Anunț examen de promovare asistent medical debutant

0
122

Nr.81904/26.11.2021

ANUNŢ

 

    În conformitate cu prevederile Art.41^1 și Art.45^1 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministerului Sănătății nr.1470/2011, actualizat, Primăria oraşului Năvodari organizează examen de promovare          din funcția de Asistent medical generalist debutant – studii postliceale, în funcția de Asistent medical generalist – studii postliceale.

 

    Condiții de participare la examenul de promovare:

  • cerere de înscriere la examen aprobată de conducătorul institiției, care se depune la Biroul Resurse Umane până la data de 10.12.2021,
  • să aibă vechimea de minimum 6 luni în gradul profesional de debutant, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.1470/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

            Examenul de promovare va avea loc în data 15.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1 și va consta în susținerea unei probe scrise conform Art.44 (3), (4) și (5) din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

   

Bibliografie/Tematică:

  • Legea nr.319/2006 a securitații și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulteriore – Secțiunea a-7-a Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor, Art.23,
  • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare Titlul II, Cap.II, Art.39 alin(1) și alin.(2) – Drepturile și obligațiile salariatului,

Titlul XI, Cap. II – Răspunderea disciplinară, Art.248 alin (1),

  • Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare – Art.3,
  • Hotărâre nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare -Art.4 și Art.52,
  • ORDIN nr.1.563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescent, 
  1. Anexa 1 – Lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor, enumerare categorii, exemplificare, 
  2. Anexa 2 – Principiile care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescent,

 

  • Ordin nr.438/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos – Anexa II – Atribuțiile asistentului medical.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, telefon 0241760353/ 0241761603, int.108.    

 

PRIMAR,

CHELARU FLORIN