Primaria Orașului Năvodari organizează concurs de recrutare în data de 08 februarie 2021 (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Monitorizare Proiecte – Serviciul Monitorizare

0
583

 

 

 

Nr.170/06.01.2021

 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

 

ANUNȚĂ

 

În conformitate cu prevederile Art.618, alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și art.39 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, Primaria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare în data de 08 februarie 2021 (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Monitorizare Proiecte – Serviciul Monitorizare Proiecte-Registratură-Arhivă-Monitorizare Locală-Organizare Evenimente, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiții de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice – specializarea drept.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

Candidații trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de Art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, str.Dobrogei, nr.1, în data de 08 februarie 2021, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari, respectiv în perioada 06 ianuarie 2021 – 25 ianuarie 2021. Persoana de contact: Epuraș Viorica, Referent de specialitate, tel.0241761603/0241760353, e-mail: hr@primaria-navodari.ro

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1), actualizată, respectiv:

formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2008, anexat mai jos;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

(1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr.2D la HG nr.611/2008;

(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

(5) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

BIBIOGRAFIE

la concursul pentru ocuparea funcției publice execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare Proiecte – Serviciul Monitorizare Proiecte-Registratură Arhivă-Monitorizare Locală-Organizare Evenimente

Constituția României, republicată,

Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotarârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotararea Guvernului nr.398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investitii și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotarare nr.759 din 11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr.315 din 28.06.2004 privind dezvoltarea regională în Romania, cu modificările şi completările ulterioare

Atribuțiile prevăzute în fișa postului funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizare Proiecte – Serviciul Monitorizare Proiecte-Registratură Arhivă-Monitorizare Locală-Organizare Evenimente:

• monitorizarea proiectelor și programelor publice ale UAT Oraș Năvodari, în domeniul regenerării urbane, infrastructura, spații publice și zone verzi, competitivitate economică și altele fie că sunt finanțate din fonduri de la bugetul local, fie că sunt finanțate din fonduri structurale;

• elaborează referate cu privire la stadiul implementării proiectelor finanțate din fonduri publice – din bugetul local sau din fonduri structurale;

• verifică rapoarte de monitorizare elaborate pentru proiectele aflate în implementare;

• semnalează orice disfuncționalități, propune soluții șefului serviciului/Șefului Serviciul Achiziții Publice – Management Programe pentru remedierea unor astfel de situații;

• contribuie la solicitarea Șefului serviciului și/sau la solicitarea Șefului Serviciul Achiziții Publice-Management Programe la elaborarea documentației narative necesare rambursărilor organismele intermediare, autoritățile de management și instituțiilor guvernamentale;

• elaborează situații/centralizări solicitate de către echipele de management ale proiectelor;

• participă la evenimentele proiectelor la care este convocat;

• participă la întâlnirile de lucru prevăzute în cadrul proiectului la care este convocat;

• completează anexe relevante pentru proiect conform solicitărilor Șefului de serviciu – Serviciul Monitorizare Proiecte – Registratură-Arhivă-Monitorizare locală-Organizare evenimente;

• este responsabil cu elaborarea unor situații cu privire la locațiile de implementare și la personalul implicat în proiecte;

• redactează la solicitarea Șefului de serviciu rapoarte de progres pe activități centralizate;

• răspunde de arhivarea tuturor documentelor întocmite (atât electronic, cât și în format de hârtie)

• îndeplinește orice alte sarcini la solicitarea șefului de serviciu, în acord cu specificul postului ocupat;

• participă la solicitarea membrilor echipelor de implementare la activitățile de raportare a stadiului proiectelor față de ofițerii de monitorizare, ofițerii de plăți, personalul implicat în implementarea proiectelor din cadrul instituțiilor publice centrale, locale, organismelor intermediare sau autorităților de management

Afișat astazi 06.01.2021, ora 08,00

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituţia publică………………………………………………………………………….

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele şi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Limbi străine1):

Limba

Scris

Citit

Vorbit

1) Se vor trece calificativele „cunostinte de baza”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele mentionate corespund, in grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” si, respectiv, „utilizator experimenta

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4):

1

2

Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

 

Declaraţii pe propria răspundere6)

Subsemnatul(a)……………………………….., legitimat(ă) cu CI/BI seria……….numărul……….., eliberat(ă) de……………

la data de ,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

– am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică

– nu am fost □

şi/sau

– mi-a încetat □ contractul individual de muncă

– nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am desfăşurat □

– nu am desfăşurat □

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Acord privind datele cu caracter personal7)

Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de’ informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data…………………………………….

Semnătura……………………………………………

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor mentional calificativele acordate la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani, daca este cazul.

5) Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de munca, functia si numarul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul isi asuma raspunderea declararii

7) Se va bifa cu „X”, in cazul in care candidatul este de acord; in comunicarea electronica va fi folosita adresa de e-mail indicata de candidat in prezentul formular, iar modelul cererii de consimtamant pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajarii sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen in vederea promovarii se pune la dispozitie candidatului de catre institutia organizatoare a concursului.