Având in vedere prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, republicata, aducem la cunoştinţa publica:

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public al Oraşului Năvodari

Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastră cu privire la proiectele de hotarare sus menţionate vor fi adresate Compartimentului Administraţie Publica Locala, Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local din cadrul Primăriei pana la data de 26.09.2017 ora 12:00.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea Regulametului de organizare şi funcţionare a spaţiilor dejoacă situate pe domeniul public al Oraşului Năvodari

Având în vedere prevederile:

  • Hotărârii Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a echipamentelor de agrement, cu completările şi modificările ulterioare;
  • Ordinului nr.l 19/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată cu completările şi modificările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului nr.955/2004(*actualizată*) pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

în temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit. c), d), alin.(6), lit.a), pct. 6, 11, art. 45, alin.(l) şi art.115, alin.(l), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN:

Articolul 1 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Oraşului Năvodari, ce constituie anexa nr.l parte integrată din prezentul proiect de hotărâre.
Articolul 2 Hotărârea ce urmează a fi adoptată, va fi comunicată de Compartimentul Autoritate Tutelară, Relaţia cu Consiliul Local: Primarului Oraşului Năvodari, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Poliţia Locală.

Descarcă aici întregul anunt pe legea 52/2003