Primăria Orașului Năvodari, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant

0
564

Nr.17944/08.03.2021

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Anunță

          În conformitate cu prevederile art.7 alin (1) și alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de Referent, treaptă profesională I,  din cadrul Compartimentului  Monitorizare Locală – Mass Media – Registratură – Arhivă, cu contract de muncă pe durată determinată – pe durata suspendării contractului individual de muncă al titularului postului.   

          Condiții de participare:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;  
 • vechime în muncă: minimum 3 ani și 6 luni (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe); 
 • curs de arhivar.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, județul Constanța, Str.Dobrogei, nr.1, astfel:

      – 23.03.2021, ora 10,00 – proba scrisă

      – interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 08.03.2021 – 12.03.2021 inclusiv.

           Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din HG nr.286/2011, actualizată, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
       b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
       c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
       d) are capacitate deplină de exerciţiu;
       e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
       f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
       g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

         Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, actualizată, respectiv:

        (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – formular de la resurse umane;
     b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
      c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
      d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
      e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
      f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult   6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
      g) curriculum vitae;
     (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
     (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
     (4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Relații suplimentare se pot obține la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane,   telefon 0241/761603, int.108, e-mail: hr@primaria-navodari.ro

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, actualizată: titlul II – cap.II, III, IV;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată: art.434, 439 –  441; art.446 – 447 și

Art.538 – 579.

Afișat astăzi 08.03.2021, ora 8,00