor publice de bunuri, de natura prestarilor de servicii si raspunde de desfasurarea acestora în conditiile reglementarilor în vigoare la data organizarii;
– pregatirea documentatiilor necesare organizarii achizitiilor executiei investitiilor publice si desfasurarea acestora în conditiile reglementarilor în vigoare la data organizarii lor;
– asigurarea gestionarii garantiilor de participare la procedurile de achizitii, în acest scop facând mentiuni (sub semnatura) pe documentele primite de la participanti;
– transmiterea documentelor de adjudecare a achizitiilor publice factorilor mentionati în actele normative în baza carora s-au organizat achizitiile si/sau în reglementari interne.
– verifica daca actele normative care reglementeaza achizitiile publice prevad termene pentru diverse activitati ce se desfasoara cu ocazia achizitiilor, si asigura desfasurarea lor în cadrul termenelor stabilite;
– verifica daca actele normative care reglementeaza achizitiile publice prevad ca, anterior lansarii documentatiilor pentru efectuarea achizitiilor, acestea sa fie studiate de anumite institutii si organisme, asigura îndeplinirea acestei conditii si sustine documentatiile transmise pentru studiere;
– studierea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor a caror executie va fi supusa achizitiei si a celor pentru achizitia proiectarii investitiilor publice, anterior organizarii acestora, cât este necesar întocmirii documentatiilor necesare organizarii achizitiei si sustinerii acestora, anterior lansarii, la institutiile si/sau organismele prevazute de lege.
– organizarea achizitiilor bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse în lista de dotari, dupa aprobarea bugetului local;
– protejarea proprietatii intelectuale si/sau a secretelor comerciale ale participantilor, precum si protejarea intereselor institutiei si a confidentialitatii, în limitele prevazute în cadrul legal si/sau cel intern existent, la organizarea licitatiilor si pe parcursul desfasurarii lor;
– asigurarea continutului cadru al „Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare” potrivit Legii 219/1998 si Normelor metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. 216/1999.
– întocmirea proceselor verbale prevazute de lege ale comisiei de evaluare;
– verificarea si avizarea instructiunilor pentru ofertanti in vederea organizarii procedurilor de achizitii publice (bunuri, servicii si executia lucrarilor) din bugetul local de catre institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local;

3.7.6 SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Art. 61 Obiectul de activitate al serviciului este structurat pe doua compartimente, dupa cum urmeaza :
61.1 COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC LOCAL, ILUMINAT PUBLIC
Acest compartiment indeplineste urmatoarele atributii :
– urmareste si raspunde permanent de buna functionare a instalatiilor retelei de iluminat public a orasului
– participarea la elaborarea documentatiei de licitatie sau oferta publica (caiete de sarcini,fise tehnologice,estimari valorice,clauze tehnice contractuale,etc.)in vederea incheierii contractelor privind alimentarea cu energie electrica a retelei de iluminat public
– intocmirea programului de realizare a lucrarilor si a graficului de executie privind reabilitarea, intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat public al orasului
– colaboreaza cu compartimentul de specialitate al institutiei, pentru verificarea starii de întretinere a elementelor de protectie rutiera (garduri de protectie, stâlpi,bariere fixe si mobile), marcajelor rutiere,parcajelor rutiere si stabilirea în teren a elementelor deteriorate,sustrase si realizarea propunerilor de instalare a unora noi în functie de dinamica structurii urbanistice a orasului, montarea-demontarea, reconditionarea si înlocuirea acestora;
– urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare,întretinere si mentinere a sistemului de iluminat public prin controale pe teren;
– verificarea si semnarea situatiilor de plata,oferte de pret,etc. întocmite de prestatorii acestor servicii
– verificarea si semnarea documentelor privind consumul de energie electrica rezultat din activitatea de întretinere în functionare a sistemului de iluminat public;
– constatarea contraventiilor la dispozitiile legale si aplicare de sanctiuni contraventionale date în competenta
– întocmirea de rapoarte, informari, adrese, referate, raspunzând pentru exactitatea si corectitudinea datelor consemnate;
– întocmirea si actualizarea permanenta a documentatiilor necesare elaborarii hotarârilor Consiliului Local Navodari în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la transportul de persoane si bunuri în regim de taxi;
– primirea si verificarea documentatiilor înaintate de solicitanti în vederea obtinerii autorizatiilor unice, permanente sau sezoniere pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, conform Legii nr.38/2003,precum si a H.C.L nr.30/2004;
– intocmirea evidentei autorizatiilor unice, permanente sau sezoniere eliberate; întocmirea situatiilor lunare privitoare la numarul acestora, sumele încasate si completarile sau modificarile realizate;
– efectuarea controalelor de rigoare împreuna cu împuternicitii Primariei orasului Navodari în vederea respectarii hotarârilor Consiliului Local Navodari privind acordarea autorizatiilor unice, permanente sau sezoniere;
– intocmirea evidentei statiilor de taximetrie, urmarirea modului în care sunt respectate conditiile impuse conducatorilor taxi;
– verficarea întocmirii corecte a documentatiei înaintate de catre petenti comisiei de circulatie si stabilirea în teren a corectitudinii celor solicitate în vederea obtinerii avizelor acestei comisii pentru construirea unui obietiv, de functionarea a unui punct de lucru sau societate, pentru eliberarea licentei de traseu în orasul Navodari si a capului de linie; întocmirea si eliberarea acestora;
– verificarea sesizarilor populatiei, inclusiv documentarea în teren si rezolvarea acestora pentru fiecare activitate în parte;
– asigurarea legaturii permanente intre Consiliul Local si prestatorii de servicii de transport public local, colaborarea cu acestia pentru asigurarea unor servicii publice de calitate

61.2 COMPARTIMENT ADMINISTRARE DRUMURI, STRAZI, SALUBRIZARE
Principalele atributii ale compartimentului sunt :
– intocmirea necesarului de lucrari privind amenajarea si intretinerea drumurilor si strazilor, pentru elaborarea programului anual pe categorii de lucrari
– participarea la elaborarea documentatiilor in vederea angajarii unor cheltuieli si incheierea de contracte de prestari servicii de amenajare si intretinere a drumurilor
– participarea la elaborarea documentatiilor pentru licitatii publice
– elaborarea instructiunilor de lucru pentru intretinerea tramei stradale a orasului
– intocmirea ordinelor de lucru pentru inceperea lucrarilor contractate si a proceselor verbale de receptie a lucrarilor executate
– urmarirea in timp a lucrarilor executate, in perioada de garantie si dupa aceasta
– verificare starii de intretinere a elementelor de protectie rutiera(garduri de protectie, stalpi, bariere fixe si mobile), marcajelor si parcajelor si stabilirea in teren a elementelor deteriorate, sustrase si inaintarea propunerilor de inlocuire a lor

– urmarirea intretinerii in stare de functionare a semafoarelor
– amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare si afisaj publicitar, in locurile special amenajate si alte locuri publice, in conditiile stabilite prin planurile de urbanism
– organizarea fronturilor de lucru, semnaliarea corespunzatoare a lucrarilor, adaptarea restrictiilor de circulatie necesare desfasurarii traficului in conditii de siguranta
– urmarirea derularii lucrarilor finantate din bugetul local si care privesc amenajarea si intretinerea drumurilor
– urmarirea sistematica a starii podurilor destinate traficului rutier in orasul Navodari
– supravegherea, cu sprijinul unor institutii specializate, daca este cazul, a starii tehnice a drumurilor, strazilor, arterelor pietonale, podurilor
– verificarea si semnarea situatiilor de plata, oferte de pret, etc. intocmite de prestatori
– identificarea si inaintarea propunerilor privind amenajarea spatiilor sau a platformelor pentru depozitarea deseurilor menajere
– intocmirea documentatiilor pentru licitatii publice ce au ca obiect angajarea de firme prestatoare de servicii de salubrizare
– participarea la incheierea contractelor de prestari servicii de salubrizare
– urmarirea modului de derulare a lucrarilor de colectare si transport deseuri menajere, in termeni si conditiile stabilite prin contactele incheiate
– urmarirea modului de derulare a lucrarilor de salubrizare stradala
– colaborarea cu celelate institutii publice pentru reglementarea transportului hipo pe teritoriul orasului
– colaborarea cu alte institutii publice ale orasului pe linia mentinerii curateniei, organizarea si coordonarea actiunilor de deratizare, dezinsectie si de
igiena a spatiilor de locuit, a sediilor institutiilor publice precum si a altor spatii publice
– raspunde de curatarea si igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea si amenajarea terenuilor mlastinoase din perimetrul localitatii
– participarea la avizarea persoanelor fizice sau juridice care solicita autorizare a punctelor de colectare a materialelor reciclabile de la populatie
– colaborarea cu Compartimentul Programe de Mediu pentru coordonarea serviciilor de salubritate cu actiunile si activitatile privind protectia si conservarea mediului si protectia sanatatii publice, desfasurate de autoritatile publice
– intocmirea evidentei contractelor angajate, confirmarea si urmarirea situatiilor de plata, pentru incadrarea in cheltuielile alocate din bugetul local
– intocmirea de rapoarte, informari, adrese, referate cu privire la activitatea compartimentului

3.8 DIRECTIA ECONOMICA
3.8.1 PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE DIRECTIEI
Art.62 Directorul executiv al Directiei Economice se subordoneaza direct primarului. Prin atributiile stabilite in fisa postului are, in principal, urmatoarele prerogative :
– raspunde de respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local, antrenând toate serviciile si institutiile publice locale la fundamentarea indicatorilor financiari; proiectul bugetului local astfel întocmit îl prezinta ordonatorului principal de credite
– participa la fundamentarea economico-financiara a unor programe si proiecte ale orasului, urmarind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare alocate prin bugetul local
– urmareste si asigura atragerea la bugetul local a tuturor surselor de venituri, stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna gestionare si executare a bugetului local
– efectueaza analize pe baza de studii de eficienta economica si propune Consiliului Local virarile de credite cât si solutii pentru utilizarea fondului de rezerva bugetara
– întocmeste studii de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii unor împrumuturi în vederea realizarii unor actiuni si lucrari publice, urmarind contractarea, garantarea si rambursarea acestora la termenele scadente
– întocmeste raportul anual de încheiere al contului de executie bugetara pe care îl supune spre aprobarea Consiliului Local
– asigura stabilirea, încasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale aprobate de catre Consiliul Local
– asigura încasarea si utilizarea taxelor speciale în scopul pentru care au fost instituite
– asigura actualizarea, evidentierea si buna administrare a patrimoniului public si privat al orasului, colaborand in acest sens cu Directia ADPP
– propune Consiliului Local masuri pentru eficientizarea activitatii societatilor din sfera serviciilor aflate sub autoritatea acestuia
– organizeaza activitatile de înregistrare contabila a documentelor economico-financiare si de gestiune a patrimoniului, cu respectarea normelor metodologice a M.F. si a Legii contabilitatii în vigoare
– verifica în permanenta legalitatea, oportunitatea si necesitatea angajarii unor cheltuieli din bugetul local si sesizeaza Consiliul Local de îndata ce constata încalcari ale normelor legale în domeniul utilizarii fondurilor bugetare
– asigura întocmirea documentatiilor economico-financiare necesare pentru rectificarea bugetului local, conform cu prevederile legale în vigoare si le prezinta ordonatorului principal de credite
– asigura masurile legale pentru exercitarea Controlului Financiar Preventiv si propune primarului delegari de competente si altor persoane cu respectarea prevederilor legale în vigoare
– asigura întocmirea graficului de circulatie a documentelor financiar-contabile în cadrul primariei si urmareste respectarea acestuia
– participa cu date economico-financiare la întocmirea raportului anual al primarului privind starea economica si sociala a orasului
– asigura plata cheltuielilor angajate,ordonantate si lichidate în limita creditelor bugetare si a disponibilitatilor aflate în conturile deschise la trezorerie, prin semnarea ordinelor de plata si a dispozitiilor bugetare;
– asigura administrarea conturilor de disponibil deschise la trezorerie si banca;
– asigura prezenta specialistilor din cadrul directiei la activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, la cererea acestora
– asigura dotarea cu materiale de birotica a directiilor si serviciilor din organigrama primariei, precum si implementarea unor programe de evidenta economica si financiara pe calculator
– asigura confidentialitatea datelor pe care le gestioneaza la nivelul Directiei Economice, care nu sunt destinate publicitatii prin mass-media
– organizeaza inventarierea patrimoniului public si privat si valorificarea acestor inventare cu respectarea normelor contabile în vigoare
– dispune aplicarea unor masuri de buna administrare si gospodarire a obiectelor de inventar si bunurilor gospodaresti necesare functionarii în conditii optime a birourilor, serviciilor si directiilor primariei
– asigura îndeplinirea masurilor dispuse de organele de control financiar si de gestiune abilitate de lege, în termenele fixate de acestea
– coordoneaza activitatea personalului si stabileste atributii si sarcini pentru personalul din subordine;
– întocmeste evaluarile performantelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
– duce la îndeplinire si alte atributiuni dispuse prin actele normative în vigoare sau prin hotarârile si dispozitiile emise de Consiliul Local, respectiv primar;
3.8.2 BIROUL BUGET – CONTABILITATE
Art.63 Biroul Buget-Contabilitate este subordonat directorului executiv al directiei si indeplineste urmatoarele atributii principale :
– întocmeste registrul de venituri si registrul de cheltuieli conform clasificatiei bugetare;
– înregistreaza în evidenta contabila veniturile de realizat în baza situatiilor prezentate de serviciului impozite si taxe locale;
– tine evidenta sintetica si analitica a gestiunilor de imobilizari si stocuri;
– tine evidenta sintetica si analitica a conturilor de furnizori,debitori,creditori,clienti;
-primeste de la Trezorerie extrasele pentru conturile de venituri si cheltuieli, le verifica si întocmeste situatii centralizatoare;
– tine evidenta si asigura raportarea angajamentelor bugetare si legale conform prevederilor legale;
– opereaza în evidenta contabila toate documentele ce întrunesc elementele constitutive ale documentului justificativ, în mod sistematic si cronologic;
– tine evidenta conturilor de TVA, întocmirea si depunerea decontului de TVA;
– întocmirea statelor de plata, pe baza pontajelor si a altor dispozitii legale;
– calculul drepturilor banesti aferente concediilor de odihna, concedii medicale, stimulente;
– întocmirea ordinelor de plata pentru viramente privind contributiile sociale,impozitul pe venit,retinerile din salarii privind garantii gestiuni, sindicat,altele;
– întocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile sociale si impozitul pe venit, pe suport magnetic si pe hârtie;
– întocmirea si depunerea la începutul fiecarui an, pentru anul anterior a fiselor fiscale pe suport magnetic si pe hârtie;
– întocmeste ordine de plata pentru achitarea obligatiilor contractuale, precum si ordine de plata si dispozitii bugetare pentru alimentarea conturilor institutiilor subordonate, completând în acest sens si registrul ordinelor de plata;
– opereaza zilnic în registru scadentar facturile remise pentru plata de catre compartimente, urmarind încadrarea în termenul scadent;
– întocmeste note justificative pentru solicitarea de subventii si sume defalcate din TVA si impozitul pe venit,repartizate bugetului local;
– întocmeste dispozitii de plata privind acordarea de avansuri spre decontare si urmareste justificarea acestora;
– participa la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli,întocmind detalierele de cheltuieli pe capitole conform clasificatiei bugetare;
– întocmeste lunar balanta de verificare sintetica;
– întocmeste trimestrial si anual darea de seama pe baza balantei de verificare, a contului de executie de la Trezorerie si a darilor de seama depuse de ordonatorii secundari;
– asigura evidentierea veniturilor extrabugetare rezultate în urma contractelor încheiate prin întocmirea de facturi pentru aceste sume;
– constituirea, retinerea si eliberarea garantiilor materiale pentru salariatii care au calitate de gestionari;
– întocmeste necesarul de materiale consumabile pentru tehnica de calcul;
– asigura asistenta tehnica la echipamentele de calcul, verifica problemele ivite pe care le rezolva în limita competentelor sau apeleaza la persoanele juridice cu care Primaria are încheiate contracte de service;
– asigura operatiunile de actualizare, salvare, restaurare a bezei de date, pe baza jurnalelor rezultate în urma operatiunilor de la ghiseele de încasare;
– raspunde de transpunerea corecta a informatiilor din documentele transmise de compartimentele de specialitate în baza de date;
– efectueaza toate operatiunile de încasari si plati, cu respectarea disciplinei de casa conform legislatiei în vigoare;
– tine evidenta operativa legata de activitate de casierie întocmind zilnic borderoul încasarilor din impozite si taxe pe baza caruia preda numerarul la caseria centrala;
– zilnic la caseria centrala se întocmeste registrul de casa care se preda la contabilitate;
– asigura relatiile cu trezoreria din punct de vedere al miscarilor valorilor banesti si a documentelor;
– asigura securitatea numerarului existent în casierie;
– întocmeste foile de varsamînt pe baza carora se depune numerarul la trezorerie si filele de CEC pentru ridicare numerar din trezorerie;
– opereaza lunar registrul jurnal si anual registrul inventar;
– participa la actiunea de inventariere anuala a patrimoniului, opereaza în contabilitate diferentele constatate dupa valorificarea rezultatelor acesteia;
– asigura îndosarierea si arhivarea corespunzatoare a documentelor contabile;
– asigura întocmirea situatiilor statistice si depunerea lor în termen;
– asigura evidenta formularelor cu regim special.

3.8.3COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Art.64 In vederea exercitarii scopului pentru care a fost infiintat, Compartimentul Control Financiar preventiv este subordonat directorului executiv si va duce la indeplinire urmatoarele atributii :
– asigura respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificare tuturor documentelor financiar-contabile prezentate pentru aprobare pe cale ierarhica la ordonatorul principal de credite

3.8.4 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
Art.65 Compartimentul Administrativ al Directiei Economice are urmatoarele atributii :
– asigura îndosarierea,arhivarea si pastrarea corespunzatoare a documentelor, organizând activitatea de arhiva;

3.8.5 SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Art.66 Activitate serviciului este structurata pe doua compartimente, dupa cum urmeaza :
66.1 COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE LOCALE, care are, in principal, urmatoarele atributii :
– stabileste, constata, urmareste si încaseaza impozitele si taxele locale în conformitate cu HCL si legislatia în vigoare;
– întocmeste si înainteaza compartimentului buget–contabilitate situatii trimestriale privind înregistrarea veniturilor de realizat;
– verifica lunar situatia încasarilor din evidenta proprie cu executia de la trezorerie pe tipuri de venituri;
– întocmeste dosarele privind acordarea de facilitati la plata impozitelor si taxelor locale pe care le înainteaza directorului executiv în vederea întocmirii proiectului de hotarâre;
– întocmeste la finele fiecarui an balanta analitica privind impozitele si taxele locale,chirii si concesiuni;
– asigura implementarea la începutul fiecarui an a prevederilor HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul în curs si a legislatiei în vigoare;
– asigura evidenta analitica a impozitelor si taxelor locale pe tipuri de impozite si pe contribuabil;
– asigura evidenta analitica a veniturilor din chirii,concesiuni si vânzari pe baza contractelor primite de la compartimentele de specialitate;

– solutioneaza in termen legal corespondenta repartizata
– asigura si raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor prelucrate;
– stabileste, constata, urmareste si încaseaza impozitele si taxele locale în conformitate cu HCL si legislatia în vigoare
– întocmeste situatia cheltuielilor ocazionate cu aplicarea procedurii de executare silita;
– executa si alte lucrari, la dispozitia directorului Directiei Economice si a primarului orasului

66.2 COMPARTIMENT EXECUTARE SILITA, are, in principal, urmatoarele atributii :
– efectueaza inspectii fiscale întocmind acte administrative fiscale;
– aplica procedurile de executare silita a creantelor bugetului local;
– asigura si raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor continute de fiecare dosar fiscal;
– la începutul fiecarui an asigura întocmirea si distribuirea înstiintarilor de plata pentru contribuabili persoane fizice si juridice, în baza declaratiilor depuse de acestia;
– la termenele de plata stabilite prin contract asigura emiterea si distribuirea facturilor cu obligatiile de plata pentru anul în curs privind chiriile si concesiunile;
– primeste,verifica si confirma declaratiile de impunere depuse de contribuabili;
– stabileste si aplica contraventiile legale( amenzi);
– stabileste penalitati pentru nedepunerea în termen a declaratiilor de impunere;
– zilnic,elibereaza certificate fiscale solicitantilor,cu respectarea prevederilor legale;
– reperezinta în instanta interesele consiliului local pe linia impozitelor si taxelor locale;
– întocmeste dosare de executare silita, în baza datelor din evidenta proprie,urmarind recuperarea creantelor bugetare;
– solicita sprijinul altor institutii în aplicarea procedurii de executare silita, conform prevederilor legale;
– tine evidenta formularelor cu regim special;
– verifica obiectiunile, contestatiile si plângerile formulate de contribuabili persoane fizice si juridice la actele de control sau de impunere si raspunde de solutionarea acestora in termenul legal
– întocmeste informari cu privire la situatia derularii contractelor, propunând masuri de îmbunatatirea executarii acestora si pentru o mai eficienta urmarire a lor;
– executa, în baza prevederilor contractuale, calcularea veniturilor realizate în urma contractelor încheiate si raspunde pentru corectitudinea si realitatea debitelor stabilite pentru fiecare agent economic sau persoana fizica;
– evidentiaza agentii debitori si face toate demersurile necesare în vederea încasarii în termenele stabilite a acestor sume datorate;
– asigura evidentierea veniturilor extrabugetare rezultate în urma contractelor încheiate prin întocmirea de facturi pentru aceste sume;
– asigura înregistrarea debitelor restante si urmareste aplicarea de majorari de întârziere/penalitati întocmai cu prevederile contractului încheiat cu fiecare agent economic sau persoana fizica;
– asigurarea implementarii si exploatarea tuturor aplicatiilor specifice activitatii serviciului;
– asigura administrarea bazelor de date;
– asigura operarea si listarea situatiilor de închidere a activitatii lunare si ori de câte ori este necesar;

66.3 COMPARTIMENT INSPECTIE FISCALA
– in conformitate cu prevederile art.92 din Codul de procedura fiscala,obiectul si functiile inspectiei fiscale sunt urmatoarele :
– verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii îndeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora.
– constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligatiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
– analiza si evaluarea informatiilor fiscale, în vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;
– sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.
Pentru ducerea la îndeplinire a atributiilor, organul de inspectie fiscala va proceda la:
a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;
b) verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;
c) discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau împuternicitii acestora, dupa caz;
d) solicitarea de informatii de la terti;
e) stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate în plus sau în minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si/sau stabilita, dupa caz, la momentul începerii inspectiei fiscale;
f) stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;
g) verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;
h) dispunerea masurilor asiguratorii în conditiile legii;
i) efectuarea de investigatii fiscale
j) aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale;
k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal

3.9 DIRECTIA POLITIA COMUNITARA
Art.67 Directia Politia Comunitara este condusa de un director executiv care isi desfasoara activitate sub directa autoritate si controlul primarului orasului, exercitand, in principal urmatoarele atributii :
– organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a directiei
– intreprinde masurile necesare pentru incadrarea personalului corespunzator
– asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor legale
– raspunde de pregatirea profesionala a personalului din subordine
– coordoneaza activitatea de preluare a obiectivelor in paza si urmareste indeplinirea intocmai a prevederilor contractelor de prestari servicii incheiate
– aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele preluate pe baza de contract
– studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza masuri tehnice de alarmare impotiva efractiei, precum si alte solutii pentru eficientizarea activitatii
– analizeaza trimestrial activitatea directiei, intocmind rapoarte de activitate pe care le inainteaza primarului orasului
– asigura informarea operativa a Consiliului Local, primarului si postului de politiei al orasului despre evenimente deosebite ce au avut loc
– colaboreaza cu alte organe si institutii publice cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata, bunurile acestora ori cele apartinanad domeniului public si privat, curatenia orasului, combaterea comertului stradal neautorizat, etc
– supune aprobarii Consiliului Local tarifele propuse pentru serviciile de paza
– stabileste cuantumul amenzilor, in limitele prevazute de lege
– propune masuri de stimulare a persoanelor din subordine, precum si sanctionarea celor care incalca prevederile legale sau cele ale prezentului Regulament
Art.68 Activitatea directiei este structurata pe servicii si compartimente, dupa cum urmeaza :

68.1 SERVICIUL ORDINE PUBLICA, PAZA BUNURI SI VALORI, care duce la indeplinire urmatoarele atributii :
68.1.1 SEFUL SERVICIULUI :
– organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului din subordine privind apararea ordinii si linistii publice, a vietii si integritatii persoanelor, a pazei bunurilor
– participa la incheierea contractelor de prestari srvicii, intocmeste planurile de paza, asigura cunoasterea si punerea acestora in practica de catre tot personalul din subordine
– asigura legatura permanenta cu beneficiarii serviciilor de paza, urmarind modul de derulare a contractelor incheiate, luand imediat masuri de remediere a deficientelor constatate
– face observatii la fata locului in vederea depistarii punctelor vulnerabile ale obiectivelor, face propuneri beneficiarilor cu privire la asigurarea dotarilor tehnice necesare pentru evitarea patrunderii prin efractie
– asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre agentii comunitari a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea de paza, asigurarea ordinii publice, reguli de convietuire sociala, integritatea corporala a cetatenilor
– constata contraventiile date in competenta, aplica sanctiunile potrivit legii si tine evidenta acestora
– informeaza imediat conducerea directiei despre orice eveiment produs in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu ale persoanlului din subordine

68.1.2 AGENTII COMUNITARI :
Agentul comunitar, functionar public sau personal contractual, duce la indeplinire urmatoarele sarcini :
– preia serviciul pe baza de proces verbal, verifica locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea dispozitivelor de siguranta, a sistemelor de paza si alarmare ;
– in cazul in care constata deficiente ale acestora, anunta imediat conducerea directiei si cea a beneficiarului,pentru luarea masurilor care se impun
– cunoaste si aplica nemijlocit prevederile legale referitoare la accesul in obiective precum si regulile stabilite in planurile de paza si regulamentul intern al directiei
– permite accesul persoanelor straine in incinta a carei paza o asigura numai dupa legitimarea lor, pe baza buletinului de identitate si a ordinului de deplasare si dupa ce s-a asigurat ca persoanele rspective nu poarta asupra lor obiecte, materiale, substante care prezinta un pericol real la adresa personalului aflat in incinta
– supravegheaza persoanele al caror acces a fost permis, in sensul ca acestea sa se deplaseze numai pe traseul pentru care au solicitat accesul
– nu paraseste postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consemnul postului
– verifica obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte pericole. In cazul in care acestea s-au produs, sesizeaza organele competente, ia primele masuri de salvare a persoanelor si bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente
– in cazul savarsirii unor infractiuni flagrante, ia masuri de retinere a faptuitorului si predare a acestuia structurilor politiei orasului
– constata contraventiile date in competenta si aplica sanctiunile prevazute de lege
– participa la actiunile de interventie in caz de calamitate naturala, pentru salvarea vietilor omenesti si restabilirea ordinii si linistii publice
– nu incredinteaza, sub nici o forma si din nici un motiv, armamentul din dotare altei persoane
– cunoaste si respecta instructiunile primite referitoare la folosirea armamentului din dotare, regulilor de predare – primire a acestuia la inceperea, respectiv terminarea programului de lucru

68.2. COMPARTIMENTUL LOGISTIC are ca atributii principale asigurarea pregatirii de specialitate a agentilor comunitari, precum si asigurarea bazei tehnico – materiale necesare bunei desfasurari a activitatii, in acest sens indeplinind urmatoarele sarcini :
– intocmeste planul de pregatire profesionala a agentilor comunitari,elaboreaza temele, urmareste modul de desfasurare a pregatirii si tine evidenta rezultatelor obtinute
– asigura cunoasterea armamentului din dotare – date tehnice si mod de functionare – modul de intretinere si pastrare
– efectueaza instructajul periodic de folosire a armamentului in conditii de siguranta, precum si cel de protectia muncii
– elaboreaza instructiuni proprii cu privire la predarea – primirea armamentului si munitiei, portul si folosirea acestora in timpul srviciului, precum si asigurarea securitatii lor in timpul cat nu se afla in posesia agentilor comunitari
– sesiseaza imediat seful ierarhic precum si postul de politie al orasului despre cazurile de pierdere, furt, distrugere, deteriorare sau folosire a armamentului din dotare
– asigura baza tehnico – materiala necesara pentru ducerea la indeplinire a atributiilor ce revin directiei
-raspunde de buna functionare a mijloacelor de transport, a instalatiilor de telefonie, a mijloacelor de comunicare la distanta, calculatoarelor si altor bunuri din dotare

68.3 DISPECERAT
– cunoaste modul de functionare a aparaturii din dotare, aplicand intocmai instructiunile tehnice prevazute de fisele tehnice ale aparatelor si cele primite de la firma care asigura intretinerea sistemului
– nu este permisa modificarea datelor existente in sistem, deasemenea, fiecare operator va utiliza aparatura numai folosind parola proprie
-supravegheaza in permanenta echipamentele centrului de monitorizare pentru interventii operative la receptonarea evenimentului
– cunoaste in permanenta consemnele la obiective si modul de actiune in cazul producerii unor evenimente deosebite
– consemneaza in registrul special evenimetele in ordinea producerii lor si modul de solutionare
– asigura legatura permanenta cu echipajele de interventie, pentru a cunoste pozitia acestora in teren, urmareste schimbarea echipajelor la orele stabilite in graficul de lucru
– in cazul efractiilor confirmate de echipajele de interventie sesizeaza politia si proprietarul sau persoana de contact desemnata
– tine evidenta reviziilor tehnice ale sistemului, conform graficului stabilit, iar in cazul aparitiei unor defectiuni tehnice neprevazute, anunta imediat firma care asigura asistenta tehnica, pentru remedierea in cel mai scurt timp posibil
– nu permite accesul altor persoane in incinta dispeceratului, cu exceptia celor desemante de conducerea institutiei

CAPITOLUL IV
REGULI SI PROCEDURI GENERALE DE LUCRU
Art.69 Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea in care mai multe compartimente din aparatul propriu al primarului conlucreaza in vederea aducerii la indeplinire a unor sarcini. Deasemenea, prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli generale de functionare, care trebuie respectate intocmai de catre toti salariatii.
69.1 Procedura de efectuare a achizitiilor de produse, servicii sau lucrari
Compartimentul emitent va elabora un referat de necesitate si oportunitate pentru orice achizitie de servicii sau produse, care va cuprinde:
-denumirea serviciului sau a produsului
-cantitatea de produse solicitata sau de lucrari;
– valoarea estimata in lei si euro fara TVA pe bucata si valoarea totala a achizitiei cumulata pe 12 luni pentru produsele similare;
– capitolul din prevederea bugetara pe anul in curs, unde exista prevazute fondurile pentru achizitie;
– referatul va fi semnat de catre seful compartimentului care solicita achizitia, directorul directiei in cauza si va purta viza Biroului Contabilitate.
– referatul, semnat de primar sau viceprimar in limita delegatiilor de competenta, va fi transmis Compartimentului Achizitii Publice, in vederea stabilirii modalitatii de achizitie in conformitate cu prevederile legale.
– Compartimentul Achizitii Publice va intocmi documentatia si va realiza achizitia necesara, respectand intocmai prevederile legale
– in cadrul Compartimentului Achizitii Publice se va constitui un registru special in care se va tine evidenta achizitiilor de produse similare.
69.2 Procedura urmaririi contractelor de achizitii publice
Contractele incheiate de Primaria Navodari cu alte persoane fizice sau juridice vor fi elaborate si redactate de un reprezentant al institutiei, care va raspunde de corectitudinea datelor.
Contractele propuse de partile contractante vor avea doar un caracter consultativ.
Contractele se semneaza, din partea primariei, de catre primar, directorul directiei care a initiat procedura de achizitie sau un imputernicit legal al acestuia, de reprezentantul Oficiului Juridic (pentru viza de legalitate), directorul Directiei Economice sau in imputernicit legal al acestuia, si vor purta viza C.F.P. Contractele vor fi semnate pe fiecare pagina, de catre ambele parti.
Odata semnat, un act juridic nu va putea fi propus spre modificare fara a fi insotit de un referat in care sa se stipuleze natura modificarilor intervenite si numele angajatului care se face vinovat de redactarea defectuoasa a continutului actului respectiv.
Dupa semnare, contractul va fi transmis spre urmarire si gestionare, insotit de o adresa, directiei sau compartimentului care a initiat achizitia respectiva. Conducatorul acestora va desemna o persoana din subordinea sa care sa urmareasca modul de indeplinire a clauzelor contractului, sau se va ocupa personal.
Procesul verbal de receptie a serviciului sau produsului care face obiectul contractului va fi semnat de catre directorul directiei initiatoare, persoana desemnata sa urmareasca contractul, si celalate parti contractante.
Factura (facturile) emise de partea contractanta vor fi vizate, inainte de a fi inaintate Directiei Economice si dupa semnarea procesului verbal final de receptie, de persoana desemnata sa urmareasca contractul . Deasemenea, contractele vor fi urmarite din punct de vedere tehnic de o persoana desemnata in acest sens prin act administrativ al conducatorului institutiei.
69.3 Procedura gestionarii si comunicarii informatiilor de interes public
In conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.
Pentru a se asigura informarea eficienta si corecta a cetatenilor care se adreseaza primariei prin intermediul compartimentelor care desfasoara activitati de relatii cu publicul, compartimentele din primarie au obligatia de a comunica acestora, din oficiu, toate informatiile de interes public, pentru a fi puse la dispozitia cetatenilor, precum si toate modificarile care apar pe parcursul timpului. Persoana desemnata sa asigure transmiterea informatiilor catre mijloacele mass media si cetateni, va inainta datele primite primarului, pentru avizare, inainte de a le furniza celor interesati
69.4 Procedura privind audientele
Persoana împuternicita va întocmi programarea persoanelor care vor fi primite în audienta, într-un registru special destinat acestui scop. Cu o zi înaintea tinerii audientei va comunica compartimentelor functionale fisele de inscriere, solicitand date referitoare la motivul pentru care se solicita audienta. In timpul audientei persoana împuternicita se va îngriji de completarea corespunzatoare a registrului de audiente, notand toate aspectele legate de problema discutata, iar la finalul audientei, va inainta pe baza de semnatura compartimentelor implicate, dispozitiile celui care a tinut audienta, precum si orice informatie care poate ajuta la solutionarea problemei. Totodata, va comunica si termenul stabilit pentru rezolvare.
69.5 Procedura desfasurarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

– Recrutarea functionarilor publici si a personalului contractual se face prin concurs organizat în limita posturilor vacante prevazute anual în acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice si prevederile hotararilor Consiliului Local
– Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiilor publice generale se intocmesc prin grija Compartimentului Resurse Umane in colaborare cu conducatorii directi ai compartimentelor din care fac parte posturile scoase la concurs, dupa care se inainteaza spre aprobare Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
– Conditiile de desfasurare a concursului se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile înainte de data desfasurarii concursului. Deasemenea, se afiseaza la sediul institutiei si se publica pe pagina de Internet.
– cu 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului, prin dispozitie a primarului, se constituie comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor
– În vederea participarii la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va contine în mod obligatoriu:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere prevazut la pct. 2 din prezenta anexa;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
– În termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de inscriere, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la concurs, iar rezultatele selectarii dosarelor de înscriere se afiseaza, cu mentiunea „admis” sau „respins”, la sediul institutiei
– Comisia de concurs va stabili subiectele si va alcatui seturile de subiecte pentru proba scrisa, înainte cu doua ore de începerea acestei probe.
– Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidatilor, în vederea îndeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate.
– Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs în functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
– rezultatele probei scrise se afiseaza la sediul institutiei
– Interviul se sustine, de regula, nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
– Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebari candidatului. Nu se pot adresa întrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala si origine sociala.
– Întrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza în anexa la procesul-verbal întocmit de secretariatul comisiei de concurs, semnata de membrii comisiei si de candidat.
– La finalizarea fiecarei probe a concursului se întocmeste câte un proces-verbal. La finalizarea concursului se întocmeste un proces-verbal care sa contina modul de desfasurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de concurs.
– Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescatoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal în care se va mentiona, pentru fiecare candidat, punctajul obtinut la fiecare dintre probele concursului, în vederea unor eventuale contestatii. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
– Dupa afisarea rezultatelor obtinute la concurs, candidatii nemultumiti pot face contestatie, în termen de 24 de ore de la data afisarii punctajelor pentru fiecare proba a concursului
Concursul pentru ocuparea posturilor contractuale va respecta aceeasi procedura, cu exceptia publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei
69.6 Procedura privind comunicarea modului de solutionare a sesizarilor de la populatie
Conducatorii compartimentelor precum si persoanele desemnate pentru rezolvarea sesizarilor de la populatie, au obligatia de a comunica în scris raspunsurile la sesizarile primite, în termen de 30 zile de la data înregistrarii acestora. Compartimentul Registratura are sarcina de a urmari respectarea acestui termen.
69.7 Reguli generale privind circulatia si operarea documentelor în cadrul Primariei Navodari
Toate documentele care circula în si între diferitele compartimente ale Primariei Navodari vor fi înregistrate într-un registru special de predare – primire a acestora în care se va specifica numarul si data documentului,data si ora primirii/predarii, numele si semnatura în clar a celui care a primit documentul.
Fiecare compartiment sau directie/serviciu/birou în parte va stabili care este circuitul normal al fiecarui tip de document, astfel încât sa se elimine pe cât posibil întârzierea nejustificata a rezolvarii unei probleme, cu respectarea regelementarilor legale în vigoare.
Circuitul unui tip de document se poate modifica, în functie de necesitati, de catre fiecare compartiment sau directie în parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunostinta tuturor celor implicati în rezolvarea problemei respective.
Notele interne,transmise între compartimente au termen de raspuns 24 ore de la data primirii.
Mânuirea si pastrarea sigiliilor care se aplica pe documente, folosite de consiliul local, primar si serviciile de specialitate se face numai de catre functionarii publici împuterniciti.
Inregistrarea documentelor se va face numai de catre salariatii special desemnati si instruiti în acest scop.
69.8 Reguli privind tinuta functionarilor publici in timpul programului de lucru
Functionarii publici vor adopta, in timpul programului de lucru cat si in timpul deplasarilor in interesul serviciului, o tinuta corespunzatoare, sobra, adecvata profilului de activitate al institutiei.Nerespectarea acestei prevederi constitutie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legalislatiei in vigoare.

CAPITOLUL V
PRINCIPIILE GENERALE SI NORMELE DE CONDUITA CARE GUVERNEAZA ACTIVITATEA FUNCTIONARILOR PUBLICI

Art.70 Principii si norme de conduita profesionala ale functionarilor publici
Normele de conduita profesionala sunt obligatorii pentru functionarii publici, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie publica.Aceste norme urmaresc cresterea calitatii serviciului public, eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie, crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si functionarii publici.
70.1. Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici sunt urmatoarele:
a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in
exercitarea functiei publice;
c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
e) impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice;
f) integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie;
g) libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de
buna-credinta;
i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

70.2. Norme generale de conduita profesionala a functionarilor publici
70.2.1 Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice.
(2) In exercitarea functiei publice, functionarii publici au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta
administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.
70.2.2 Loialitatea fata de Constitutie si lege
(1) Functionarii publici au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.
70.2.3 Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
(1) Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Functionarilor publici le este interzis:
a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte;
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
(4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea.
(5) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a functionarilor publici de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.
70.2.4 Libertatea opiniilor
(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
(2) In activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
70.2.5 Activitatea publica
(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in
conditiile legii.
(2) Functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii ori institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea.
70.2.6 Activitatea politica
In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
d) sa afiseze, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.
70.2.7 Folosirea imaginii proprii
In considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.
70.2.8 Cadrul relatiilor in exercitarea functiei
(1) In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
(2) Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin:
a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
(3) Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, prin:
a) promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea persoanelor, eficienta activitatii, precum si cresterea calitatii serviciului public, se recomanda respectarea normelor de conduita prevazute la alin. (1)-(3) si de catre celelalte subiecte ale acestor raporturi.
70.2.9 Conduita in cadrul relatiilor internationale
(1) Functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte
activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta.
(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.
70.2.10 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor
Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.
70.2.11 Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.
70.2.12 Obiectivitate in evaluare
(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici din subordine.
(2) Functionarii publici de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functia publica pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3.
70.2.13 Folosirea prerogativelor de putere publica
(1) Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.
(4) Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
70.2.14 Utilizarea resurselor publice
(1) Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.
(2) Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute.
(3) Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica
autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.
70.2.15 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri
(1) Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu
exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;
c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.
Art.71 Incalcarea normelor de conduita profesionala atrage raspunderea disciplinara a functionarilor publici, in conditiile legii.

CAPITOLUL VI
Norme de conduita profesionala pentru personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Navodari
Art.72 Normele de conduita prevazute mai jos sunt obligatorii pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orasului Navodari
72.1 Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practica, în scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice, în limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.
(2) În exercitarea functiei personalul contractual are obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a câstiga si a mentine încrederea publicului în integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.
72.2 Respectarea Constitutiei si a legilor
(1) Angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.
72.3 Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
(1) Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajatilor contractuali le este interzis:
a) sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) sa faca aprecieri în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare si în care autoritatea sau institutia publica în care îsi desfasoara activitatea are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati în acest sens;
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, în alte conditii decât cele prevazute de lege;
d) sa dezvaluie informatiile la care au acces în exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica si dupa încetarea raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, în conditiile legii.
72.4 Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea.
(2) În activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
72.5 Activitatea publica
(1) Relatiile cu mijloacele de informare în masa se asigura de catre persoanele desemnate în acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, în conditiile legii.
(2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, în calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat de conducatorul autoritatii ori institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul caruia sunt încadrati.
(3) În cazul în care nu sunt desemnati în acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, având obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii ori institutiei publice în cadrul careia îsi desfasoara activitatea.
72.6 Activitatea politica
În exercitarea functiei detinute, personalului contractual îi este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa colaboreze, atât în cadrul relatiilor de serviciu, cat si în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
d) sa afiseze în cadrul autoritatilor sau institutiilor publice însemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.
72.7 Folosirea imaginii proprii
În considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si în scopuri electorale.
72.8 Cadrul relatiilor în exercitarea atributiilor functiei
(1) În relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, precum si ale persoanelor cu care intra în legatura în exercitarea functiei, prin:
a) întrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor în fata legii si a autoritatii publice, prin:
a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.
72.9 Conduita în cadrul relatiilor internationale
(1) Personalul contractual care reprezinta autoritatea sau institutia publica în cadrul unor organizatii internationale, institutii de învatamânt, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta.
(2) În relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) În deplasarile în afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.
72.10 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor
Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea în exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste functii.
72.11 Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa îsi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si impartial.
(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre autoritatea sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si îndeplinirea atributiilor în mod privilegiat.
72.13 Obiectivitate în evaluare
(1) În exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3.
72.14 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute
(1) Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute în alte scopuri decât cele prevazute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, în considerarea functiei pe care o detin.
(4) Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari publici sa se înscrie în organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
72.15 Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand în orice situatie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinând autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.
(3) Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care îi revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice în interes personal sau activitati didactice îi este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.
72.16 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau închirieri
(1) Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat în proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vânzarii în conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când a luat cunostinta, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vânzarii bunului respectiv;
c) când poate influenta operatiunile de vânzare sau când a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.

CAPITOLUL VII
ABATERI DISCIPLINARE

Art. 73 Constituie abateri disciplinare faptele prevazute sub aceasta denumire de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.
CAPITOLUL VIII
SANCTIUNI
Art.74 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage dupa sine sanctionarea salariatiilor în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici si a Legii nr.53/2003 – Codul Muncii.
Art. 75.1 Prevederi specifice privind disciplina în munca:
a) functionarii publici si personalul contractual din cadrul institutiei nu vor beneficia de sporul de vechime cuvenit in luna in care au inregistrat cel putin o absenta nemotivata.
b) la înregistrarea a trei absente nemotivate consecutive de catre personalul cu statut de functionari publici se va trece la destituirea din functie, conform prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
c) la înregistrarea a trei absente nemotivate consecutive de catre personalul contractual din cadrul institutiei se va aplica sanctiunea concedierii pentru motive care tin de persoana salariatului conform prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii.
75.2 Masurile mentionate vor fi aplicate dupa comunicarea la domiciliu, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, a unei somatii pentru motivarea absentelor si încheierea unui proces verbal în cazul refuzului de a raspunde în scris la aceasta.

75.3 La analizarea motivelor de destituire sau concediere va participa obligatoriu reprezentantul sindicatului, iar cercetarea abaterilor disciplinare se face in cadrul comisiei de disciplina, cu respectarea prevederilor legale, in baza unei sesizari scrise impotriva celui cercetat, acesta avand dreptul la aparare

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE

Art.76 Prevederile prezentului Regulament se aplica aparatului de specialitate al primarului orasului Navodari
Art.77 In termen de 10 zile de la aprobarea Regulamentului prin hotarare a Consiliului Local Navodari, prevederile lui vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin grija Compartimentului Resurse Umane si a conducatorilor compartimentelor functionale, devenind obligatorii.
Art. 78 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu cele ale Legii nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. In acest sens, fisele posturilor din cadrul institutiei vor cuprinde responsabilitatile fiecarui angajat pe linia protectiei muncii.
Art.79 Prezentul Regulament se completeaza cu legislatia muncii precum si cu toate celelalte acte normative care reglementeaza activitatea institutiilor bugetare.

REPREZENTANT SINDICATUL SALARIATILOR
cons. jur. CONSTANTIN PETRICA ADRIAN