NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI SPECIAL

(cf. art.13 și 14 din Regulamentul UE nr.679/2016)

 

 

 

1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului Pimăria Orașului Năvodari, cu sediul în orașul Năvodari, strada Dobrogei nr 1, judeţul Constanţa, reprezentată legal prin Primar Chelaru Florin.

 

 2. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor: Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei Orașului Năvodari este doamnul Onoaie Bogdan, reprezentant extern, contact: dpo@primaria-navodari.ro

 

 3. Scopurile prelucrării

Primăria Orașului Năvodari prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc., pot fi diferite în funcție de fiecare scop. Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care instituția noastră va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile care v-au fost aduse la cunostință, vă vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

– efectuarea formalităților prevăzute de legislația în vigoare privind accesul la serviciile/beneficiile sociale;

– verificarea îndeplinirii condițiilor legale privind accesul la servicii sociale/ beneficii sociale;

– îndeplinirea procedurilor și actelor solicitate;

– respectarea unor cerințe legale, de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare;

– verificare în bazele de date ale altor instituții și autorități publice;

– permiterea accesului în incintă;

– statistici interne.

 

 4. Temeiurile legale ale prelucrării

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru:

a) îndeplinirea unei obligații legale care ne revine, în calitate de instituție publică de interes local;

b) protejarea intereselor vitale, ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice;

c) îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiți;

d) realizarea intereselor legitime urmărite de instituția noastră sau de oterță parte;

e) sunt necesare pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

Ca excepție de la cele menționate la literele a-e, prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice se poate realiza și în baza consimțământului pe care vi l-ați exprimat în scris.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 Primăria orașului Năvodari colectează următoarele date cu caracter personal si special: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședință, data și locul nașterii, sexul, cetățenia, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, alte date din actul de identitate, date legate de locul de muncă și profesia persoanei vizate sau ale membrilor familiei acesteia, date privind situația financiară a persoanei vizate și a membrilor familiei, date privind situația medicală, apartenența la un cult religios, imaginea, semnătura.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către:

-Primăria orașului Năvodari, Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, Agenția națională de administrare fiscală, Agenția județeană de plăți și inspecție socială, Direcția de Sănătate Publică, alte instituții și autorități ale statului;

-Asociații, fundații și alte entități fără personalitate juridică implicate în promovarea și protejarea drepturilor persoanelor vizate;

-Alți parteneri contractuali;

-Intern, direcțiilor, serviciilor și birourilor din cadrul Direcției de asistență socială.

 

 1. Datele cu caracter personal furnizate vor fi transferate către operatori sau organizații transfrontaliere

 Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către state terțe sau organizații internaționale.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate sau criteriile în funcție de care se va determina această perioadă

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru îndepinirea scopurilor  de prelucrare, cu respectarea cerințelor legale în vigoare referitoare la arhivare.

De asemenea, stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară rezolvării eventualelor dispute juridice în care ar fi implicată instituția noastră.

 

 1. Cadrul în care persoana vizată își va putea exercita dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile art. 15-17 din Regulamentul UE 679/2016, aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal:

-dacă datele dumneavostră personale nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare;

-dacă vă retrageți consimtământul pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră personale, și nu există alt temei juridic pentru prelucrarea acestor date.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea formularului „Cerere persoană vizată” și trimiterea acestuia la adresa de e-mail: dpo@primaria-navodari.ro sau la adresa poștală: Navodari, strada Dobrogei nr1 905700.

 

 1. Dreptul persoanei vizate la restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal și dreptul de a se opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

În conformitate cu dispozițiile art. 18 și 21 din Regulamentul UE 679/2016, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă:

-v-ați opus prelucrarii în conformitate cu art. 21 alineatul (1) din Regulament și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

-prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

-dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, aveți dreptul sa obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea formularului „Cerere persoană vizată” și trimiterea acestuia la adresa de e-mail: dpo@primaria-navodari.ro sau la adresa poștală: Navodari, strada Dobrogei nr1 905700.

 

 1. Cadrul de exercitare a dreptului persoanei vizate de a-și retrage consimțământul

 În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Regulamentul UE 679/2016, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face exclusiv pe baza consimțământului, aveți dreptul de a vi-l retrage, în orice moment.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea formularului „Cerere persoană vizată” și trimiterea acestuia la adresa de e-mail: dpo@primaria-navodari.ro sau la adresa poștală: Navodari, strada Dobrogei nr1 905700.

 

 1. Exercitarea dreptului de a se adresa cu plângere la Autoritatea de supraveghere

 În calitate de persoană vizată în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea de Supraveghere în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.

 

 1. Persoana vizată deținea anterior informații asupra datelor cu caracter personal prelucrate

 Unele din datele cu caracter personal –referitoare la situația financiară, locativă și a locului de muncă – pe care le prelucrăm despre dumneavoastră le putem colecta din bazele de date ale instituțiilor care le gestionează, în baza protocoalelor de colaborare avute cu acestea.

 

 1. Precizați dacă informarea persoanei vizate nu este necesară conform dispozițiilor art. 14 din Regulament:

 În cazul arătat la punctul 13 informarea dumneavoastră directă despre colectarea acestor date cu caracter personal nu este necesară, având în vedere faptul că înscrierea în bazele de date ale instituțiilor care gestionează datele privind situația financiară, locativă și a locului de muncă vă era anterior cunoscută.

 

 1. În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost colectate direct de la persoana vizată, precizați sursa acestora

 În general, colectăm date personale de la dumneavoastră. Putem însă primi date cu caracter personal sau acces la acestea și din partea altor entități cu sau fără personalitate juridică, instituții, autorități ori surse publice.

 

 1. Datele cu caracter personal vor face obiectul unui proces decizional individualizat automat sau al creării de profiluri? Dacă da, precizați care este temeiul prelucrării și consecințele probabile la nivelul drepturilor și libertăților persoanei vizate

 În momentul redactării acestei note de informare (25.05.2018) Nu folosim procese de profilare automată și decizii automatizate.

 

Nota-de-informare-privind-prelucrarea-dcp