Primăria oraşului Năvodari, județul Constanța, organizează examen de promovare din funcția de Asistent medical, studii postliceale, în funcția de Asistent medical principal, studii postliceale

0
147

Nr.45676/01.07.2021

ANUNŢ

    În conformitate cu prevederile art.41, alin.7 și 41^1 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministerului Sănătății nr.1470/2011, cu modificările și completările ulterioare, Primăria oraşului Năvodari, județul Constanța, organizează examen de promovare din funcția de Asistent medical, studii postliceale, în funcția de Asistent medical principal, studii postliceale.

Condiții de participare :

  • diplomă de școală sanitară postliceală asistent medical generalist,
  • certificat de grad principal,
  • 5 ani vechime în specialitate.

    În vederea participarii la examen, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișarii anunțului, candidații depun la Biroul Resurse Umane, dosarul de examen, care va conține în mod obligatoriu: 

  1. a) cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei;
  2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. c) copiile actelor de studii care să ateste îndeplinirea condiţiilor pentru participare la examen;
  4. d) adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  5. e) copii ale fișelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate.

           Examenul de promovare va avea loc în data 15.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari și va consta în susținerea unei probe scrise.

Bibliografie/Tematică:

1.Ordinul comun a Ministerului Sănătații și Ministerului Educației nr.1668/5298 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

2.Ordinul nr. 653/2001, privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților.

3.Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitațile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.

4.Ordinul nr.1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță antiepidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2.

Relaţii suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, telefon 0241760353, int.108.

PRIMAR,

CHELARU FLORIN