Primăria Orașului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante

0
845

Nr.36919/06.10.2020

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

Anunță

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

∙ 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională I – studii generale/medii – cu vechime de minim 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe) în una dintre meseriile: instalator sanitar, zidar, vopsitor, zugrav, sudor, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, zugrav-vopsitor, fierar-betonist, electomecanic, electrician, mecanic, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic, mecanic agricol, șofer – Compartiment Întreținere – Reparații.

∙ 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională IV – studii generale/medii – cu vechime de minim 2 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe) în una dintre meseriile: instalator sanitar, zidar, vopsitor, zugrav, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, zugrav-vopsitor, fierar-betonist, electomecanic, electrician, mecanic, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic, mecanic agricol, șofer – Compartiment Întreținere – Reparații.

∙ 1 post – muncitor necalificat I – studii generale/medii – vechime în muncă minim 1 an – Compartiment Întreținere – Reparații.

∙ 1 post – muncitor necalificat I – studii generale – vechime în muncă minim 1 an – Compartiment Ecarisaj.

∙ 1 post – muncitor calificat – treaptă profesională II – studii generale/medii, cu o calificare specifică activităților agricole/viticultură/spații verzi și vechime în muncă de minim 4 ani dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe – Compartiment Spații Verzi.

∙ 1 post – portar – studii generale – cu atestat profesional conform Legii nr.333/2003 și cu o vechime în muncă de minim 4 ani – Serviciul Adminstrativ.

∙ 1 post – îngrijitor vârstnici la domiciliu – studii medii și curs de calificare absolvit cu diplomă/certificat în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice – Compartiment Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, astfel:

– 28.10.2020, ora 9,00 – proba scrisă pentru posturile vacante de Portar și de Îngrijitor vârstnici la domiciliu;

– 28.10.2020, ora 12.30 – proba practică pentru posturile vacante de muncitori calificați și necalificați;

– interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la dată susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Art.3 din HG nr.286/2011, actualizată, respectiv:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 06.10.2020 – 19.10.2020 inclusiv.

Conform prevederilor art.6 din HG nr.286/2011:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare – formular de la resurse umane;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei Orașului Năvodari www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane, telefon 0241/761603, int.108, e-mail: hr@primaria-navodari.ro

Bibliografia pentru postul vacant de portar din cadrul Serviciului Administrativ:

Legea nr.53/2003 – Codul muncii, actualizata: titlul II – cap.II, III, IV;

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: art.434, 439 – 441; art.446-447;

3. Legea nr.333/2003, republicată, actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

4. Hotararea Guvernului nr.301/2012 , actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Bibliografia pentru postul vacant de Îngrijitor vârstnici la domiciliu – Compartiment Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoana vârstnice

Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, actualizată: Titlul II – Cap.II Executarea contractului de muncă (de la art.37 până la art.40, inclusiv);

Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap.I – Dispoziții generale (de la art.1 până la art.3, inclusiv) și Cap.II – Servicii și prestații sociale, Secțiunea II – Servicii Comunitare pentru Persoanele Vârstnice ( de la art.7 până la art.13);

Ordinul MMJS nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice , persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale Anexa 8 Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID – I, respectiv:

MODULUL III Acordarea îngrijirilor, Standardul 1 – Îngrijire personală

MODULUL IV Drepturi și etică, Standardul 1 – Respectarea drepturilor beneficiarilor, Standardul II – Protecția împotriva abuzurilor și neglijării.

Afișat astăzi 06.10.2020