fbpx

Primar

Florin Chelaru

PRIMAR AL ORAȘULUI NĂVODARI

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2016 – prezent, primar al Orașului Năvodari

2012 – 2016,  viceprimar al Orașului Năvodari

2008 – 2012,  viceprimar al Orașului Năvodari

 

2004 – 2008,  membru în Consiliul Local Năvodari, cu deținerea funcțiilor de președinte și de secretar al Comisiei Buget-Finanțe

Mai 2001 – 2008,  inginer, referent relații externe SC Rompetrol SA

August 2000 – Mai 2001,  derulant contracte vânzări intern SC Rompetrol SA

Noiembrie 1998 – August 2000, șef secție la schimb, SC Rompetrol SA

Decembrie 1997 –  Noiembrie 1998, șef formație SC Rompetrol SA

Iunie 1996 – decembrie 1997,  operator chimist SC Rompetrol SA.

      EXPERIENŢA

         POLITICĂ

 

Februarie 2020 – prezent, președinte al Organizației Locale PSD Năvodari

2016 – prezent, vicepreședinte al Organizației Județene PSD Constanța

2010 – 2020, membru în Biroul Permanent al PSD Năvodari

 

2000 – 2010, membru PNL Năvodari, cu deținerea președinției partidului în perioada 2005-2008 și a președinției Organizației de Tineret PNL Năvodari între 2001-2005

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

 

1990 – 1995, Facultatea de Chimie Industrială din cadrul Universității   „Gheorghe Asachi” Iași, specialitatea Chimie Macromoleculară.

 

Septembrie – Decembrie 2001, Curs de operare calculator: gestionarea dispozitivelor de stocare a datelor, organizarea activității proprii, utilizarea echipamentelor periferice, asigurarea securității datelor, prelucrarea datelor, transpunerea datelor pe suport.

 

Februarie – Aprilie 2001,  Curs de specializare Brokeri: inițiere în Brokerajul de Afaceri, Codul Etic al Brokerilor de Afaceri, Standarde de lucru ale Brokerilor de Afaceri

 

Februarie – Martie 2000, Pregătire managerială IDCO Foreman

 

Noiembrie 2000 – Ianuarie 2001, Curs de specializare declarant vamal.

 

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE BUN ADMINISTRATOR, corect, diplomat, preocupat constant de nevoile comunității locale, având capacitatea de a lua rapid deciziile corecte.

Funcțiile de demnitate publică deținute în ultimii 12 ani – primar și două mandate de viceprimar – mi-au permis să acumulez o vastă experiență în administrație publică, cu realizări însemnate în atragere de fonduri europene și investiții importante pentru orașul Năvodari. Toate proiectele duse la bun sfârșit le-am coordonat cu respect permanent față de echipa de specialiști cu care lucrez, dar și cu preocuparea constantă față de nevoile comunității.

În cei 12 ani de colaborare cu SC Rompetrol SA am dobândit abilități în relațiile cu clienții, m-am perfecționat în derularea operațiunilor de comerț exterior,  am acumulat experiență în prelucarera țițeiului și a gazelor condensate, precum și în vămuirea produselor petroliere.

 

Limba maternă Română
Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Engleza Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
A1/A2 : Utilizator Elementar
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  –  B1/B2: Utilizator independent  –  C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Permis de conducere Categoria  B

Viceprimar

MARĂ LILIANA

Contact: Tel. : 0241/761603 ; 0241/760353 (interior 100)
Fax:  0241/761606
   Adresa e-mail: secretariat[@]primaria-navodari.ro

 

    ATRIBUŢII:

Conform art.57(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: “Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale”.

  1. Indruma, coordoneaza si controleaza activitatea Directiei A.D.P.P, compartimentului Probleme Mediu, Serviciului Administrativ, Compartiment Sprijin Asociatii Proprietari;
  2. Legat de atributia prevazuta la punctual 1:

– aproba atributiile de serviciu ale salariatilor ce sunt incadrati in structurile mentionate la punctual 1;
– avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna ale salariatilor din structurile subordinate;
– intocmeste fisele de evaluare ale salariatilor subordonati;
– coordoneaza elaborarea studiilor si proiectelor in domeniile incredintate conform HCL Navodari nr 134/02.10.2008 si le sustine spre aprobare;
– organizeaza si controleaza aplicarea actelor normative in vigoare si a hotararilor de consiliu pentru domeniile incredintate;
– analizeaza periodic activiatea structurilor subordinate, urmarind realizarea sarcinilor acestora;
– initiaza elaborarea de studii si organizeaza actiuni de control cu privire la problemele sau aspectele importante legate de activitatea structurilor subordinate, propunand masuri urgente pentru remedierea eventualelor deficiente constatate;
– sesizeaza in timp util Primarul asupra problemelor din activitatea structurilor subordinate cat si asupra deficientelor;
– semneaza toata corespondenta structurilor din subordine.
3. Vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului si a ecosistemului din teritoriul administrativ al Orasului Navodari, in conformitate cu revederile legale;
4. Supravegheaza pietele, locurile si parcurile de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora.
5.Controleaza igiena, salubritatea locurilor publice cu sprijinul organelor de specialitate;
6. Ia masuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public si privat al Orasului Navodari;
7. Elaboreaza proiectele de strategii privind starea de mediu a Orsului Navodari si o supune aprobarii Consiliului Local Navodari;
8. Indeplineste si alte atributii date de primar.

 

 

SECRETAR ORAŞ

    TÎRȘOAGĂ VIORICA

Contact: Tel. : 0241/761603 ; 0241/760353 (interior 110)
Fax:  0241/761606
   Adresa e-mail: secretariat[@]primaria-navodari.ro

  ATRIBUŢII:

Art. 117 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul unitatii administrative-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

  1. avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
  2. participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
  3. asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
  4. organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
  5. asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiiloe de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
  7. pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
  8. alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintelui consiliului judetean, dupa caz.

Art. 116 (1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
Perioada in care persoana cu studii superioare juridice ocupa functia de secretar, precum si functii de conducere din  aparatul propriu de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime in specialitate.
Alin. (1.1) al art. 116 a fost introdus de articolul unic din Legea nr. 131 din 24 iunie 2008, publicata in Monitorul Oficial nr.485 din 30 iunie 2008.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru a unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar al secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.