Centralizator nominal cu rezultatul interviului la concursul din data de 11 aprilie 2022 (proba scrisă și proba practică)

0
287

Nr. 37575/14.04.2022

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI  LA CONCURSUL DIN  DATA DE 11 aprilie 2022 (proba scrisă și proba practică)

În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale interviului la concursul din data de 11 aprilie 2022 (proba scrisă și proba practică):

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează Medie punctaj proba interviu Rezultat proba interviu
1 Turturică Bogdan – Costi muncitor calificat – treaptă profesională IV din cadrulCompartimentului Ecarisaj.  

96,33

 

ADMIS

2 Buștihan Florin muncitor calificat – treaptă profesională IV din cadrulCompartimentului Cantina de Ajutor Social  

84,66

 

ADMIS

Cu drept de contestație până în data de 15.04.2022, ora 10.30, conform art. 31 din HG 286/2011: ” După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.”

Afișat astăzi 14.04.2022, ora 10.30, la avizierul de la sediul instituției, str. Dobrogei nr. 1 și pe pagina de internet a instituției, www.primaria-navodari.ro,.

 

 

Secretar comisie,

Insp. Comp. Resurse Umane

Abagiu Ioana Maria