fbpx

Primar

Florin Chelaru

PRIMAR AL ORAȘULUI NĂVODARI

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2016 – prezent, primar al Orașului Năvodari

2012 – 2016,  viceprimar al Orașului Năvodari

2008 – 2012,  viceprimar al Orașului Năvodari

 

2004 – 2008,  membru în Consiliul Local Năvodari, cu deținerea funcțiilor de președinte și de secretar al Comisiei Buget-Finanțe

Mai 2001 – 2008,  inginer, referent relații externe SC Rompetrol SA

August 2000 – Mai 2001,  derulant contracte vânzări intern SC Rompetrol SA

Noiembrie 1998 – August 2000, șef secție la schimb, SC Rompetrol SA

Decembrie 1997 –  Noiembrie 1998, șef formație SC Rompetrol SA

Iunie 1996 – decembrie 1997,  operator chimist SC Rompetrol SA.

      EXPERIENŢA

         POLITICĂ

 

Februarie 2020 – prezent, președinte al Organizației Locale PSD Năvodari

2016 – prezent, vicepreședinte al Organizației Județene PSD Constanța

2010 – 2020, membru în Biroul Permanent al PSD Năvodari

 

2000 – 2010, membru PNL Năvodari, cu deținerea președinției partidului în perioada 2005-2008 și a președinției Organizației de Tineret PNL Năvodari între 2001-2005

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

 

1990 – 1995, Facultatea de Chimie Industrială din cadrul Universității   „Gheorghe Asachi” Iași, specialitatea Chimie Macromoleculară.

 

Septembrie – Decembrie 2001, Curs de operare calculator: gestionarea dispozitivelor de stocare a datelor, organizarea activității proprii, utilizarea echipamentelor periferice, asigurarea securității datelor, prelucrarea datelor, transpunerea datelor pe suport.

 

Februarie – Aprilie 2001,  Curs de specializare Brokeri: inițiere în Brokerajul de Afaceri, Codul Etic al Brokerilor de Afaceri, Standarde de lucru ale Brokerilor de Afaceri

 

Februarie – Martie 2000, Pregătire managerială IDCO Foreman

 

Noiembrie 2000 – Ianuarie 2001, Curs de specializare declarant vamal.

 

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE BUN ADMINISTRATOR, corect, diplomat, preocupat constant de nevoile comunității locale, având capacitatea de a lua rapid deciziile corecte.

Funcțiile de demnitate publică deținute în ultimii 12 ani – primar și două mandate de viceprimar – mi-au permis să acumulez o vastă experiență în administrație publică, cu realizări însemnate în atragere de fonduri europene și investiții importante pentru orașul Năvodari. Toate proiectele duse la bun sfârșit le-am coordonat cu respect permanent față de echipa de specialiști cu care lucrez, dar și cu preocuparea constantă față de nevoile comunității.

În cei 12 ani de colaborare cu SC Rompetrol SA am dobândit abilități în relațiile cu clienții, m-am perfecționat în derularea operațiunilor de comerț exterior,  am acumulat experiență în prelucarera țițeiului și a gazelor condensate, precum și în vămuirea produselor petroliere.

 

Limba maternă Română
Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Engleza Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
A1/A2 : Utilizator Elementar
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  –  B1/B2: Utilizator independent  –  C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Permis de conducere Categoria  B

Viceprimar

Costel – Aurelian Dumitrașcu

Viceprimar al orașului Năvodari

 

Date de contact:

Tel: 0241/76.16.03, 0241/76.0353

Fax: 0241/76.16.06

Adresa de e-mail: secretariat[@]primaria-navodari.ro, viceprimar[@]primaria-navodari.ro

 

Experiență politică

2020 – prezent: Viceprimar al orașului Năvodari

2016 – 2020: Consilier local din partea Partidului Mișcarea Populară

2015 – prezent: președinte al Organizației Județene de Tineret, Partidul Mișcarea Populară Constanța

 

Experiență profesională

2016 – 2020, Manager Departament, Altex România

2014 – 2016, Director Vânzări, Sixth June SRL

 

Educație și formare profesională

2017, Training online de Digital Marketing

2016, Master în ”Finanțarea și Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii”, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității ”Andrei Șaguna”

2016, Certificat de calificare profesională – Administrator Pensiune Turistică

2014, Licență în ”Managament”, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității ”Andrei Șaguna”

2014, Certificat ”Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene”

2009, Diploma CISCO pentru competențe digitale

 

Atribuții

Potrivit art. 152, alin. 1, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

Începand cu data de 12.11.2020 se deleagă domnului Dumitrașcu Costel-Aurelian, viceprimarul orașului Năvodari, următoarele atribuții⁚

 1. Atribuții privind activitatea de stare civilă și evidența persoanelor din cadrul SPCLEP
 2. Atribuții privind activitatea Direcției Asistență Socială
 3. Atribuții privind ordinea și liniștea publică, circulația rutieră și evidența persoanelor din cadrul Direcției Poliția Locală
 4. Atribuții privind activitatea de ecarisaj din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală – Direcția Administratea Domeniului Public și Privat
 5. Atribuții privind activitatea de administrare cimitire din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală – Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

Atribuții privind evidența și administrarea locuințelor sociale din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.

 

  

 

 

SECRETAR ORAŞ

    TÎRȘOAGĂ VIORICA

Contact: Tel. : 0241/761603 ; 0241/760353 (interior 110)
Fax:  0241/761606
   Adresa e-mail: secretariat[@]primaria-navodari.ro

  ATRIBUŢII:

Art. 117 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul unitatii administrative-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

 1. avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
 2. participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
 3. asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
 4. organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
 5. asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiiloe de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
 7. pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintelui consiliului judetean, dupa caz.

Art. 116 (1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
Perioada in care persoana cu studii superioare juridice ocupa functia de secretar, precum si functii de conducere din  aparatul propriu de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime in specialitate.
Alin. (1.1) al art. 116 a fost introdus de articolul unic din Legea nr. 131 din 24 iunie 2008, publicata in Monitorul Oficial nr.485 din 30 iunie 2008.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru a unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar al secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.