Compartiment Administrare Strazi – Drumuri, Salubrizare, Spatii verzi

0
480

{slider ATRIBUTII}

 • urmărire contracte prestare servicii salubrizare
 • eliberarea avize de intervenţii în domeniul public pentru executare lucrări de branşamente la: gaze naturale, apă, canalizare, energie electrică
 • eliberare avize de principiu pentru executare lucrări de branşamente la: gaze naturale, apă, canalizare, energie electrică
 • citiri contori de apă şi energie termică pentru domeniul public şi unităţi de învăţământ
 • corespondenţă cu furnizorii de utilităţi şi prestatorii de servicii aferente domeniului public
 • alte atribuţii dispuse de conducătorul locului de muncă
 • întocmire, evidenţă şi urmărire Contracte de concesiune pentru cabinetele medicale, aflate în domeniul privat al Oraşului Năvodari;
 • întocmire, evidenţă şi urmărire Contracte de concesiune la locurile de înhumare în cimitirul oraşului Năvodari;
 • întocmire, evidenţă şi urmărire Contracte de închiriere construcţii provizorii – spaţii comerciale, amplasate pe teren aparţinînd domeniului privat al oraşului Năvodari;
 • întocmire, evidenţă şi urmărire Contracte de închiriere –  locuinţe pentru specialişti;
 • întocmire, evidenţă şi urmărire Note de Constatare pentru ocupare provizorie a domeniului public, pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, mijloace de agrement, sau depozitări de materiale, cu plata taxelor conform HCL nr.2/29.01.2009;
 • acordarea somaţiilor pentru desfiinţare construcţii provizorii, necesare realizarii lucrărilor de utilitate publică, rezilierea contractelor de închiriere, constatarea eliberării terenurilor în urma desfiinţării acestora, întocmirea proceselor verbale de constatare cu deţinătorii acestora;
 • întocmire, evidenţă şi urmărire Contracte de închiriere teren pentru crearea de acces la spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta de la parterul blocului,  proprietate personala, amplasate pe teren aparţinînd domeniului privat al oraşului Năvodari;
 • întocmirea rapoartelor şi actualizarea documentaţiilor necesare elaborării Proiectelor de hotărâre supuse aprobării Consiliului Local Năvodari, care au legătură cu domeniul de activitate;
 • alte atribuţii stabilite prin dispoziţie scrisă a Primarului şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior.
 • întocmire acte privind procedurile de achiziţie publică ( achizitie directă, negociere cu si fără publicarea în prealabil aunui anunţ de participare , cerere de oferta, licitaţie deschisă );
 • întocmire, evidenţă contracte de furnizare de produse / prestare servicii / executie lucrări;
 • avizarea situaţiilor ce cuprind cantităţile de produse / servcii / lucrări  furnizate / prestate / executate;
 • avizarea situaţiilor de plată prezentate de furnizor / prestator / executant;
 • participarea la comisiile de recepţii  parţială sau la terminarea prestării / execuţiei serviciilor respectiv lucrărilor
 • întocmirea şi evidenţa baza de date privind solicitări locuinţe cu chirie;
 • întocmire şi actualizare bază de date privind ocupanţii camerelor din  cămine  ce aparţin autorităţilor locale;
 • alte atribuţii stabilite prin dispoziţie scrisă a Primarului şi alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic superior.

{slider Documentaţia folosită în relaţiile cu publicul}

 • avize de intervenţii în domeniul public pentru executare lucrări de branşamente la: gaze naturale, apă, canalizare, energie electrică
 • avize de principiu pentru executare lucrări de branşamente la: gaze naturale, apă, canalizare, energie electrică
 • cerere pentru eliberarea avizului de intervenţie în domeniul public

{slider ACTE NECESARE IN VEDEREA SOLICITARII LOCUINTELOR CU CHIRIE}

Conf. art. 3 HCL Navodari nr. 118/28.06.2006 cu privire la stabilirea criteriilor in baza carora se vor repartiza locuintele cu chirie:

 • Cerere
 • Acte de stare civila in copie (certificate de nastere, certificate de casatorie, carte / bulletin de identitate) pentru toti membrii familiei.
 • Certificat de handicap, adeverinte medicale, alte acte medicale doveditoare;
 • Adeverinta de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Navodari prin care sa se mentioneze durata de cand figureaza in evident ca locuitor al orasului (domiciliul in orasul Navodari de cel putin 3 ani – conditie impusa prin art.1 al HCL nr. 118/28.06.2006)
 • Adeverinta de la locurile de munca pentru persoanele incadrate in munca in care sa se mentioneze salarizarea precum si incadrarea in munca cu contract pe durata determinate; (conditie cf. art. 1 al HCL  Navodari nr. 118/28.06.2006 – venit minim pe membru de familie  – 150 lei)
 • Declarative autentificata la notariat prin care sa se declare ca solicitantul nu detine si nu a detinut proprietati imobiliare (locuinta proprietate personala) in ultimii 5 ani (conditie impusa prin art. 1 al HCL nr. 118/28.06.2006, inscris solicitat cf. art. 3 al HCL nr. 118/28.06.2006)

Va rugam a mentiona in cerere un numar de telefon fix sau mobil in vederea posibilitatii contactarii ulterioare.

{slider ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE INTERVENŢIE ÎN DOMENIUL PUBLIC}

 • cerere tip;
 • avizul tehnic de racordare eliberat de societatea furnizoare de utilităţi (ENEL, RAJA, CONGAZ)
 • schită cu suprafaţa în mp
 • aviz de la Poliţia rutieră în cazul în care se blochează circulaţia
 • copie după cartea de identitate pentru persoane fizice
 • copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoane juridice

{slider CERERI TIP}

{/sliders}