Primăria Năvodari organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă

0
239

În conformitate cu prevederile Art.58, alin.(2), lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare și Art.140-143 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de  Șef Serviciu – Serviciul Monitorizare proiecte-Registratură-Arhivă-Monitorizare locală-Organizare evenimente.

Concursul de promovare se organizează la sediul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța în data de 25 octombrie 2017, ora 10,00 – proba scrisă. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a,  la sediul Primăriei orașului Năvodari.

Dosarul de concurs depus de către candidaţii la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG.nr.611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
f) cazierul administrativ.

Condiții de participare la concursul de promovare din data de 25 octombrie 2017 (proba scrisă):

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalenta în domeniul științelor  administrative, specializarea Administrație Publică;

– studii de Top of Formmaster Bottom of Format sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 2 ani;

–  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

– curs de formare profesională pe proiecte finanțate din fonduri europene și curs de formare profesională în domeniul comunicării și relațiilor publice, dovedite cu diplomă sau atestat sau certificat.

BIBLIOGRAFIE

la concursul de promovare din data de 25 octombrie 2017 (proba scrisă)

  1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), actualizată
  2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
  3. Legea nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, actualizată,
  4. Legea nr.16/1996 privind Arhivelor Naţionale, republicată,
  5. Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.